Pavao MAČEK
Rod Orehovečkih od Svetog Petra Orehovca
Rodoslovna rasprava.

knjiga_macek_2008Niz: Radovi, knj. 17. Zagreb 2008.

Pavao MAČEK
Rod Orehovečkih od Svetog Petra Orehovca.
Rodoslovna rasprava.
(s priloženim rodoslovnim stablima)

Zagreb 2008., 584 stranice i 2 priložena lista.
ISBN 978-953-6729-24-1
Cijena: 300,00 kuna

Pregled sadržaja

Dobrotvori, str. 4.

Riječ urednika (Stjepan Razum zc), str. 5-7.

Ocjena rukopisa (Stjepan Kožul), str. 8-9.

Kratice, str. 11-16.

Izvori i literatura, str. 17-21.

1. Neobjavljeni izvori, str. 17.-18.
2. Objavljeni izvori, str. 18.-20.
3. Literatura, str. 20.-21.

Uvod, str. 23-68.

Cilj i način rada, str. 23.

Imena i pojmovi, str. 23-32.

Pojavak prezimena Orehovečki (Orehoci), str. 24-26.

Orehovečki u Guščerovcu, str. 26-29.

Orehovečki u Tremu, str. 30-31.

Slovenčić-Orehovečki iz grane u Tosovcu, str. 31-32.

O izvorima, str. 32-35.

O vrijednosti dosadašnjih rodoslovlja, str. 35-62.

Rodoslovlja prema pojedinim piscima, str. 35-40.

Rodoslovlja u izvornim ispravama, str. 41-56.

Obiteljska tradicionalna rodoslovlja, str. 56-62.

Kratki pregled rodoslovlja plemića i grofova Orehovečkih od Orehovca, str. 62-68.

Prvih osam naraštaja, str. 62-63.

Grana Orehovečkih u Psarjevu, str. 63-65.

Grana Orehovečkih u Tosovcu s ogrankom u Tremu, str. 65-67.

Grana Orehovečkih u Guščerovcu, str. 67-68.

Podatci o članovima roda Orehovečkih od Svetog Petra Orehovca, str. 69-440.

I. naraštaj (1 član), str. 69.

II. naraštaj (1 član), str. 69.

III. naraštaj (3 člana), str. 69-70.

IV. naraštaj (14 članova), str. 70-76.

V. naraštaj (15 članova), str. 76-82.

VI. naraštaj (11 članova), str. 83-87.

VII. naraštaj (8 članova), str. 87-92.

VIII. naraštaj (10 članova), str. 92-104.

IX. naraštaj (30 članova), str. 104-136.

X. naraštaj (48 članova), str. 136-187.

XI. naraštaj (43 člana), str. 187-240.

XII. naraštaj (36 članova), str. 240-288.

XIII. naraštaj (21 član), str. 288-309.

XIV. naraštaj (24 člana), str. 310-348.

XV. naraštaj (44 člana), str. 348-390.

XVI. naraštaj (68 članova), str. 390-439.

XVII. naraštaj (120 članova), str. 440.

XVIII. naraštaj (121 član), str. 440.

XIX. naraštaj (113 članova), str. 440.

Rodoslovna tabela plemenitog roda Orehovečkih od Svetog Petra Orehovca, str. 441-496.

Abecedni popis članova plemenitog roda Orehovečkih od Svetog Petra Orehovca, str. 497-537.

Sažetci, str. 539-547.

Sažetak: Rod Orehovečkih od Svetog Petra Orehovca. Rodoslovna rasprava, str. 541-542.

