Pavao MAČEK
Plemeniti rodovi Jelačića.
I. Rod Jelačića od Prigorja, Pušče, Buzina i Pretkovca (Krapine). II. Rod Jelačića od Biševića.

Knjiga_jelacicNiz: Radovi, knj. 20. Zagreb 2010.

Pavao MAČEK
Plemeniti rodovi Jelačića.
I. Rod Jelačića od Prigorja, Pušče, Buzina i Pretkovca (Krapine). II. Rod Jelačića od Biševića.

Zagreb, 2010, 1001 stranica.
ISBN 978-953-6729-28-9
Cijena: 300,00 kuna.

Pregled sadržaja:

Dobrotvori, str. 4.

Predgovor, str. 5-6.

Ocjena rukopisa (I.) (dr. Stjepan Kožul), str. 7-8.

Ocjena rukopisa (II.) (dr. Ivan Mirnik), str. 9-11.

Kratice, str. 12-19.

Izvori i literatura, str. 20-26.

1. Neobjavljeni izvori, str. 20-22.
2. Objavljeni izvori, str. 22-24.
3. Literatura, str. 24-26.

Uvod, str. 27-67.

Cilj i način rada, str. 27-30.

Imena i pojmovi, str. 30-41.

Rod Jelačića iz grbovnice iz 1579. godine, str. 30-32.
Glavna loza Jelačića od Prigorja s ograncima u Laduču i Hrastini, str. 32-33.
Loza Jelačića od Pušče, str. 33.
Glavna loza Jelačića od Buzina s ograncima u Gubaševu, Gornjem Zagorju, Ratkovcu i Brezničkom Humu, str. 33-35.
Krapinska loza, str. 35-36.
Prijedlog o nazivlju pojedinih grana Jelačićeva roda iz grbovnice iz 1579. god., str. 36-38.
Jelačići u Tuhlju, str. 38-40.
Rod Jelačića od Biševića, str. 40-41.

O izvorima, str. 41-56.

U arhivu HAZU, str. 42-43.
U Državnom arhivu u Zagrebu, str. 43-44.
U Hrvatskom državnom arhivu, str. 44.
Drugo gradivo, str. 44-46.
Opće arhivske cjeline, str. 46.
Matične knjige, str. 47-54.
Mjesta ukopa (grobnice) Jelačićevih, str. 54-55.
Izvori za rod Jelačića od Biševića, str. 55-56.

Kratki pregled rodoslovlja Jelačića iz grbovnice iz 1579. god., str. 56-64.

1. Jelačići od Prigorja (grana Ivana iz grbovnice iz 1579. god.), str. 56-59.

Ogranak u Laduču, str. 57.
Glavna loza u Prigorju Brdovečkom, str. 57-58.
Ogranak u Hrastini, str. 58.
Jelačići u Tuhlju, str. 58-59.

2. Jelačići od Pušče (grana Jurja iz grbovnice iz 1579. god.), str. 59.

3. Jelačići od Buzina (grana Petra iz grbovnice iz 1579. god.), str. 59-63.

Glavna loza u Buzinu, str. 60.
Ogranak u Gornjem Zagorju, str. 61.
Ogranak u Ratkovcu (Zlataru), str. 61-62.
Ogranak u Gubaševu, str. 62-63.

4. Jelačići od Pretkovca (Krapine) (grana Gabrijela iz grbovnice iz 1579. god.), str. 63-64.

Kratki pregled rodoslovlja Jelačića od Biševića, str. 64-67.

1. Starija grana u Biševiću i Zameršju, str. 66.
2. Mlađa grana u Ravenu, str. 66-67.

A.

Podatci o članovima roda Jelačića iz grbovnice iz 1579. god. (Jelačići I.), str. 69-706.

I. naraštaj (1 član), str. 69-71.
II. naraštaj (8 članova), str. 71-84.
III. naraštaj (17 članova), str. 84-116.
IV. naraštaj (24 člana), str. 116-154.
V. naraštaj (52 člana), str. 154-236.
VI. naraštaj (84 člana), str. 236-344.
VII. naraštaj (94 člana), str. 344-451.
VIII. naraštaj (83 člana), str. 451-535.
IX. naraštaj (84 člana), str. 535-608.
X. naraštaj (100 članova), str. 609-657.
XI. naraštaj (75 članova), str. 657-690.
XII. naraštaj (57 članova), str. 690-706.

Rodoslovna tabela Jelačića iz grbovnice iz 1579. god. (Jelačići od Prigorja, Pušče, Buzina i Pretkovca), str. 707-737.

Abecedni popis članova plemenitog roda Jelačića od Prigorja, Pušče, Buzina i Pretkovca (Jelačići I.), str. 738-771.

B.

Podatci o članovima roda Jelačića od Biševića (Jelačići II.), str. 773-887.

I. naraštaj (1 član), str. 773.
II. naraštaj (3 člana), str. 773-779.
III. naraštaj (6 članova), str. 780-790.
IV. naraštaj (7 članova), str. 790-812.
V. naraštaj (19 članova), str. 812-851.
VI. naraštaj (22 člana), str. 851-887.

Rodoslovna tabela Jelačića od Biševića, str. 888-890.

Abecedni popis članova plemenitog roda Jelačića od Biševića (Jelačići II.), str. 891-894.

Sažetci, str. 895-937.

Sažetak: Plemeniti rodovi Jelačića. I. Rod Jelačića od Prigorja, Pušče, Buzina i Pretkovca (Krapine). II. Rod Jelačića od Biševića, str. 897-909.

Cilj ove rasprave je pokušaj, da se strogom procjenom postojećih izvora uspostavi točan i povijesno utemeljen međusobni rodbinski odnos pripadnika svih hrvatskih loza široko razgranatog Jelačićeva roda, te da se ustanovi za svaku lozu tek temeljni (majoratski) posjed, koji određuje ne samo položaj loze u rodoslovlju nego i predikat koji je pojedina grana roda nosila. Pritom je uvijek riječ isključivo o hrvatskim pripadnicima roda.

Unatoč golemoj bibliografiji o rodu Jelačića koja se do danas nakupila, do sada nije objavljeno niti jedno kritički utemeljeno cjelovito rodoslovlje tog roda. Ipak, kao referentna djela u svojim istraživanjima, autor je koristio članak o rodu Jelačića iz šestog sveska Hrvatskog biografskog leksikona (dalje HBL), objavljenog 2005. god., iz pera Tatjane Radauš (HBL, 6., 2005., str. 378-387), kao i veliko rodoslovlje koje je izradio i do 1979. god. završio, te umnožio kao tipkopis, Aleksandar Jelačić pod naslovom Rod Jelačića (dalje AJR). To rodoslovlje samo po sebi teško da može poslužiti kao znanstveni izvor, ali ono je nesumnjivo rezultat mnogobrojnih, kadkada apsolutno kritičko-znanstvenih, kadkada više ili manje entuzijastičkih napora, ali i obiteljskih tradicionalnih uvjerenja.

Gradivo je raspoređeno kao i u ranijim izdanjima istog autora, koja je objavio “Tkalčić”. Ukratko, svaki član roda obrađen je u tri skupine podataka. U prvoj skupini skupljeno je sve gradivo kojim se dokazuje točan položaj pripadnika roda u rodoslovlju, a podatci su poredani po njihovoj važnosti u tom pogledu, bez obzira na njihovu dataciju. U drugoj skupini su podatci o ispravama izdanim isključivo za života istog člana roda, a potvrđuju uz točan nadnevak podatke iz prve skupine, ali i povezuju tako određenog člana roda s poznatim ključnim podatcima iz njegove biografije. Jasno je, da su isprave iz ove skupine poredane vremenskim slijedom. Treća skupina bavi se razmatranjem tako prikupljene i razvrstane građe, upodpunjuje ju podatcima iz literature, tumači možebitne nejasnoće i sažima u zaključke ili predpostavke. Sličan je postupak primijenjen i u odnosu na bračne drugove i družice.

U hrvatskoj povjesnici rod Jelačića počinje se sustavno javljati u izvorima razmjerno kasno, u drugoj polovici 16. st. Dakako, u literaturi se Jelačići spominju i ranije, no najčešće su navodi slabo ili nikako podkrijepljeni, a njihov odnos prema autentičnim rodovima Jelačića posve nejasan i sasvim upitan.

Jedan od prvih spomena onog roda Jelačića, koji će kasnije najčešće koristiti predikat “od Buzina”, zapravo je njihova grbovnica, koju je izdao u Pragu kralj Rudolf Habsburgovac 15. prosinca 1579. i koja je, prema Ivanu Bojničiću, objavljena u Hrvatskom saboru 1587. god., a odnosi se na Ivana (br. 2), te njegovu braću Jurja (br. 5), Nikolu (br. 7), Petra (br. 8) i Gabrijela (br. 9). Ta četvorica braće utemeljitelji su četiriju grana Jelačića: od Prigorja (Brdovečkog), od Pušče, od Buzina (u Turopolju) i od Pretkovca (kod Krapine). Malo ranije od ove četvorice braće u izvorima se javljaju Jelačići od Biševića. Njihov je rodočelnik Krsto (br. 1), kojem 9. svibnja 1569. god. ban Franjo Frankopan Slunjski odstupa zbog iskazane vjernosti u službi posjed Bišević pod svojim gradom Gora na rijeci Kupi. Za sada nije poznat nijedan vjerodostojni izvor koji bi povezivao ova dva roda Jelačića.

O izvorima

Najvažniji izvor koji je korišten u ovoj raspravi su svakako obiteljski arhivi različitih loza roda Jelačić. Sačuvani obiteljski arhivi pripadaju, međutim, isključivo rodu Jelačića iz grbovnice iz 1579. god., dok je sudbina arhiva roda Jelačića od Biševića za sada nepoznata. Od velikog je značaja činjenica da su postojeći obiteljski arhivi Jelačića sređeni, sačinjeni su katalozi, analitički popisi, te sastavljeni uglavnom zadovoljavajući sažetci. Oni se danas najvećim dijelom čuvaju u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Državnom arhivu u Zagrebu Od nemale važnosti su i arhivi nekih od onih obitelji s kojima su Jelačići povezani bilo rodbinskim bio različitim imovinsko-pravnim odnosima. Osim navedenih obiteljskih ostavština i pismohrana, značajni izvori za sva rodoslovna istraživanja, pa tako i onih koji se tiču Jelačića, su i neke od općih arhivskih zbirki. To su na prvom mjestu knjige i spisi vjerodostojnog mjesta Zagrebačkog i Čazmanskog kaptola iz Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu, te zbirka koja se pod nazivom “Documenta” nalazi u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Istraživanje Jelačićeva rodoslovlja po matičnim knjigama nije nimalo jednostavno, te je autor mogao pobrojati više od tridesetak župa u kojima su se Jelačići krstili, ženili i pokapali. Tome treba pridodati i one općenite poteškoće kada je riječ o maticama kao izvoru, posebno u našim prilikama. Tako je dobro poznato da sačuvanih matičnih knjiga iz 16. st nema na području kontinentalne Hrvatske, dok se broj onih iz 17. st. danas može nabrojati na prste, a one koje i jesu iz ovog najstarijeg razdoblja, često su vrlo oštećene, te nedostaju cijela razdoblja, od nekoliko mjeseci pa do nekoliko godina. Sljedeća je poteškoća i raspršenost knjiga po različitim mjestima. Na kraju valja naglasiti da su za ovaj rad korištene isključivo one matične knjige koje su u podpunosti dostupne u crkvenim ili javnim državnim arhivima, dok se nisu istraživale knjige iz župnih ili područnih matičnih ureda, što je, dakako, od stanovite važnosti za one loze roda, koje još i danas traju. To znači da su autoru bili dostupni podatci do samog kraja 19., odnosno do početka 20. stoljeća, što obuhvaća još XI. koljeno za sve grane roda, te XII. koljeno za najstarije loze.