U knjizi su izloženi rezultati istraživanja rodoslovnih odnosa unutar jednog od najstarijih i najvećih plemenitih rodova Križevačke županije, Orehovečkih od Orehovca. Obiteljsko ime roda oblikovalo se u drugoj polovici 15. st. i u izvorima dolazi podjednako u hrvatskoj i ugarskoj inačici (Orehovečki, Orehovački, Orehoczy, Orahoczy). Pojedine grane roda nose predikat prema svojim središnjim posjedima, Orehovcu-Svetom Petru, odnosno Guščerovcu, u Križevačkoj županiji, dok je predikat “od Orehovice” po svoj prilici neopravdano i nenamjerno izmijenjen prvotni predikat “od Orehovca”. Pripadnici toga roda često se susreću u hrvatskoj povjesnici; dali su niz vrlo važnih i uglednih pojedinaca političkog, vojnog i duhovnog života. Sustavna povijest roda tek se mora napisati, a ovo je istraživanje početni korak u tom smislu. Do sada u nas nije objavljeno cjelovito i kritičko rodoslovlje Orehovečkih od Orehovca, nego tek neki dijelovi rodoslovlja i to često s netočnostima.

Istraživanje je potvrdilo starost roda, pa je prvi poznati pripadnik rođen zacijelo još u drugoj polovci 13. stoljeća. Od njega se može pratiti neprekinuti slijed potomaka do današnjeg doba. Mogle su se ustanoviti tri glavne grane roda, koje su utemeljene u VIII. koljenu, računajući od Pavla (br. 1) s početka 14. stoljeća. Grane u Psarjevu i Tosovcu X “Tosovec” potječu od Mihaela st X “Orehovečki Mijo st. (55)” ., br. 55 (*~1510. †1560./67.), odnosno Petra st., br. 58 (*~1520. †1565.), sinova Gašpara (br. 48), dok je onu u Guščerovcu utemeljio još jedan Gašpar, br. 62 (*~1512. †1560./62.), čiji neposredni predak za sada nije poznat. Grana u Psarjevu cvate i danas, a grana u Tosovcu također je preostala do naših dana i to u svom ogranku u Tremu, čiji pripadnici nose dvojno obiteljsko ime, Tremski ili Orehovečki, odnosno samo Tremski. Grani u Tosovcu pipada također i ogranak po tankoj krvi, dakle potomci Doroteje Orehovečki, br. 83 (*~1560. †1622./24.) i Andrije Slovenčića koji su se također pisali dvojno, Slovenčić ili Orehovečki, ali često samo s obiteljskim imenom po majci, jer su po njoj Slovenčići stekli plemstvo i pravo na grb. Taj ogranak ugasio se u muškom spolu 1702. god., smrću Ivana Slovenčića ili Orehovečkog (br. 203) iz XII. koljena roda. Grana u Guščerovcu, čiji su pripadnici kasnije nosili i nejasni predikat “od Orehovice” (vjerojatno nastao pogrješnom interpretacijom izvornog predikata “od Orehovca”), trajala je sveukupno šest koljena, odnosno utrnula je u muškom spolu, u svom V. naraštaju (XII. cjelokupnog roda), s Franjom Ladislavom, br. 216 (*~1662. †1712./14.) iz svoga plemićkog ogranka, odnosno sa Stanislavombr. 214 (*~1681. †1727.) iz grofovskog ogranka. Sveukupno su uneseni podatci o 733 pripadnika roda u 19 koljena, odnosno do vremena do kada su dostupni podatci iz javnih pismohrana (kraj 19. i početak 20. stoljeća). Oni su pojedinačno obrađeni do XVI. koljena, dok su potomci daljnjih naraštaja uvršteni samo u radoslovnu tablicu i rodoslovno stablo.

Summary: The Orehovečki clan of Saint Peter of Orehovec. Genealogy, str. 542-543.

This book presents the results of a research conducted of the genealogy of one of the oldest and largest noble families in Križevci County – Orehovečki of Orehovec. The family name took on this form in the late 15th century and its original form was the same in Croatia and Hungaria (Orehovečki, Orehovački, Orehoczy, Orahoczy). Certain branches of the family took on an adjective describing their estates – Orehovec-Sveti Petar, that is, Guščerovec, in Križevci County. The adjective “from Orehovica” is most likely unjustified and unintentionally changed to “from Orehovec”. We often see members of this family in Croatian history, offering very important and reputable politicians, military and spiritual leaders. There is yet to be a work to describe the systematic history of this family and this research is the first step in that direction. So far there has not been one complete critical genealogy of the Orehovečki from Orehovec, but only segments and often these were not correct.

Research has confirmed the age of the family and so the first known member was born in the second half of the 13th century. From here we can follow a continual line of descendants to this day. It is possible to establish three main branches of this family VIII times removed counting from Paul (No. 1) at the beginning of the 14th century. Branches in Psarjevo and Tosovec originate from Michael sen, No. 55 (*~1510 †1560/67), or rather Peter sen, No. 58 (*~1520l †1565), sons of Gaspar (No. 48), while the branch in Guščerovec was founded by yet another Gaspar, No. 62 (*~1512 †1560/62), whose immediate ancestor has not been disclosed as yet. The branch in Psarjevo is still alive today and the branch in Tosovec has remained to this day with a further branch in Trem whose members carry a dual family name Tremski or Orehovečki, or just Tremski. The branch in Tosovec has another branch with a thin blood line leading from the descendants of Dorothea Orehovečki, No. 83 (*~1560 †1622/24) and Andrew Slovenčić who also used a dual surname – Slovenčić or Orehovečki, but often only using the family name according to their mother because it was in this way that the Slovenčić’s gained their right to the family crest. That branch died out in the male gender in 1702 with the death of John Slovenčić or Orehovečki Ivan (203)” (No. 203) XII times removed. The branch in Guščerovec, whose members later carried the unclear adjective “from Orehovica” (most likely emerging through an incorrect interpretation of the original adjective “from Orehovec”) continued into the sixth generation and died out in the male gender in the Vth generation (XII time removed), with Francis Ladislau, No. 216 (*~1662 †1712/14) from the noble branch, that is with Stanislaus, No. 214 (*~1681 †1727) from the royal branch.

Details exist for 733 members of the family up to 19 time removed or until there is available information in public archives (end of the 19th and early 20th centuries). These have been individually treated up to 16 times removed while descendants of further generations have been named in the family tree but without any details in the genealogy table.

Translated by s. Anđelita Šokić

Résumé: La noble famille des Orehovečki de Sveti Petar Orehovec. L'étude généalogique, str. 543-544.

Dans le livre on présente les résultats de recherches sur les relations généalogiques à l’intérieur de l’une des plus anciennes et plus grandes familles nobles du département de Križevci, les Orehovečki de Orehovec. Le nom familial des Orehovečki remonte à la seconde moitié du 15e siècle et dans les sources on trouve une répartition égale des deux variantes de son orthographe: croate et hongroise (Orehovečki, Orehovački, Orehoczy, Orahoczy). Certaines branches de la famille sont désignées par le nom de leurs propriétés principales, de Orehovec–Sveti Petar ou encore de Guščerovec, dans le département de Križevci (la désignation “de Orehovica” étant selon toute probabilité une intervention injustifiée et involontaire dans la désignation d’origine “de Orehovec”). La famille des Orehovečki a tout au long de l’histoire croate fourni maints personnages importants de la vie politique, militaire ou spirituelle du pays. Une histoire exhaustive de ladite famille se laisse encore désirer, la présente étude ne servant que d’un pas initial dans ce sens. Jusqu’à maintenant une généalogie intégrale et critique de la famille des Orehovečki n’a pas encore vu le jour, à part certaines sections de l’arbre généalogique de la famille et cela encore fréquemment avec incorrections.