Grobnice Jelačićevih

Najstarija i najveća obiteljska grobnica roda Jelačića iz darovnice iz 1579. god. je ona u franjevačkom samostanu, kasnije župnoj crkvi, u Mariji Gorici, gdje su pokapani pripadnici roda iz svih grana. No, pojedine grane podigle su i svoje izdvojene obiteljske grobnice, bilo u pokroviteljskim crkvama ili kao zasebne objekte na svojim posjedima. Tako je Vuk Jelačić iz prigorske grane (br. 108) uredio obiteljsku grobnicu u župnoj crkvi u Stenjevcu, gdje su pokopani osim njega još i drugi pripadnici ove grane, pa i pripadnici one loze buzinske grane, koja je kasnije naslijedila posjede prigorskih Jelačića. Pripadnici puščanske grane imali su pak obiteljsku grobnicu u kapeli Svete Marije Magdalene. Prvobitna obiteljska grobnica glavne loze buzinskih Jelačića bila je vrlo vjerojatno u župnoj crkvi Sv. Jurja u Odri, a po stjecanju dobra Čehi u drugoj polovici 18. st. uredili su obiteljsku grobnicu u župnoj crkvi u Svetoj Klari. Jankomirski izdanak gornjozagorskog ogranka buzinskih Jelačića podigao je svoju obiteljsku grobnicu u Perjavici na jankomirskom vlastelinstvu, koja je bila poslije Prvoga svjetskog rata napuštena, a posmrtni ostatci premješteni u novouređenu grobnicu u malim arkadama na Mirogoju. Ratkovečki ogranak buzinskih Jelačića imao je pak svoju obiteljsku grobnicu ispod kora župne crkve u Zlataru, gdje je pokopan niz pripadnika ove loze, koja je u kasnijem razdoblju uredila obiteljsku grobnicu i u velikim arkadama na Mirogoju. Podogranak ove loze u Batini imao je tamo (kod Sv. Jakoba) svoju obiteljsku grobnicu. Magnatski ogranak buzinskih Jelačića nedvojbeno je svoju prvu obiteljsku grobnicu imao u crkvi Sv. Barbare u Brestu, koja je bila podružnica petrinjske župe (poslije župe Mala Gorica), zatim na groblju Sv. Jurja u Zagrebu, te naposljetku u velikim arkadama na Mirogoju kamo su početkom 20. st. preneseni svi posmrtni ostatci iz grobnice na groblju Sv. Jurja. Konačno, 1933. god. svi pripadnici ove loze osim bana Josipa, te njegova brata Antuna i banove kćerkice (njih ukupno 11) našlo je svoje konačno počivalište u monumentalnoj grobnici na posjedu loze u Novim Dvorima, dok je grobnica u mirogojskim arkadama podpuno napuštena. Samo stjecajem okolnosti ostatci Josipa, Antuna i Anice Jelačić ostali su u grobnici dvorske kapele Sv. Josipa također u Novim Dvorima, koja nikada nije bila planirana kao obiteljska grobnica nego kao privremeno mjesto ukopa do završetka velike obiteljske grobnice. Tek 1992. god., po završetku temeljite obnove kako kapele Sv. Josipa tako i obiteljske grobnice u Novim Dvorima, preneseni su posmrtni ostatci bana Josipa, brata mu Antuna i kćerkice Anice iz privremenog grobišta u obiteljsku grobnicu u Novim Dvorima, te je tamo danas pokopano 14 pripadnika ove loze.

Kratki pregled rodoslovlja Jelačića iz grbovnice iz 1579. god.

Prvi Jelačić kojeg spominju izvori a nedvojbeno pripada onom rodu, koji je uz obnovu plemstva dobio i grbovnicu 1579. god., je Ivan, br. 1 (*~1520. †prije 1569.). On je otac primatelja spomenute grbovnice i ujedno prvi povijesno dokazani pripadnik roda od kojeg slijedi neprekinuti rodoslovni niz. Četvorica njegovih sinova utemeljitelji su četiriju glavnih grana roda.

1. Jelačići od Prigorja (grana Ivana iz grbovnice iz 1579. god.)

Ovu je granu utemeljio Ivan, br. 2 (*~1550. †poslije 1619.). Kao najstariji od četverice spomenute braće, sinova Ivana, Ivan je naslijedio majoratsko dobro roda u Brdovcu sa sjedištem i dvorom u Prigorju i ponio predikat prema navedenom toponimu. Od dvojice njegovih sinova lozu je nastavio stariji Mihael, br. 10 (*~1588. †1652./54.), dok se linija mlađeg sina Nikole, br. 13 (*~1600. †1645.) ugasila već u sljedećem koljenu.

Dvojica sinova Mihaela (br. 10), utemeljila su dva ogranka prigorske grane: ogranak u Laduču potječe od najstarijeg Krste, br. 27 (*~1618. †1683./85.), dok je najmlađi Mihael, br. 34 (*~1636. †prije 1687.) utemeljio ogranak u Hrastini. Srednji brat po dobi, Juraj, br. 32 (*~1630. †1674.) nastavio je glavnu lozu u Prigorju.

Ogranak u Laduču:

Ovaj je ogranak nastavio Krstin sin Franjo, br. 51 (~1650. †poslije 1695.), koji je, međutim, imao od potomstva samo kćerke, te se ova prva loza Jelačića s posjedom u Laduču ugasila u muškom spolu već u sljedećem koljenu.

Glavna loza u Prigorju Brdovečkom:

Juraj (br. 32), koji je nastavio glavnu lozu, imao je tri sina: najstariji Ivan, br. 52 (*~1662. †1709.) zaredio se i postao generalni vikar pavlinskog reda, mlađi Gabrijel, br. 53 (*~1664. †1703./04.) produžio je lozu, dok je sudbina najmlađeg Jurja, br. 54 (*~1666. †poslije 1698.) nepoznata, iako postoji mogućnost da je ovaj Juraj jedan od utemeljitelja tuheljskih Jelačića, koji bi onda predstavljali treći ogranak prigorske grane, no za takav zaključak nema sigurnih povijesnih dokaza.

Gabrijel (br. 53) imao je sa svojom suprugom Barbarom Bedeković sinove Vuka, br. 108 (*1699. †1770.) i Jurja, br. 111 (*1703. †1758.). Juraj (br. 111) postao je podžupanom Zagrebačke županije, no imao je samo jednu kćerku koja ga je nadživjela. Vuk (br. 108) svakako je jedan od najviđenijih pripadnika ne samo prigorskih Jelačića, nego i sveukupnog roda. Gradio je vojnu karijeru dosegnuvši čin podpukovnika, no obnovio je gospodarsku snagu prigorskih Jelačića, te je od sredine 18. st. napustio predikat “od Prigorja” i počeo koristiti predikat “od Buzina” iako ostaje nejasno temeljem kojeg prava. Od njegova mnogobrojnog potomstva djecu su imali Juraj Vuk Stjepan, br. 188 (*1738. †1807.), Ivan Petar Ladislav, br. 190 (*1742. †1813.) i Baltazar, br. 195 (*1751. †1804.). Djeca Jurja Vuka Stjepana (br. 188) nisu nadživjela roditelje. Ivan Petar Ladislav (br. 190) uzorno je uredio svoj dio bogatog nasljedstva u brdovečkom okrugu, te ga i proširio novim stečevinama, no imao je samo kćerku Narcisu Amaliju, br. 284 (*1782. †1828.), a kako je i treći brat Baltazar (br. 195) imao samo kćerke, Ivan Petar Ladislav zadnji je muški potomak glavne loze prigorskih Jelačića. Njegova kćerka Narcisa (br. 284) udala se za Vinka Jelačića od Buzina (br. 312) od ladučkog podogranka gornjozagorskog ogranka buzinske grane Jelačića s kojim je utemeljila jankomirski izdanak spomenutog podogranka i to na temeljima velike gospoštije, naslijeđene od svog oca. Posljednji član glavne loze prigorskih Jelačića, međutim, nije Narcisa nego njezina stričevična Cecilija, br. 287 (*~1782. †poslije 1843.), kći Baltazara (br. 195).

Ogranak u Hrastini:

Mihael (br. 34) imao je dvojicu sinova, Petra, br. 56 (*~1670. †1707./12.) i Stjepana, br. 59 (*~1678. †poslije 1740.). Sudbina Petra (br. 56) nije sigurna, no postoji mogućnost, da je on isti s Petrom, koji se zajedno s Jurjem, možda svojim stričevićem (br. 54), pojavljuje u Tuhlju, gdje obojica krajem 17. st. daju krstiti svoju djecu, a Petar je i vlasnik dvora u Glogovcu, kasnijem sjedištu tuheljskih Jelačića. Stjepan (br. 59) nastavio je lozu u Hrastini. Sa svojom ženom Anom Hergović, imao je najmanje šesnaestero djece, a potomke su imali Ivan Josip, br. 116 (*~1708. †1758.), Baltazar, br. 121 (*~1722. †1763./66.) i Antun, br. 131 (*~1740. †1800.). Ivan Josip (br. 116) bio je plemićki sudac Zagrebačke županije i iz braka s Katarinom Klarom Jelačić od Biševića (Jelačići II., br. 38) imao je najmanje sedmero djece, od koje su odraslu dob doživjele samo dvije kćerke. Jedini sin Baltazara (br. 121), Juraj Franjo, br. 216 (*1763. †1824.) bio je prisjednik Sudbenoga stola Varaždinske županije, no čini se da nije imao djece. Antun (br. 131) je imao četvoricu sinova, koji su nadživjeli oca, no niti jedan od njih nije ostavio potomaka, te se ogranak u Hrastini ugasio u muškom spolu s Antunovim sinom Josipom, br. 221 (*1785. †1841./42.). Josip (br. 221) je ujedno i posljednji muški potomak svih Jelačića od Prigorja, dakako samo u slučaju ako se izuzme cjelokupna loza tuheljskih Jelačića, koja i danas cvjeta, no još uvijek bez nedvojbenih dokaza, da je i ta loza odvjetak prigorske grane.