Les recherches ont confirmé l’ancienneté de la famille, le premier membre connu de la famille étant né aussi loin que dans la seconde moitié du 13e siècle. Partant de lui le lignage continue, ininterrompu, jusqu’à nos jours. On a pu conclure à l’existence de trois branches familiales, établies à la VIIIe génération, on partant de Paul (n° 1) du 14e siècle. Les branches à Psarjevo et de Tosovec sont issues de Michel l’Ancien, n° 55 (*~1510, †1560/67), c’est-à-dire de Pierre l’Ancien, n° 58 (*~1520, †1565), fils de Gaspar (n° 48), tandis que la branche de Guščerovec a été fondée par un autre Gaspar, n° 62 (*~1512, †1560/62), pour qui l’état présent des recherches n’a pas permis d’établir l’ancêtre immédiat. Les deux branches, celles de Psarjevo et de Tosovec, existent encore, la dernière à travers sa branche de Trem, dont les membres sont désignés par un double nom de famille: Tremski ou Orehovečki, ou encore seulement par celui de Tremski. A la branche de Tosovec appartient également la filiation par le sang maternel, i.e. les descendants de Dorotea Orehovečki, n° 83 (*~1560, †1622/24) et de André Slovenčić, qui signaient également par les deux noms, Slovenčić ou Orehovečki, mais fréquemment seulement par leur matronyme qui a permis à la famille Slovenčić d’accéder au statut de nobles et d’acquérir le droit aux armoiries. Cette branche s’est éteinte dans son lignage agnatique en 1702, par la mort de Jean Slovenčić ou Orehovečki (n° 203) de la XIIe génération. La branche de Guščerovec, dont les membres portaient par la suite la désignation douteuse “de Orehovica” (qui est probablement due à une interprétation fautive de la désignation d’origine “de Orehovec”) s’est étendue sur six générations pour s’éteindre, dans son lignage agnatique, à la Ve génération (XIIe, pour l’integralité de la famille), avec François-Ladislas, n° 216 (*~1662, †1712/14) de sa branche noble, c’est-à- dire avec Stanislas, n° 214 (*~1681, †1727) de sa branche comtale. En total on a réussi à recenser 733 membres de la famille répartis sur 19 générations, les données incluses dans le présent ouvrage s’étendant jusqu’à la fin du 19e et le début du 20e siècle, l’époque jusqu’à laquelle les actes d’archives publiques se prêtaient à la consultation. Les membres des seize premières générations sont présentés individuellement, tandis que les descendants des générations suivantes ne figurent que sur l’arbre et dans les tableaux généalogiques.

Traduit par Jelena Puškarić

Zusammenfassung: Familie Orehovečki von Sankt Peter von Orehovec. Eine genealogische Abhandlung, str. 545-546.

Im Buch sind die Forschungsergebnisse der genealogischen Verhältnisse einer der ältesten und grössten Adelsfamilien der Gespanschaft Križevci, Orehovečki von Orehovec, dargestellt. Der Familienname gestaltete sich in der zweiten Hälfte des 15. Jhs. In den Quellen kommt er vergleichbar oft in kroatischer und ungarischer Variante (Orehovečki, Orehovački, Orehoczy, Orahoczy) vor. Die einzelnen Nebenlinien bekamen ihr Prädikat nach ihren zentralen Grundbesitzen, nach Orehovec-Sankt Peter, bzw. Guščerovec in der Gespanschaft Križevci, während das Prädikat “von Orehovica” allem Anscheine nach durch eine unabsichtiliche und ungerechtfertigte Veränderung aus ursprünglichem Prädikat “von Orehovec” entstanden ist. Die Angehörigen dieser Familie werden in der kroatischen Geschichte oft erwähnt, da der Familie eine Reihe sehr bedeutender und angesehener Personen aus politischen, militärischen und kirchlichen Kreisen entstammt. Eine systematische Familiengeschichte soll aber erst geschrieben werden und diese Forschungsergebnisse wären nur als erster Schritt in dieser Richtung zu deuten. Bis heute hat man auf diesen Gebieten keinen vollständigen und kritischen Stammbaum der Familie Orehovečki von Orehovec verfasst, sondern erst einige Teile, die ausserdem falsche Daten beinhaltet haben.

Die Forschung hat das Alter der Familie bestätigt. Der erste bekannte Angehörige wurde bestimmt in der zweiten Hälfte des 13. Jhs. geboren. Von da an kann eine ununterbrochene Stammfolge bis zur Gegenwart verfolgt werden. Es wurden drei Hauptlinien festgestellt, die in der VIII. Generation mit Paulus (Nr. 1) am Anfang des 14. Jhs. gegründet wurden. Die Nebenlinien in Psarjevo und Tosovec stammen von Michael dem Älteren, Nr. 55 (*~1510. †1560./67.), bzw. von Peter dem Älteren, Nr. 58 (*~1520. †1565.), von Söhnen von Kaspar (Nr. 48), während die Nebenlinie in Guščerovec von einem anderen Kaspar, Nr. 62 (*~1512. †1560./62.), gegründet wurde, und wessen unmittelbarer Vorfahre noch unbekannt ist. Die Nebenlinie in Psarjevo floriert auch heute, und die Linie in Tosovec hat auch bis heutigem Tag als Nebenlinie in Trem, deren Angehörigen den doppelten Familiennamen, Tremski oder Orehovečki, bzw. heute Tremski, tragen, überlebt. Zur Nebenlinie Tosovec gehört auch die Verwandschaft mütterlicherseits, also die Nachkommen von Dorotea Orehovečki, Nr. 83 (*~1560. †1622./24.) und Andreas Slovenčić, die auch einen doppelten Familiennamen Slovenčić oder Orehovečki haben, aber öfter den Familiennamen der Mutter tragen, da durch sie die Familie Slovenčić den Adelstitel und Wappenbrief erworben hat. Diese Nebenlinie erlosch im männlichen Geschlecht im Jahr 1702., mit dem Tod von Johann Slovenčić oder Orehovečki (Nr. 203) aus XII. Generation. Die Nebenlinie in Guščerovec, deren Mitglieder das befremdende Prädikat “von Orehovica” (wahrscheinlich eine falsche Interpretation des ursprünglichen Prädikats “von Orehovec”) trugen, setzte sich für sechs Generationen fort und erlosch im männlichen Geschlecht in der V. Generation (XII. Generation der Hauptlinie) mit Franz Ladislaus, Nr. 216 (*~1662. †1712./14.) aus ihrer adeliger Nebenlinie, bzw. mit Stanislaus Nr. 214 (*~1681. †1727.) aus gräflicher Nebenlinie. Insgesamt hat man die Daten über 733 Angehörige der Familie aus 19 Generationen erfasst, bzw. für die Zeit für welche die Daten aus öffentlichen Registraturen (Ende des 19. und Anfang des 20. Jhs.) zugänglich sind. Sie sind einzeln bearbeitet bis zur XVI. Generation, während die Nachkommen weiterer Generationen nur in den Stammbaum und Stammtafel einbezogen wurden.

Übersetzung Danijela Marjanić

Sommario: La stirpe Orehovečki de Sveti Petar Orehovec. Lo studio genealogico, str. 546-547.

Nel libro sono esposti i risultati della ricerca delle relazioni genealogiche dentro una delle più antiche e più grandi stirpi nobilitari del comitato di Križevci, Orehovečki de Orehovec. Il nome familiare della stirpe si è formato nella seconda metà del Quattrocento. Nelle fonti apparisce ugualmente nella forma croata come anche ungherese (Orehovečki, Orehovački, Orehoczy, Orahoczy). Singoli rami della stirpe portano il predicato secondo i loro possedimenti centrali, Orehovec-Sveti Petar, cioè Guščerovec, tutti e due nel comitato di Križevci, mentre il predicato “de Orehovica” presenta probabilmente ingiustamente e involontariamente modificato l’originario predicato “de Orehovec”. Gli appartenenti di questa stirpe spesso si incontrano nella storiografia croata; da loro provengono molti importanti e notabili personaggi della vita politica, militare ed ecclesiastica. La storia sistematica della stirpe è ancora da scrivere, e questo studio presenta un passo iniziale in riguado a questo. Fino ad adesso non è stata pubblicata una genealogia integra e critica degli Orehovečki de Orehovec, ma soltanto alcune parti di genealogia, però, spesso con inesattezze.