Jelačići u Tuhlju:

Ovdje se polazi od predpostavke, da je loza Jelačića u Tuhlju također ogranak prigorske grane iz grbovnice iz 1579. god. (vidi o tome u Uvodu, str. Error! Bookmark not defined.). Kao što je već rečeno, prvi Jelačići koji se pojavljuju u maticama tuheljske župe su stanoviti Juraj i Petar, koji su, sudeći prema godinama krštenja njihove djece, rođeni u drugoj polovici 17. st. i mogli bi biti isti s Jurjem (br. 54) iz glavne loze i s Petrom (br. 56) iz hrastinskog ogranka prigorske grane. Ako je to točno, tada je Juraj (br. 54) imao sina, također Jurja, br. 112 (*1698. †poslije 1724.), a Petar (br. 56) sina Gabrijela, br. 113 (*1701). Od Jurjeva potomstva zna se samo za jednu kćerku, dok o mogućem potomstvu Gabrijela nije ništa poznato. U ovom koljenu se, međutim, u Tuhlju pojavljuje i jedan Ivan, br. 115 (*~1696. †poslije 1724.), čiji nam neposredni pređi nisu poznati, ali bi to svakako mogli biti ili spomenuti Juraj (br. 54) ili Petar (br. 56). Od poznate Ivanove djece čini se da niti jedno nije nadživjelo roditelje, no to nije posve sigurno. U sljedećem naraštaju (IV. koljeno tuheljske loze, odnosno VIII. koljeno roda iz grbovnice iz 1579. god.!), u Tuhlju se pojavljuju još četvorica Jelačića, za sada još uvijek također nepoznatih roditelja, a među njima je i Ivan, br. 288 (*~1750. †1822.) od kojeg potječu svi današnji tuheljski Jelačići. Od četvorice Ivanovih sinova lozu je nastavio samo opet Ivan, br. 364 (*1780. †poslije 1825.), koji je imao po svemu sudeći čak šestoricu sinova. Sva šestorica su imali potomke, ali su lozu produžili potomci samo dvojice. Tako je Ivanov sin Mirko, br. 450 (*~1806. †poslije 1865.) imao mnogobrojno potomstvo od kojeg su sinovi Stjepan, br. 554 (*1836. †1908.), Franjo, br. 559 (*1849. †1915.) i Pavao, br. 561 (*1854. †1940.) imali djece. Mirkov brat Antun, br. 452 (*1811. †poslije 1859.) imao je sina Andriju, br. 568 (*1841. †1894.). Njihovi potomci i danas žive u Tuhlju.

2. Jelačići od Pušče (grana Jurja iz grbovnice iz 1579. god.)

Juraj iz Pušče, br. 5 (*~1560. †poslije 1614.), koji se kao vazal Nikole Gregorijanca na njegovim susegradskim posjedima pojavljuje u izvorima na samom kraju 16 st., nedvojbeno je isti s Jurjem iz grbovnice iz 1579. god., ali i s Jurjem, ocem Mihaela, br. 15 (*~1605. †poslije 1650.). Taj se Mihael, sin Jurja, i piše s predikatom “od Pušče” i od njega zasigurno potječe cijela grana puščanskih Jelačića, koja se u III. koljenu (IV. koljeno roda!) nastavlja sa Stjepanom iz Pušče, br. 39 (*~1640. †prije 1690.), vrlo vjerojatnim sinom Mihaela od Pušče i njegove žene rođene Trgovčić. Od ovog Stjepana teče neprekinuti rodoslovni niz potomaka sve do današnjih dana.

Od trojice Stjepanovih sinova lozu je nastavio Petar st., br. 63 (*~1675. †1729./32.). Iz njegove nezakonite veze s Helenom Grdanović potekao je između ostale djece i sin Ivan, br. 135 (*1708. †poslije 1769.). Kako je spomenuta veza kasnije ozakonjena brakom, tako je i Ivan postao zakonitim nasljednikom svog oca na puščanskim dobrima i produžio lozu. Od Ivanova dva sina samo je stariji Petar, br. 227 (*1729. †1798.) imao potomke koji su nadživjeli roditelje. I Petar je imao dva sina od kojih je opet samo jedan nastavio lozu. Bio je to Ivan, br. 295 (*1760. †poslije 1818.), koji je imao brojno potomstvo, međutim samo je Ivanov sin, također Ivan, br. 377 (*1790. †1869.), imao muške potomke, koji su po prvi put razgranali puščanske Jelačiće u tri ogranka.

Prvi ogranak puščanske grane potječe od Šimuna, br. 479 (*1816. †1898.), drugi od brata mu Franje, br. 483 (*1824. †1896.), a treći od najmlađeg brata Jurja, br. 485 (*1830. †1919). Čini se da danas svoje prebivalište u Pušči, odnosno Svetoj Magdaleni, imaju samo potomci Šimunova unuka Vinka, br. 669 (*1886. †1940.).

3. Jelačići od Buzina (grana Petra iz grbovnice iz 1579. god.)

Najveću i svakako najviše razgranatu granu Jelačića iz grbovnice iz 1579. god. utemeljio je Petar, br. 8 (*~1566. †prije 1633.). Njegov najstariji sin Gabrijel, br. 16 (*~1610. †1661.) nastavio je glavnu lozu na buzinskim posjedima, mlađi brat Ivan, br. 17 (*~1612. †1653./54.) utemeljio je zasebni ogranak u Gubaševu, dok je najmlađi Franjo ml., br. 18 (*~1614. †1673./74.) također ostao na svom dijelu buzinskih posjeda, no njegovi sinovi su ženidbenim vezama vrlo vjerojatno stekli i posjede u Varaždinskoj županiji. Iz glavne loze potekli su u V. koljenu roda ogranci buzinske grane u Gornjem Zagorju i Ratkovcu, a u VIII. koljenu ogranak u Humu i Hraščini. Prema tome, tijekom svog razvoja buzinska grana imala je, osim glavne loze u Turopolju, još i 4 ogranka: u Gubaševu, Gornjem Zagorju, Ratkovcu i Humu. Ogranak u Gornjem Zagorju u VII. koljenu dobio je podogranak u Laduču, pa je taj posjed u brdovečkom okrugu došao po drugi put u posjed Jelačića nakon što je izgubljen utrnućem ladučkog ogranka prigorskih Jelačića u VI. koljenu roda. Iz podogranka u Laduču izdvojio se u VIII. koljenu roda jankomirski izdanak. Ogranak u Ratkovcu u VIII. koljenu dobio je podogranke u Batini Gornjoj i Varaždinu, dok se ogranak u Gubaševu već u V. koljenu roda podijelio na magnatski i plemićki podogranak.

Glavna loza u Buzinu:

Kao što je rečeno, glavnu lozu u Buzinu i Maloj Mlaki nastavio je Gabrijel, plemićki sudac Zagrebačke županije, a od njegovih sinova samo je Stjepan, br. 43 (*~1640. †1712) imao djecu. Stjepan je imao zapaženu karijeru u državnoj službi, te je dosegnuo položaj banovca. Čak se šest puta ženio, a djecu je imao iz prvog braka sa Suzanom Stolneković, iz drugog braka s Anom Elizabetom Werneck od Freihoffa, te najveći broj iz četvrtog braka s Helenom Martom Patačić, sveukupno njih najmanje dvanaestero. Od njegovih sinova, najstariji je opet imenom Gabrijel, br. 69 (*~1665. †1708), i on je i dalje na majoratskom dobru u Turopolju, mlađi sin Juraj, br. 71 (*~1670. †1714.) utemeljio je ogranak u Gornjem Zagorju, a najmlađi sin Petar, br. 80 (*1697, †1768.) utemeljitelj je ogranka u Zlataru (Ratkovcu).

Antun, br. 235 (*~1730. †1786.), unuk Gabrijela (br. 69), proširio je posjede glavne loze u Turopolju i na područje župe Svete Klare, gdje je na dobru Čehi imao i glavno sijelo svoje loze, koja je u starijoj liniji izumrla s njegovim unukom Ljudevitom Ferdinandom, br. 383 (*1792. †1851.), poznatim profesorom Zagrebačke akademije i prisjednikom Sudbenoga stola Zagrebačke županije. Mlađi Antunov sin Danijel, br. 305 (*1777. †1849.) utemeljio je ogranak buzinske grane u Humu i Hraščini, koji se, međutim, ugasio već u sljedećem koljenu (IX. koljeno roda!) s Danijelovim sinom Eduardom Ferdinandom Teodorom, br. 389 (*1811. †1871.) Eduard je stekao i barunat, no nije imao potomaka, te se s njime ugasila mlađa linija glavne loze, odnosno ogranak buzinske grane u Humu, ali time je utrnula i cijela glavna loza buzinskih Jelačića.

Ogranak u Gornjem Zagorju:

Drugi sin podbana Stjepana (br. 43) satnik u Sredičkom, Juraj (br. 71) iz V. koljena roda utemeljio je ogranak buzinskih Jelačića u Gornjem Zagorju na posjedima u Jezeru i Erpenji. Od njegova dva sina samo je Aleksandar, br. 157 (*1708. †1783.) nastavio lozu, dok se loza njegova brata Ladislava, br. 159 (*1711, †1746./49.) ugasila već u sljedećem koljenu (VII. koljeno roda!) s njegovim sinom, zagrebačkim kanonikom Ignjatom Stjepanom, br. 253 (*1744, †1813.).

Od jedanaestero djece Aleksandra, lozu su nastavili sinovi Juraj Ivan Krstitelj, br. 241 (*1738. †1772.) i Nikola Maksimilijan, br. 244 (*1741. †1804.). Juraj (br. 241) je naslijedio majoratska dobra ogranka u Gornjem Zagorju, koje je i povečao kupivši dobro Plusku kamo je premjestio obiteljsko sijelo, te posjed Konščicu u okićkom okrugu, dio majčinog nasljedstva. Od njegove djece samo je sin Julijan, br. 307 (*1768. †poslije 1829.) nadživio oca. S Julijanovim sinom Adalbertom, br. 391 (*~1792. †1876.), fiškalom Zagrebačke županije, ugasila se u muškom spolu ova starija linija gornjozagorskog ogranka buzinskih Jelačića. Nikola (br. 244) preuzeo je najveći dio majčinog nasljedstva u brdovečkom okrugu (Laduč i Kraj), te utemeljio po drugi put jednu lozu Jelačića u Laduču. Taj ladučki podogranak naslijedio je mlađi sin Nikole, Stjepan, br. 314 (*1784. †1856.) s čijim sinom Rikardom Vinkom Stjepanom Viktorom, br. 404 (*1816. †1876.) ovaj se podogranak i ugasio. Stariji sin Nikole (br. 244) bojnik Vinko Šimun, br. 312 (*1776. †1824.) utemeljio je jankomirsku lozu ladučkog podogranka nakon što je preuzeo golemo nasljedstvo svoje supruge Narcise Jelačić (br. 284) u Jankomiru, a posjede u brdovečkom okrugu prepustio svom mlađem bratu. Vinko Šimun imao je dvojicu sinova koji su nastavili jankomirsku lozu. Stariji sin je Dragutin (Karlo) Vinko, br. 396 (*1802. †1878.), prisjednik Sudbenoga stola više županija koji je iz braka s Franjicom Josipom groficom Sermage porodio sina jedinca Julija Alojza Nikolu, br. 490 (*1835. †1908.), poznatog darovatelja golemog obiteljskog arhiva Hrvatskoj (tada Jugoslavenskoj) akademiji znanosti i umjetnosti. S Julijevim sinom Jankom Jurjem Hermanom, br. 602 (*1881. †1969.) izumrla je u muškom spolu jankomirska loza, ali i cijeli gornjozagorski ogranak buzinskih Jelačića. Naime, mlađi sin Vinka (br. 312) Albert Josip, br. 399 (*1806. †1869.), također prisjednik Županijskoga sudbenog stola, imao je brojno potomstvo, no niti jedan od njegovih sinova nije se ženio.

Ogranak u Ratkovcu (Zlataru):

Najmlađi sin podbana Stjepana (br. 43) plemićki sudac Zagrebačke i Virovitičke županije Petar (br. 80) iz V. koljena roda utemeljio je zlatarski ogranak zahvaljujući najvećim dijelom mirazu i nasljedstvu svoje supruge Barbare Kiš od Šaulovca. Ovaj ogranak buzinskih Jelačića cvate još i danas kako u svojoj glavnoj liniji tako i u svoja dva podogranka u Gornjoj Batini, odnosno Varaždinu.

Jedini Petrov sin koji je produžio lozu je Žigmund Ljudevit, br. 162 (*1722. †1771.). On se oženio vrlo kasno, ali je ipak dobio sina jedinca Stjepana Ivana, br. 254 (*1770. †1847.). Ovaj Jelačić iz VII. koljena roda imao je za razliku od svojih pređa mnogobrojno potomstvo. Njegov najstariji sin Kazimir Antun, br. 320 (*1818. †1898.) bio je sudac Kotarskoga suda i nastavio je glavnu liniju zlatarskog ogranka u Ratkovcu. Mlađi sin Stjepana (br. 254) je Ladislav Alojz, br. 321 (*1819. †1882.), također sudac Kotarskoga suda, čiji je sin pribavio dobra u Batini Gornjoj i tamo utemeljio zasebni podogranak, dok je najmlađi sin Stjepana (br. 254) Miroslav (Friderik) Matija, br. 323 (*1822. †1875.) rodočelnik takozvanog varaždinskog podogranka.

Glavnu liniju zlatarskog ogranka produžio je Kazimirov sin jedinac Marcel Nikola, br. 407 (*1851. †1892.). Iz njegova braka s Idom Ožegović od Barlabaševca potekao je sin Nikola Marcel, br. 502 (*1880. †1934.), kapetan fregate, čiji je pak sin Aleksandar Marcel Robert Donat, br. 606 (*1919. †1988.) autor opsežnog rodoslovlja Jelačićeva roda iz 1979. godine.

Podogranak u Batini utemeljio je Stjepan Antun, br. 412 (*1856. †1892.), sin Ladislava (br. 321). On je imao sinove Jurja Ladislava Stjepana, br. 503 (*1887. †1948.) i Ivana, br. 505 (*1889. †1938.), čiji potomci i danas žive.

Takozvani varaždinski podogranak produžio je Oskar, br. 416 (*~1855. †1898.), čiji unuci sada žive u Zagrebu.

Ogranak u Gubaševu:

Kao što je već rečeno, ovaj je ogranak utemeljio još Ivan (br. 17) iz III. koljena roda, drugi sin Petra (br. 8), rodočelnika buzinske grane. Posjede u Gubaševu Ivan je stekao ženidbom s Katarinom Gubaševečki. Za sada nam je od njegovih potomaka poznat jedino sin Andrija, br. 44 (*~1640. †1699./1706.). Dvojica Andrijih sinova, najstariji Ivan, br. 81 (*~1674. †poslije 1739.) i najmlađi ponovno Andrija, br. 87 (*1693. †1750.) osnivači su dva glavna podogranka, dok je linija njihova brata Franje, br. 82 (*~1876. †poslije 1717.) izumrla s njegovim unukom Ignjatom Antunom, br. 268 (*1745.), koji je najvjerojatnije isti s Ignjatom (†1774/75.), župnikom u Stupniku.

Ivan (br. 81) utemeljio je onaj podogranak, koji će s njegovim unukom iz VII. koljena roda dosegnuti magnatski status. Ivanov sin, koji je nastavio lozu je Antun, br. 168 (*~1706. †1766.), koji je iz braka s Barbarom Grošić porodio mnogobrojno potomstvo. Barbara Grošić donijela je Antunu svoj dio majčinog nasljedstva u turopoljskom Kurilovcu, te očinski dio u Petrinji, pa je Antun premjestio svoje obiteljsko sijelo iz gubaševečkog okruga na ove nove stečevine, dok je u Gubaševu ostala linija Antunova strica Andrije. Od dvanaestero Antunove djece lozu je, međutim, produžio samo sin Franjo Juraj, br. 259 (*1746. †1810.). On je dosegnuo čin podmaršala, stekao i barunski naslov, te ovom podogranku buzinskih Jelačića pribavio magnatski status, koji će nastaviti trojica njegovih sinova, svakako najslavniji Jelačići hrvatske povjesnice. Svi će oni dobiti grofovske povelje. Najstariji je Josip Juraj Franjo, br. 332 (*1801. †1859), bez sumnje najznačajnija ličnost cijelog roda, neporaženi vojskovođa na bojnom polju, hrvatski ban, rodoljub i reformator. Mlađi je Juraj Franjo, br. 335 (*1805. †1902.), podmaršal i podkapetan Trojednice, ali na žalost i posljednji muški potomak ove loze buzinskih Jelačića. Najmlađi od ove slavne braće, Antun Petar Franjo Borgia, br. 336 (*1807. †1875.) također je stekao pomaršalski čin, no pretežno je živio i umro izvan domovine. Na žalost, niti jedan od trojice braće nije imao sreće sa svojim potomstvom. Ban je iz braka s groficom Sofijom Stockau imao samo jednu kćerku, koja je umrla ubrzo po porodu. Jurjevi su svi sinovi umrli prije oca, dok su Antuna nadživjele samo kćerke od kojih se svega jedna udala, no čini se da i iz njezina braka nije bilo potomaka, tako da je loza izumrla polovicom 20. st. i u ženskom spolu.

Andrija (br. 87) nastavio je lozu u Gubaševu, gdje i danas obitavaju njegovi potomci. Andrijin jedini sin koji je preživio, Antun, br. 179 (*1732. †1778.) imao je trojicu sinova od kojih se linija najstarijeg Ivana, br. 274 (*1758. †1831.) ugasila već u sljedećem koljenu, dok su preostala dvojica, Andrija, br. 278 (*1770. †1840.) i Josip, br. 279 (*1774. †1840.) silno razgranali gubaševečki ogranak, od kojeg je još u prošlom stoljeću cvalo najmanje sedam loza.

4. Jelačići od Pretkovca (Krapine) (grana Gabrijela iz grbovnice iz 1579. god.)

Krapinsku granu utemeljio je Gabrijel, br. 9 (*~1568. †1632.), najmlađi od braće iz grbovnice iz 1579. i nositelj nove grbovnice iz 1614. godine. Njega se već na samom početku 17. st. nalazi na krapinskim posjedima (Začretje), koje će proširiti njegov sin Baltazar Adam st., br. 22 (*~1606. †1657.) novom stečevinom u Pretkovcu, te prema tom dobru ponijeti i predikat ove grane. Iz dva braka Gabrijela (br. 9) bilo je najmanje sedmero djece, no lozu je produžio samo Baltazar (br. 22). Iz Baltazarova braka s Juditom Trgovčić poznata su nam samo dva sina, od kojih je preživio i dosegnuo odraslu dob Baltazar Adam ml., br. 50 (*~1650. †1700.). I on je imao dva braka i najmanje četrnaestero djece, no jedini koji je imao potomstvo bio je sin iz drugog braka s Juditom Bužan, Juraj Josip, br. 101 (*~1698. †1755./60.), dugogodišnji plemićki sudac Varaždinske županije, koji u izvorima dolazi uglavnom samo pod svojim drugim imenom. Iz Josipova prvog braka s Anom Reš (Rees) potječe zagrebački kanonik Šimun Gabrijel, br. 182 (*1731. †1797.), a iz drugog braka s barunicom Anom Rozinom Vojnović imao je sina Dizmu, br. 184 (*~1741. †1794.), bojnika s kojim je na žalost i utrnula krapinska grana već u VI. koljenu Jelačićeva roda iz grbovnice iz 1579. godine.

Kratki pregled rodoslovlja Jelačića od Biševića

Rodočelnik roda Jelačića od Biševića je Krsto, br. 1 (*~1540. †poslije 1590.), službenik bana Franje Frankopana Slunjskog, koji mu je darovao dobro Bišević 1569. godine. Za sada nema sigurnih izvora koji otkrivaju tko su bili neposredni Krstini pređi. Od Krste teče neprekinuti rodoslovni niz kroz šest koljena do utrnuća roda početkom 19. st. Zna se za dvojicu njegovih sinova: Gabrijel st., br. 2 (*~1570. †1637./38.) produžio je lozu, dok je mlađi Vuk, br. 3 (*~1580. †1646./48.), kapetan Letovanića, imao samo jednu kćerku.

S dvojicom sinova Gabrijela st. (br. 2) i Suzane Ajtić rod se podijelio u dvije grane, stariju, kojoj je uz djedovinu u Biševiću pripao i dio majčina nasljedstva u Zameršju i mlađu, koja je utemeljila obiteljsko sijelo u Ravenu i Čanjevu u Križevačkoj županiji, stečevini mlađeg Gabrijelova sina nakon ženidbe s Helenom Praškovečki.

1. Starija grana u Biševiću i Zameršju

Glavnu lozu nastavio je Gabrijel ml., br. 7 (*~1610. †1637./38.), stariji sin Gabrijela st. (br. 2). On je umro mlad, vjerojatno ubrzo nakon vjenčanja s Juditom Ličković, pa je njegov sin Ivan st., br. 11 (*~1635. †1673./78.) nedvojbeno jedini potomak Gabrijela (br. 2). Ivan je oženio Anu Rozinu Gušić, kćerku Andrije i Marije Posarelli. Anina majka bila se preudala za Krstu Delišimunovića baruna od Kostanjevca, koji je, ne imajući vlastita potomstva, posinio svog zeta, zapravo muža svoje pastorke, zajedno s njihovim najstarijim sinom. Ivan je ubrzo nakon ovog posvojenja umro, ostavivši, osim spomenutog najstarijeg sina Franje Krste, br. 18 (*1666. †1712.), posvojenog Delišimunović, još i sinove Vuka Andriju, br. 19 (*~1668. †poslije 1673.), Jurja Žigmunda, br. 20 (*~1670. †1701./06) i Ivana ml. Antuna, br. 21 (*~1671. †1705./06.).

Franjo Krsto Jelačić od Biševića, posvojeni Delišimunović (br. 18), barun, grof, general-bojnik, oženio je Barbaru Sidoniju Peranski, jednu od posljednjih od slavnog roda Peranskih od Perne, poslije Zrinskih svakako najpoznatijeg izdanka plemena Šubića Bribirskih. Na žalost iz te veze nije bilo potomaka, te je Franjo Krsto umro kao posljedni muški potomak glavne loze roda Biševićkih. Od trojice njegove braće Vuk Andrija (br. 19) umro je u djetinjstvu, najmlađi sin Ivan Antun (br. 21) nije se ženio, dok je potomstvo imao jedino Juraj Žigmund (br. 20) i to kćerku jedinicu Anu, br. 37 (*~1692. †1719.), koja je udajom za Nikolu Jelačića od Buzina (Jelačići I., br. 74) ostvarila još jednu od ne baš tako rijetkih veza između dva roda Jelačića. Ona je posljednja od glavne loze Jelačića od Biševića.

2. Mlađa grana u Ravenu

Kao što je već rečeno, granu u Ravenu utemeljio je Juraj (br. 9), mlađi sin Gabrijela st. (br. 2). Iz veze s Helenom Praškovečki, koja mu je u miraz donijela posjede u Križevačkoj županiji, poistekao je samo jedan sin, no on je imao mnogobrojno potomstvo, od kojih su čak četvorica sinova produžili lozu. Mora da je gospodarska snaga Jurja bila prilično značajna, jer je vrlo dobro udao svoje kćerke: tako se Judita Marta (br. 12) udala za vrlo bogatog posjednika u Bežancu Jurja Gorupa, Katarinu (br. 13) oženio je Ladislav ml. Orehovečki (Orehoci), sinovac podbana i baruna Gašpara od moćne guščerovečke loze Orehovečkih iz Križevačke županije, dok se Marta (br. 16) udala u turopoljsku obitelj u snažnom usponu, Škrlce od Lomnice.

Franjo, br. 14 (*~1652. †1709.), sin jedinac Jurja (br. 9), imao je sa svojom drugom ženom najmanje petnaestero djece. Potomstvo su imali Ivan st., br. 26 (*1690. †1755./57.), Jakob Krsto, br. 30 (*1695. †1740.), Ignjat Antun, br. 35 (*1701. †1773.) i Stjepan Izak, br. 36 (*1704. †1760./61.).

Ivan st. (br. 26) imao je dva braka, no potomstvo samo iz prvog s Barbarom Kašnar. Njegov sin Josip Juraj, br. 39 (*1723. †1766./68.) umro je bez djece, a Katarina Klara, br. 38 (*1720. †1760.), jedna od dviju Josipovih kćerki koje su nadživjele roditelje, udala se u svom prvom braku za još jednog Jelačića iz darovnice iz 1579. god., Ivana Josipa iz hrastinskog ogranka prigorske grane, koji je također koristio predikat buzinske grane (Jelačići I., br. 116).

Jakob Krsto (br. 30) imao je također dva braka, a nadživjela ga je, čini se, samo kćerka Marija Rozalija Judita (br. 44), udana za Ignjata Kašnara.

I Ignjat Antun (br. 35) ženio se dva puta, a iz drugog braka s Klarom Somšić potekao je sin Mihael, br. 48 (*~1750. †1816.), koji nije imao djece i posljednji je muški pripadnik roda Jelačića od Biševića. Ignjatova kćerka je i Barbara, br. 54 (*1769. †1840.), posljednje poznato dijete Ignjata, koja je umrla svakako poslije 1839. god. kao zadnja od cijelog roda Jelačića od Biševića.

Stjepan Izak (br. 36) imao je iz prvog braka dvojicu sinova, koji su obojica dosegli odraslu dob, Kazimira Ladislava, br. 55 (*1725. †1788.) i Ignjata, br. 56 (*~1730. †poslije 1806.), no prema svemu sudeći obojica se nisu ženili, dok je sa svojom drugom suprugom Anom Levačić imao sina, koji je umro u djetinjstvu, te kćerku Doroteju Barbaru, br. 58 (*1753. †1836.), koja se udala za Grgura Markovića.

Tako se rod Jelačića od Biševića ugasio u VI. koljenu.

Sveukupno je u knjizi obrađen 691 pripadnik roda Jelačića od Prigorja, Pušče, Buzina i Pretkovca u dvanaest naraštaja, a od pripadnika roda Jelačića od Biševića obrađeno je njih 58 u šest naraštaja. Knjizi su priložene i table roda u tekstualnom i grafičkom obliku, te abecedni popisi svih obrađenih članova roda s njihovim bračnim drugovima i najbližom svojtom (roditeljima supruga muških članova).

O izvorima (898-899); Grobnice Jelačićevih (899); Kratki pregled rodoslovlja Jelačića iz grbovnice iz 1579. god. (900-907): 1. Jelačići od Prigorja (grana Ivana iz grbovnice iz 1579. god.) (900-902): Ogranak u Laduču (900), Glavna loza u Prigorju Brdovečkom (900-901), Ogranak u Hrastini (901), Jelačići u Tuhlju (901-902); 2. Jelačići od Pušče (grana Jurja iz grbovnice iz 1579. god.) (902-903); 3. Jelačići od Buzina (grana Petra iz grbovnice iz 1579. god.) (903-906): Glavna loza u Buzinu (903-904), Ogranak u Gornjem Zagorju (904-905), Ogranak u Ratkovcu (Zlataru) (905), Ogranak u Gubaševu (905-906); 4. Jelačići od Pretkovca (Krapine) (grana Gabrijela iz grbovnice iz 1579. god.) (907); Kratki pregled rodoslovlja Jelačića od Biševića (907-909); 1. Starija grana u Biševiću i Zameršju (907-908), 2. Mlađa grana u Ravenu (908-909)

Résumé: Noble famille de Jelačić. I. La famille Jelačić de Prigorje, Pušča, Buzin et Pretkovec (Krapina). II. La famille Jelačić de Bišević, str. 909-923.

La présente étude va essayer de reconstituer, par une stricte évaluation des sources existantes, un réseau précis et historiquement fondé des rapports familiaux entre les membres de toutes les branches de la famille Jelačić, largement ramifiée, ainsi que d’établir, pour chaque branche, l’existence de la propriété d’origine (propriété en majorat), qui définit non seulement la place de la branche en question dans l’arbre généalogique, mais également l’épithète familiale que les branches particulières portent. On tient à préciser qu’il s’agit ici uniquement des membres croates de la famille.
Malgré l’existence d’une énorme bibliographie sur la famille Jelačić, l’on ne dispose, jusqu’à aujourd’hui, d’aucune publication critique offrant une généalogie intégrale de cette famille nobiliaire. Néanmoins, comme ouvrages de référence dans ses recherches, l’auteur avait consulté l’article consacré à la famille Jelačić publié dans le sixième volume du Lexicon biographique croate (Hrvatski biografski leksikon; HBL dans la suite du texte), paru en 2005 (rédigé par Tatjana Radauš; HBL, 6., 2005, p. 378-387), ainsi que le grand aperçu généalogique composé par Aleksandar Jelačić (qui l’avait achevé en 1979 et reproduit en tant que copie tapée à la machine sous le titre La famille Jelačić; AJR plus loin dans le texte). Cette généalogie saurait difficilement constituer une source stricto sensu scientifique. Tout de même, elle représente le résultat de maints efforts, parfois absolument critico-scientifiques, parfois plus ou moins enthousiastes, en reflétant également des convictions traditionnelles ancrées dans la famille.
La matière est disposée suivant le même plan que dans les précédentes études du même auteur publiées dans l’édition “Tkalčić”. À savoir, chaque membre de la famille apparaît dans trois catégories de données. Dans la première catégorie l’on rangea les données certifiant l’exacte place qu’un membre de la famille occupe dans l’arbre généalogique, les documents étant disposés suivant l’ordre de leur relative importance à cet égard, nonobstant leur datation. Dans la deuxième catégorie l’on trouve les documents délivrés durant la vie d’un même membre de la famille, lesquels documents viennent corroborer, en plus de l’exacte date, les données citées dans la première catégorie. Il va de soi que les documents figurant dans cette deuxième catégorie suivent un ordre chronologique. La troisième catégorie, quant à elle, se prête à une analyse de la matière ainsi recueillie et distribuée, en la complétant par des données tirées de la bibliographie, résout d’éventuelles imprécisions et résume le tout en conclusions ou hypothèses. Un pareil procédé fut appliqué quant aux conjoints.
Dans l’histoire croate, la famille Jelačić fait son apparition relativement tard, dans la seconde moitié du XVIe siècle. Bien sûr, dans la littérature, l’on trouve des mentions remontant à une époque plus ancienne mais, le plus souvent, il s’agit des mentions faiblement ou aucunement documentées dont le rapport aux branches authentiques des Jelačić reste tout à fait imprécis et douteux.
L’une des premières mentions de la branche des Jelačić qui, après, assumera l’épithète „de Buzin“, est le brevet d’armoiries qui leur fut délivré à Prague par le roi Rudolf d’Habsbourg en date du 15 décembre 1579 (publié, selon Ivan Bojničić, dans l’Assemblée croate (le Sabor) en l’an 1587). Ledit brevet se réfère à Jean (nr. 2), ainsi qu’à ces frères Georges (nr. 5), Nicolas (nr. 7), Pierre (nr. 8) et Gabriel (nr. 9). Ces quatre frères sont des fondateurs des quatre branches des Jelačić: ceux de Prigorje (Brdovečko), de Pušča, de Buzin (dans le Turopolje) et de Pretkovec (près de Krapina). Un peu plus tôt l’on rencontre, dans les sources, les Jelačić de Bišević. Leur chef de lignée est Krsto (nr. 1) à qui, le 9 mai 1569, le ban François Frankopan de Slunj fait don, en récompense de sa loyauté dans le service, de la propriété Bišević située au pied de son bourg Gora sur la rivière Kupa. Pour le moment, l’on ne dispose d’aucune source authentique établissant un lien entre ces deux branches des Jelačić.

Sur les sources
La source la plus importante dont l’on se servit dans cette étude sont les archives familiales des différentes branches de la famille Jelačić. Les archives familiales qui se sont conservées appartiennent uniquement à la famille Jelačić qui est titulaire dudit brevet d’armoiries de 1579, tandis que le sort des archives de la famille de Bišević reste pour autant inconnu. Il est d’une grande importance que les archives existantes soient catégorisées – il existe des catalogues, des inventaires analitiques ainsi qu’un régeste satisfaisant. Elles sont conservées, pour la plupart, dans les Archives de l’Académie croate des Arts et des Sciences ainsi que dans les Archives d’État à Zagreb. Il ne faut aucunement négliger les archives familiales de certaines des familles avec lesquelles les Jelačić établirent des liens de parenté ou divers liens légaux et économiques. Outre lesdits héritages et archives familiaux, toute recherche généalogique – la présente étude ne faisant pas cas d’exception, s’adresse également aux diverses collections d’archives générales. À savoir, pour notre étude, ce sont, en premier lieu, des livres et documents issus des chancelleries (le locus credibilis) des Chapitres de Zagreb et de Čazma (conservés aujourd’hui dans les archives de l’Archevêché de Zagreb), ainsi que la collection intitulée “Documenta”, conservée dans les archives de l’Académie croate des Arts et des Sciences.
Les recherches s’appuyant sur des registres d’état civil ne sont pas des plus faciles, l’auteur ayant pu recenser plus d’une trentaine de paroisses où les actes de baptême, de mariage ou de décès des membres de la famille furent enregistrés. À cela, il faut encore ajouter toute une gamme de difficultés de nature générale lorsqu’il s’agit des registres d’état civil comme source historique, surtout dans le contexte croate. Il est universellement connu qu’aucun registre d’état civil de la Croatie continentale datant du XVIe siècle ne parvint à nous, alors que le nombre de ceux datant du XVIIe siècle reste plus que modeste. En plus, les registres anciens sont souvent très abîmés et manquant des données pour des périodes entières, de quelques mois à plusieurs années. La dispersion des registres en divers lieux ne facilite non plus la tâche du chercheur. Il faut souligner qu’on se servit, dans la préparation de cette étude, uniquement des registres entièrement disponibles dans des archives ecclésiastiques ou publiques. Les registres des paroisses ou de leurs filiales, pouvant contenir des données précieuses, notamment pour l’histoire des branches familiales des Jelačić toujours existantes, ne firent pas l’objet des présentes recherches. Ainsi, l’auteur avait-il à sa disposition les données remontant, au plus tôt, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, ce qui comprend encore la onzième génération pour toutes les branches, voire la 12e pour les branches les plus anciennes.

Les caveaux familiaux des Jelačić
Le plus ancien et le plus grand caveau familial de la famille Jelačić, à laquelle se réfère l’acte de donation de 1579, est celui se trouvant à l’intérieur du couvent franciscain, plus tard l’église paroissiale, à Marija Gorica, où étaient ensevelis les membres de la famille issus de toutes les branches. Cependant, certaines branches de la famille firent ériger des caveaux familiaux isolés, soit dans les églises dont leurs membres étaient les bienfaiteurs, soit sur leurs propres propriétés. Ainsi Vuk Jelačić, de la branche de Prigorje (nr. 108), fit-il bâtir le caveau familial à l’intérieur de l’église paroissiale à Stenjevec, où furent ensevelis, à part lui, d’autres membres de cette branche, ainsi que les membres de la lignée de la branche de Buzin qui, plus tard, entra en possession des propriétés des Jelačić de Prigorje. Les membres de la branche de Pušča avaient, quant à eux, leur caveau familial dans la chapelle de Sainte-Marie-Madeleine. Le premier caveau familial de la branche principale des Jelačić de Buzin se trouvait, selon toute probabilité, dans l’église paroissiale de Saint-Georges à Odra. Après l’acquisition de la propriété de Čehi, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, un autre caveau familial de cette branche va être aménagé à l’intérieur de l’église paroissiale à Sveta Klara. La branche “filiale”’ de Jankomir de la sous-branche des Jelačić de Buzin de Gornje Zagorje fit construire son caveau familial à Perjavica, dans la propriété féodale de Jankomir, lequel lieu de sépulture fut abandonné, après la Première Guerre mondiale, et les restes funéraires transférés dans la nouvelle tombe familiale se trouvant dans les petites arcades du cimetière principal de Zagreb, Mirogoj. La sous-branche de Ratkovec des Jelačić de Buzin avait son caveau familial situé sous le choeur de l’église paroissiale à Zlatar, où furent ensevelis de nombreux membres de cette branche, qui, plus tard, acquit également une tombe familiale dans les grandes arcades de Mirogoj. La „filiale“ de cette branche ayant résidence à Batina y possédait, près de Saint-Jacob, son caveau familial à elle. La branche principale des Jelačić de Buzin avait sans doute son premier caveau familial dans l’église de Sainte-Barbara à Brest, filiale de la paroisse de Petrinja (plus tard de Mala Gorica), ensuite l’on trouve un deuxième caveau de la même branche sur le cimetière de Saint-Georges à Zagreb et, enfin, un troisième caveau dans les grandes arcades de Mirogoj, où furent transférés, au début du XXe siècle, tous les restes funéraires de la tombe du cimetière de Saint-Georges. Enfin, en 1933, tous les membres de cette lignée, à l’exception du ban Joseph Jelačić, de son frère Antoine, et de la fillette du ban (11 membres de la famille en total) trouvèrent leur ultime lieu de repos dans le caveau monumental bâti dans la propriété familiale à Novi Dvori, suite à l’abandon total de la tombe familiale dans les grandes arcades de Mirogoj. Ce ne fut que par un concours de circonstances que les restes du ban Joseph, de son frère Antoine et de la fillette du ban, Anica, restèrent dans le caveau de la chapelle de Saint-Joseph, se trouvant également dans la propriété de Novi Dvori, lequel caveau n’avait jamais été censé assumer le rôle de caveau familial, ayant été destiné à n’être qu’un lieu de sépulture temporaire en vue de l’achèvement des travaux de construction sur le caveau monumental. Ce ne fut qu’en 1992, suite à une rénovation à fond de la chapelle de Saint-Joseph, ainsi que du caveau familial à Novi Dvori, que les restes du ban Joseph, de son frère Antoine et de la fillette du ban, Annie, furent transférés depuis leur lieu de sépulture temporaire dans le caveau familial à Novi Dvori, où gisent aujourd’hui 14 membres de cette lignée.

Aperçu sommaire de l’arbre généalogique des Jelačić figurant sur le brevet d’armoiries de 1579
Comme premier Jelačić appartenant à la famille qui, en plus du brevet stipulant la restitution de leur titre de noblesse, acquiert, en 1579, le brevet d’armoiries, les sources indiquent Jean, nr. 1 (*~1520, †avant 1569). Il fut le père du titulaire dudit brevet d’armoiries et, en même temps, le premier membre de la famille, historiquement attesté, jusqu’à qui l’on peut tracer une ininterrompue lignée généalogique. Ses quatres furent furent les fondateurs de quatre principales branches de la famille.

1. Les Jelačić de Prigorje (la branche de Jean du brevet de 1579)
Cette branche fut fondée par Jean, nr. 2 (*~1550, †après 1619). Comme l’aîné des quatre frères évoqués, fils de Jean, ledit Jean, nr. 2, hérita de la propriété féodale de la famille à Brdovec, avec curie à Prigorje, dont il prit l’épithète. Des deux de ses fils, ce fut Michel, nr. 10 (*~1588, †1652/54) qui continua la lignée, tandis que la lignée de son fils cadet, Nicolas, nr. 13 (*~1600, †1645) s’éteignit à la génération suivante.
Les deux fils de Michel (nr. 10) fondèrent les deux sous-branches de la branche de Prigorje: la sous-branche de Laduč est issue du plus aîné, Krsto, nr. 27 (*~1618, †1683/85), tandis que le benjamin, Michel, nr. 34 (*~1636, †avant 1687), établit celle de Hrastina. Le moyen frère, Georges, nr. 32 (*~1630, †1674) continua la branche principale de Prigorje.

La sous-branche à Laduč:
Cette branche fut continuée par le fils de Krsto, François, nr. 51 (~1650, †après 1695), qui, en revanche, n’eut que la postérité féminine. Ainsi cette première lignée des Jelačić avec propriété à Laduč, s’éteignit-elle, dans sa lignée masculine, déjà à la génération suivante.

La lignée principale à Prigorje Brdovečko:
Georges (nr. 32), qui continua la lignée principale, eut trois fils: l’aîné Jean, nr. 52 (*~1662, †1709) entra dans les ordres et devint vicaire général de l’ordre des Pauliens, son deuxième fils, Gabriel, nr. 53 (*~1664, †1703/04) continua la lignée, tandis que le sort du benjamin Georges, nr. 54 (*~1666, †après 1698) reste inconnu, bien qu’il soit possible que le nommé Georges soit l’un des fondateurs des Jelačić de Tuhelj, qui représenteraient ainsi la troisième sous-branche de la branche de Prigorje, cette conclusion manquant tout de même de preuves historiques irréfutables.
Gabriel (nr. 53) eut avec son épouse Barbara Bedeković les fils Vuk, nr. 108, (*1699, †1770) et Georges, nr. 111 (*1703, †1758). Georges (nr. 111) devint sous-préfet du comitat de Zagreb mais n’eut qu’une fille qui lui survécut. Vuk (nr. 108) est certainement l’un des plus illustres membres non seulement de la famille Jelačić de Prigorje mais de la gens dans sa totalité. Il bâtit une carrière militaire à succès en atteignant le grade de sous-colonel. En même temps, sur le plan économique, il rendit aux Jelačić de Prigorje leur éclat précédent. À partir du milieu du XVIIIe siècle il ne se servait plus de l’épithète „de Prigorje“, en assumant celui “de Buzin”. Il reste tout de même peu clair, jusqu’à notre époque, en vertu de quel droit ce changement ait-il été opéré. De sa nombreuse postérité ce furent les fils Georges-Vuk-Étienne, nr. 188 (*1738, †1807), Jean-Pierre-Ladislas, nr. 190 (*1742, †1813) et Balthasar, nr. 195 (*1751, †1804) qui eurent des enfants. Les enfants de Georges-Vuk-Étienne (nr. 188) ne survécurent pas à leurs parents. Jean-Pierre-Ladislas (nr. 190) administra de façon exemplaire sa part d’un riche héritage dans le district de Brdovec, en l’ayant même amplifié, mais ne laissa pas de postérité mâle. Il eut une fille, Narcissa-Amalie, nr. 284 (*1782, †1828). Vu que le troisième frère, Balthasar (nr. 195), lui non plus, n’eut pas de fils, Jean-Pierre-Ladislas est le dernier descendant mâle de la lignée principale des Jelačić de Prigorje. Sa fille Narcissa-Amalie (nr. 284) épousa Vincent Jelačić de Buzin (nr. 312) de la “filiale” de Laduč de la sous-branche de Gornje Zagorje, celle-ci, quant à elle, appartenant à la branche de Buzin, avec qui elle établit la “filiale” de Jankomir, sur base de considérables biens fonciers qu’elle hérita de son père. Le dernier membre de la lignée principale des Jelačić de Prigorje n’est cependant pas Narcissa-Amalie mais sa cousine Cécilie, nr. 287 (*~1782, †après 1843), fille de Balthasar (nr. 195).

La sous-branche à Hrastina:
Michel (nr. 34) eut deux fils, Pierre, nr. 56 (*~1670, †1707/12) et Étienne, nr. 59 (*~1678, †après 1740). Le sort de Pierre (nr. 56) n’est pas attesté mais il est possible qu’il soit le même qui, avec Georges, peut-être son cousin, nr. 54, apparaisse à Tuhelj, où tous les deux, à la fin du XVIIe siècle, baptisent leurs enfants, Pierre étant également mentionné comme propriétaire de la curie à Glogovec, plus tard siège des Jelačić de Tuhelj. Étienne (nr. 59) continua la lignée à Hrastina. Avec son épouse Ana Hergović il eut au moins seize enfants, de qui Jean-Joseph, nr. 116 (*~1708, †1758), Balthasar, nr. 121 (*~1722, †1763/66) et Antoine, nr. 131 (*~1740, †1800) laissèrent de la postérité. Jean-Joseph (nr. 116) fut juge nobiliaire du comitat de Zagreb et dans l’union avec Katarina Klara Jelačić de Bišević (les Jelačić II, nr. 38) eut au moins sept enfants, dont seulement deux filles parvinrent à l’âge adulte. L’unique fils de Balthasar (nr. 121), Georges-François, nr. 216 (*1763, †1824) fut assesseur du tribunal du département du comitat de Varaždin mais il semble qu’il n’eût pas d’enfants. Antoine (nr. 131) eut quatre fils qui survécurent à leur père mais aucun d’eux ne laissa de descendance. Ainsi la sous-branche à Hrastina s’éteignit-elle, dans sa lignée mâle, avec le fils d’Antoine, Joseph, nr. 221 (*1785, †1841/42). Joseph (nr. 221) serait à la fois le dernier descendant mâle de tous les Jelačić de Prigorje, sous condition qu’on soustraie toute la lignée des Jelačić de Tuhelj, encore existante, ne disposant pas de preuves incontestables que ladite lignée soit issue de la branche de Prigorje.

Les Jelačić à Tuhelj:
Ici l’on part de l’hypothèse que la lignée des Jelačić de Tuhelj est, elle aussi, issue de la branche de Prigorje, titulaire du brevet de 1579. (cfr. Uvod, p. Error! Bookmark not defined.). Comme l’on a déjà dit, les premiers Jelačić consignés dans les registres d’état civil de la paroisse de Tuhelj sont certains Georges et Pierre qui naquirent, si l’on juge selon les années de baptême de leurs enfants, dans la seconde moitié du XVIIe siècle et pourraient être les mêmes que Georges (nr. 54) de la lignée principale et Pierre (nr. 56) de la sous-branche à Hrastina. Si c’est le cas, alors les deux eurent respectivement un fils: celui de Georges (nr. 54) fut aussi prénommé Georges, nr. 112 (*1698, †après 1724) et celui de Pierre (nr. 56) porta le nom de Gabriel, nr. 113 (*1701). D’après les données disponibles, Georges eut une fille tandis que l’on ne sait rien d’une possible postérité de Gabriel. Cependant, à cette même génération, l’on rencontre à Tuhelj un autre Jean, nr. 115 (*~1696, †après 1724), dont les ancêtres immédiats ne nous sont pas connus, mais ce pourraient très bien être soit l’évoqué Georges (nr. 54) soit Pierre (nr. 56). Des enfants connus de Jean, il me semble qu’aucun ne survécut à ses parents mais ce fait n’est pas entièrement attesté. À la génération suivante (la quatrième génération de la lignée de Tuhelj, voire la huitième de la famille concernée par le brevet de 1579), l’on rencontre à Tuhelj encore quatre membres de la famille Jelačić, pour le moment également de parents inconnus, parmi lesquels l’on trouve Jean, nr. 288 (*~1750, †1822) de qui tirent leur origine tous les Jelačić de Tuhelj vivant aujourd’hui. Des quatre fils de Jean la lignée ne fut continuée que par, de nouveau, Jean, nr. 364 (*1780, †après 1825), qui eut six fils. Tous les six laissèrent de la postérité mais ce ne furent que deux qui continuèrent la lignée. Ainsi le fils de Jean, Mirko, nr. 450 (*~1806, †après 1865) laissa-t-il une nombreuse postérité dont ses fils Étienne, nr. 554 (*1836, †1908), François, nr. 559 (*1849, †1915) et Paul, nr. 561 (*1854, †1940) eurent des enfants. Le frère de Mirko, Antoine, nr. 453 (*1811, †après 1859) eut un fils, André, nr. 568 (*1841, †1894). Leurs descendants résident aujourd’hui encore à Tuhelj.

2. Les Jelačić de Pušča (la branche de Georges mentionné par le brevet d’armoiries de 1579)
Georges de Pušča, nr. 5 (*~1560, †après 1614), qui est cité par les sources, en tant que vassal de Nicolas Gregorijanec dans ses propriétés de Susedgrad, tout à la fin du XVIe siècle, est sans aucun doute le même que Georges concerné par le brevet de 1579 mais également le même que Georges, le père de Michel, nr. 15 (*~1605, †après 1650). Le nommé Michel, fils de Georges, porte ladite épithète “de Pušča” et c’est de lui que tire son origine toute la branche des Jelačić de Pušča, qui, à la troisième génération (quatrième de la gens!) continue avec Étienne de Pušča, nr. 39 (*~1640, †avant 1690), très probablement fils de Michel et de son épouse, née Trgovčić. Du nommé Étienne l’on peut suivre une lignée ininterrompue de ses descendants jusqu’à nos jours.
Des trois fils d’Étienne, la lignée fut continuée par Pierre (l’aîné), nr. 63 (*~1675, †1729/32). De sa liaison illégitime avec Hélène Grdanović naquit, parmi d’autres enfants, Jean, nr. 136 (*1708, †après 1769). Puisque ladite liaison fut plus tard légitimisée par un mariage, Jean devint ainsi héritier légitime de son père dans les propriétés de Pušča et continua la lignée. Des deux fils de Jean, ce ne fut que l’aîné, Pierre, nr. 227 (*1729, †1798) qui eut une descendance qui survécut à ses parents. Pierre, lui aussi, eut deux fils dont, de nouveau, seulement un qui continua la lignée. Ce fut Jean, nr. 295 (*1760, †après 1818), qui eut une nombreuse postérité. Cependant, seulement son fils Jean, nr. 377 (*1790, †1869) eut des descendants mâles qui, pour la première fois, ramifièrent la branche des Jelačić de Pušča en trois sous-branches.
La première sous-branche des Jelačić de Pušča remonte à Simon, nr. br. 479 (*1816, †1898), la deuxième à son frère François, nr. 483 (*1824, †1896) et la troisième au benjamin Georges, nr. 485 (*1830, †1919). Il paraît que seulement les descendants du petit-fils de Simon, Vincent, nr. 669 (*1886, †1940) résident encore à Pušča, i.e. à Sveta Magdalena (Sainte-Madeleine).

3. Les Jelačić de Buzin (branche de Pierre mentionné dans le brevet de 1579)
La branche la plus grande et la plus étendue des Jelačić du brevet de 1579 fut fondée par Pierre, nr. 8 (*~1566, †avant 1633). Son fils aîné Gabriel, nr. 16 (*~1610, †1661) continua la lignée principale ayant résidence dans les propriétés de Buzin; son deuxième fils, Jean, nr. 17 (*~1612, †1653/54) fonda une branche à part à Gubaševo, tandis que le troisième, François (junior), nr. 18 (*~1614, †1673/74), resta également sur sa part des propriétés à Buzin. Par leurs liaisons de mariage, ses fils acquirent, très probablement, encore des propriétés dans le comitat de Varaždin. De la branche principale furent issues, à la cinquième génération, les sous-branches à Gornje Zagorje et à Ratkovec, et à la huitième la sous-branche à Hum et à Hraščina. Il s’en ensuit que, dans son développement, la branche de Buzin donna, hormis sa lignée principale dans le Turopolje, encore quatre sous-branches: à Gubaševo, à Gornje Zagorje, à Ratkovec et à Hum. La sous-branche à Gornje Zagorje forma, à la septième génération, une “filiale” à Laduč. Ainsi, cette propriété dans le district de Brdovec vint-elle, pour une seconde fois, en possession de la famille Jelačić, après avoir été perdue, à la suite de l’extinction, à la sixième génération, de la sous-branche de Laduč des Jelačić de Prigorje. La “filiale” à Laduč se divise encore une fois, à la huitième génération, en formant, cette fois-ci, un “rejeton” à Jankomir. La sous-branche à Ratkovec s’étendit, à la huitième génération, sur les propriétés à Batina Gornja et à Varaždin, tandis que celle à Gubaševo se voit, déjà à la cinquième génération, divisée en famille de magnats et branche nobiliaire.

La branche principale à Buzin:
Comme l’on a déjà dit, la branche principale à Buzin et à Mala Mlaka continue avec Gabriel, juge nobiliaire du comitat de Zagreb. De ses fils, ce ne fut qu’Étienne, nr. 43 (*~1640, †1712) qui eut des enfants. Étienne se distingua dans le service d’État, en atteignant la fonction de vice-ban. Il se maria six fois et eut des enfants de son premier mariage avec Suzanne Stolneković, de son deuxième mariage avec Anne-Élisabeth Werneck von Freihoff, et, le plus grand nombre, de son quatrième mariage avec Hélène-Marthe Patačić. De ses fils, l’aîné Gabriel, nr. 69 (*~1665, †1708) resta dans la propriété familiale dans le Turopolje, le deuxième fils, Georges, nr. 71 (*~1670, †1714), fonda la sous-branche à Gornje Zagorje, tandis que le benjamin Pierre, nr. 80 (*1697, †1768), est le fondateur de la sous-branche à Zlatar (Ratkovec).
Antoine, nr. 235 (*~1730, †1786), le petit-fils de Gabriel (nr. 69), étendit les propriétés da la branche principale de Turopolje sur le territoire de la paroisse de Sainte-Claire, où, dans la propriété de Čehi il établit le siège de sa lignée, qui s’éteignit, dans la ligne aînée, avec son petit-fils Ljudevit-Ferdinand, nr. 383 (*1792, †1851), professeur de renommée de l’Académie de Zagreb et assesseur du tribunal du comitat de Zagreb. Le fils cadet d’Antoine, Daniel, nr. 305 (*1777, †1849), fonda la sous-branche à Hum et à Hraščina, qui s’éteignit déjà à la génération suivante (la neuvième de la gens!) avec son fils Édouard-Ferdinand-Théodore, nr. 389 (*1811, †1871). Édouard même acquit le titre de baron mais ne laissa pas de postérité. Ainsi, avec lui s’éteint la ligne cadette de la lignée principale, i. e. la sous-branche à Hum. Du coup, toute la lignée principale des Jelačić de Buzin touche, ainsi, à sa fin.

La sous-branche à Gornje Zagorje:
Le deuxième fils du vice-ban Étienne (nr. 43), capitaine à Sredičko, Georges (nr. 71), de la cinquième génération de la gens, fonda la sous-branche des Jelačić de Buzin à Gornje Zagorje, et cela dans les propriétés à Jezero et à Erpenja. De ses deux fils, seulement Alexandre, nr. 157 (*1708, †1783) continua la lignée, tandis que la lignée de son frère Ladislas, nr. 159 (*1711, †1746/49) s’éteignit déjà à la génération suivante (septième génération de la gens!) avec son fils, le chanoine de Zagreb, Ignace-Étienne, nr. 253 (*1744, †1813).
De onze enfants d’Alexandre, c’est avec George-Jean-Baptiste, nr. 241 (*1738, †1772), et Nicolas-Maximilien, nr. 244 (*1741, †1804), que la lignée continue. Georges (nr. 223) hérita des biens de famille à Gornje Zagorje, qu’il agrandit en acquérant la propriété de Pluska où il fit transférer le siège de la famille. De sa mère, il hérita la propriété de Konščica dans le district d’Okić. De ses enfants, ce ne fut que son fils Julien, nr. 307 (*1768, †après 1829) qui survécut à son père. Avec le fils de Julien, Adalbert, nr. 391 (*~1792, †1876), avocat du comitat de Zagreb, s’éteignit, dans sa lignée mâle, cette ligne aînée de la sous-branche de Gornje Zagorje des Jelačić de Buzin. Nicolas (nr. 244) prit possession de la plus grande partie de son héritage maternel dans le district de Brdovec (Laduč et Kraj), et fonda, pour la deuxième fois, une lignée des Jelačić à Laduč. Ce fut le fils cadet de Nicolas, Étienne, nr. 314 (*1784, †1856) qui hérita de la “filiale” à Laduč. Ladite “filiale” s’éteint avec son fils Richard-Vincent-Étienne-Victor, nr. 404 (*1816, †1876). Le fils aîné de Nicolas (nr. 244), le commandant Vincent-Simon, nr. 312 (*1776, †1824) fonda la lignée de Jankomir de ladite “filiale” de Laduč, après être venu en possession d’un énorme héritage de son épouse, Narcissa Jelačić (nr. 284) à Jankomir et cédé les propriétés dans le district de Brdovec à son frère cadet. Vincent-Simon eut deux fils qui continuèrent la lignée familiale. Le fils aîné, Charles-Vincent, nr. 396 (*1802, †1878), assesseur du tribunal dans plusieurs comitats, eut, de son mariage avec Françoise-Joséphine, comtesse Sermage, un fils unique, Julien-Louis-Nicolas, nr. 490 (*1835, †1908), célèbre donateur des immenses archives familiales à l’Académie croate (alors yougoslave) des Arts et des Sciences. Avec le fils de Julien, Jean-Maria-Georges-Hermann, nr. 602 (*1881, †1969), s’éteint, dans sa lignée mâle, la “filiale” de Jankomir, ainsi que la sous-branche de Gornje Zagorje dans son intégralité. Le fils cadet de Vincent (nr. 312), Albert-Joseph, nr. 399 (*1806, †1869), également assesseur du tribunal du comitat, eut une nombreuse postérité mais aucun de ses fils ne se maria.

La sous-branche à Ratkovec (Zlatar):
Le plus jeune fils du vice-ban Étienne (nr. 43), juge nobiliaire des comitats de Zagreb et de Virovitica, Pierre (nr. 80), de la cinquième génération de la gens, fonda la sous-branche à Ratkovec, grâce, le plus, à la dot et l’héritage de son épouse Barbara Kiš de Šaulovec. Cette branche des Jelačić de Buzin continue à exister encore aujour’hui, tant dans sa lignée principale que dans ses deux „filiales“ à Gornja Batina, voire à Varaždin.
Le seul fils de Pierre à avoir continué la lignée est Sigismond-Ljudevit, nr. 162 (*1722, †1771). Il se maria assez tard mais eut cependant un fils unique, Étienne-Jean, nr. 254 (*1770, †1847). Le nommé Jelačić de la septième génération de la gens eut, à la différence de ses ancêtres, une nombreuse postérité. Son fils aîné, Casimir-Antoine, nr. 320 (*1818, †1898), fut juge du Tribunal du district et continua la lignée principale de la sous-branche à Ratkovec. Le fils cadet d’Étienne (nr. 254) est Ladislas-Louis, nr. 321 (*1819, †1882), également juge du Tribunal du district, dont le fils acquit les propriétés à Batina Gornja et y établit une “filiale” à part, tandis que le plus jeune fils d’Étienne (nr. 254), Frédéric-Mathieu, nr. 323 (*1822, †1875) va fonder la soi-disante “filiale” de Varaždin.
La ligne principale de la sous-branche de Zlatar continue avec le fils unique de Casimir, Marcel-Nicolas, nr. 407 (*1851, †1892). De son mariage avec Ida Ožegović de Barlabaševec naquit un fils, Nicolas-Marcel, nr. 502 (*1880, †1934), capitaine de frégate, dont le fils Alexandre-Marcel-Robert-Donat, nr. 606 (*1919, †1988) est l’auteur de l’aperçu généalogique exhaustif de la famille Jelačić, achevé en 1979.
La sous-branche à Batina fut établie par Étienne-Antoine, nr. 412 (*1856, †1892), fils de Ladislas (nr. 321). Il eut des fils: Georges-Ladislas-Étienne, nr. 503 (*1887, †1948) et Jean, nr. 505 (*1889, †1938), dont les descendants vivent toujours.
La soi-disante “filiale” de Varaždin continue avec Oscar, nr. 416 (*~1855, †1898), dont les petits-enfants vivent aujourd’hui à Zagreb.

La sous-branche à Gubaševo:
Comme il fut déjà dit, cette sous-branche fut établie par Jean (nr. 17), de la troisième génération de la gens, le deuxième fils de Pierre (nr. 8), fondateur de la branche de Buzin. Les propriétés à Gubaševo, Jean les acquit par son mariage avec Catherine Gubaševečki. Pour le moment, l’on ne connaît que le nom d’un de ses enfants: son fils André, nr. 44 (*~1640, †1699/1706). Deux fils d’André, l’aîné Jean, nr. 81 (*~1674, †après 1739), et le plus jeune, André, nr. 87 (*1693, †1750), fondèrent deux sous-branches principales, tandis que la ligne de leur frère François, nr. 82 (*~1876, †après 1717), s’éteint avec son petit-fils Ignace-Antoine, nr. 268 (*1745), qui serait le même qu’Ignace (†1774/75), curé à Stupnik.
Jean (nr. 81) fonda la sous-branche qui, avec son petit-fils de la septième génération de la gens, sera érigée en majorat. Le fils de Jean qui continua la lignée fut Antoine, nr. 168 (*~1706, †1766), qui eut, de son mariage avec Barbara Grošić, une nombreuse postérité. Barbara Grošić apporta en mariage sa partie de son héritage maternel à Kurilovec, dans le Turopolje, ainsi que la partie lui incombant de son héritage paternel à Petrinja. Ainsi, Antoine fit-il transférer le siège familial du district de Gubaševo sur ces biens nouvellement acquis, tandis qu’à Gubaševo reste la ligne de l’oncle d’Antoine, André. Des douze enfants d’Antoine la lignée ne fut cependant continuée que par son fils François-Georges, nr. 259 (*1746, †1810). Il atteignit le grade de sous-maréchal, acquit le titre de baron ainsi que le statut de majorat pour cette sous-branche des Jelačić de Buzin, lequel statut passe à ses trois fils, certainement les plus célèbres Jelačić de l’histoire croate. Eux tous vont recevoir des lettres patentes leur conférant le titre de comte. L’aîné d’eux fut Joseph-Georges-François, nr. 332 (*1801, †1859), sans doute la personnalité la plus en vue de toute la gens, chef d’armée imbattu sur le champ de bataille, ban croate, patriote et réformateur. Le deuxième frère, Georges-François, nr. 335 (*1805, †1902), sous-maréchal et sous-capitaine du Royaume tripartite, fut également le dernier descendant mâle de cette lignée des Jelačić de Buzin. Le plus jeune des trois frères, Antoine-Pierre-François-Borgia, nr. 336 (*1807, †1875), obtint, lui aussi, le grade de sous-maréchal mais vécut, pour la plupart de sa vie, à l’étranger où il mourut. Malheureusement, aucun des frères n’eut de chance quant à sa postérité. Le ban n’eut qu’une fille, de son mariage avec la comtesse Sophie Stockau, qui mourut peu après la naissance. Les fils de Georges moururent tous avant son père tandis qu’à Antoine ne survécurent que des filles. D’elles, seulement une se maria mais dans ce mariage il n’y eut pas d’enfants. Ainsi, la lignée s’éteignit-elle à la moitié du XXe siècle dans sa ligne féminine aussi.
André (nr. 87) continua la lignée à Gubaševo où continuent à vivre ses descendants. L’unique fils d’André qui survécut, Antoine, nr. 179 (*1732, †1778), eut trois fils. La ligne de l’aîné Jean, nr. 274 (*1758, †1831) ne dépassa pas la génération suivante, alors que les deux autres, André, nr. 278 (*1770, †1840) et Joseph, nr. 279 (*1774, †1840) laissèrent une nombreuse postérité dont, dans le siècle passé, fleurissaient encore au moins sept lignées différentes.

4. Les Jelačić de Pretkovec (Krapina) (la branche de Gabriel du brevet d’armoiries de 1579)
La branche de Krapina fut établie par Gabriel, nr. 9 (*~1568, †1632), le plus jeune des frères mentionnés dans le brevet de 1579, et titulaire du nouveau brevet d’armoiries datant de 1614. On le trouve déjà tout au début du XVIIe siècle dans les propriétés de Krapina (Začretje) qu’agrandira, plus tard, son fils Balthasar-Adam (l’aîné), nr. 22 (*~1606, †1657) par une nouvelle acquisition à Pretkovec, lequel bien lui confère également la nouvelle épithète (“de Pretkovec”). Des deux mariages de Gabriel (nr. 9) naquirent au moins sept enfants mais la lignée ne continue qu’avec Balthasar (nr. 22). Du mariage de Balthasar avec Judith Trgovčić, l’on ne connaît que deux fils, dont seulement un, Balthasar-Adam (junior), nr. 50 (*~1650, †1700), atteignit l’âge adulte. Il se maria également deux fois et eut au moins quatorze enfants mais le seul à avoir laissé de la postérité fut un fils de son second mariage avec Judith Bužan, Georges-Joseph, nr. 101 (*~1698, †1755/60), pendant des années juge nobiliaire du comitat de Varaždin, que les sources évoquent en général sous son second prénom. Dans son premier mariage avec Anne Reš (Rees) naquit le chanoine de Zagreb, Simon-Gabriel, nr. 182 (*1731, †1797). Dans son second mariage avec la baronne Anne-Rosine Vojnović il eut un fils appelé Dizmo, nr. 184 (*~1741, †1794), commandant, dont le nom vient clore la branche de Krapina, déjà à la sixième génération de la gens.

Aperçu sommaire de l’arbre généalogique des Jelačić de Bišević
Comme fondateur de la branche des Jelačić de Bišević l’on cite Christophe, nr. 1 (*~1540, †après 1590), qui fut dans le service du ban François Frankopan de Slunj qui lui fit don, en 1569, du bien Bišević. Pour le moment l’on ne dispose pas de sources authentiques nous révélant les ancêtres immédiats de Christophe. De Christophe l’on peut suivre une ligne généalogique ininterrompue à travers six générations jusqu’à l’extinction de la branche au début du XIXe siècle. Il nous est parvenu les noms de deux de ses fils: Gabriel (l’aîné), nr. 2 (*~1570, †1637/38), avec qui la lignée continue, et Vuk, plus jeune, nr. 3 (*~1580, †1646/48), capitaine de Letovanić, qui eut seulement une fille.
Avec les deux fils de Gabriel (l’aîné), nr. 2, et Suzanne Ajtić la branche se divisa en deux sous-branches: l’aînée, à laquelle incomba, en plus de la propriété familiale à Bišević