La ricerca ha confermato l’antichità della stirpe. Il primo appartenente conosciuto nacque certamente ancora nella seconda metà del Duecento. Da lui è possibile seguire l’ininterrotta serie dei discedenti fino all’epoca odierna. E’ possibile constatare i tre rami principali della stirpe, i quali sono stati fondati nella VIII generazione, computando da Paolo (No 1) all’inizio del Trecento. I rami a Psarjevo e Tosovec provengono da Michele il Vecchio, No 55 (*~1510 †1560/67), cioè da Pietro il Vecchio, No 58 (*~1520 †1565), dei figli di Gaspare (No 48), mentre il ramo a Guščerovec l’ha fondato uno Gaspare, No 62 (*~1512 †1560/62), il cui l’immediato antenato ancora non è conosciuto. Il ramo a Psarjevo apparisce anche oggi, come anche il ramo a Tosovec nel suo ramo secondario a Trem, di cui appartenenti portano il doppio cognome familiare, Tremski oppure Orehovečke, cioè soltanto Tremski. Al ramo a Tosovec appartiene anche il ramo secondario della sangue materna, cioè i discendenti di Dorotea Orehovečki, No 83 (*~1560 †1622/24) e di Andrea Slovenčić, che anche portano doppio cognome, Slovenčić oppure Orehovečki. Spesso, però, portano soltanto il cognome familiare della madre, perché attraverso di lei i Slovenčić hanno ottenuto il titolo nobilitare e il diritto allo stemma. Questo ramo secondario si estinse nel sesso maschile nel 1702, con la morte di Giovanni Slovenčić oppure Orehovečki (No 203) del XII generazione della stirpe. Il ramo a Guščerovec, di cui appartenenti portavano in seguito l’impreciso predicato “de Orehovica” (probabilmente a causa dell’inesatta interpretazione dell’originario predicato “de Orehovec”), continua a vivere in totale sei generazioni, cioè si estinse nel sesso maschile, nella sua V generazione (XII generazione dell’intera stirpe), con Francesco Ladislao, No 216 (*~1662 †1712/14), del suo ramo nobilitare, cioè con Stanislao, No 214 (*~1681 †1727), del ramo comitale.

In totale sono inscritti dati sui 733 appartenenti della stirpe, raggrupati nelle 19 generazioni, cioè fino al tempo in cui sono accessibili i dati negli archivi pubblici (la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento). Gli appartenenti delle prime sedici generazioni sono elaborati individualmente, mentre gli appartenenti delle XVII, XVIII e XIX generazioni sono incorporati soltanto nella tabella genealogica e nell’albero genealogico.

Traduzione di Stjepan Razum

Kazalo osoba, mjesta i pojmova, str. 548-582.

Pregled sadržaja, str. 583-584.

Rodoslovno stablo Orehovečkih od Svetog Petra Orehovca pdficon_large

Naručbenica

knjiga_macek_2008Pavao MAČEK
Rod Orehovečkih od Svetog Petra Orehovca.
Rodoslovna rasprava.
(s priloženim rodoslovnim stablima)

Zagreb, 2008.
584 stranica.

cijena: 300 kn (+odpremnina)

Ime i prezime / Naziv pravne osobe *

Ulica i kućni broj *

Mjesto *

Poštanski broj *

Država *

Telefon *

GSM

E-adresa

Broj primjeraka *

* Molimo Vas da upišete svoje podatke u pripadajuća polja kako bismo mogli zaprimiti Vašu naručbu. Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku. Hvala!


Ključne riječi: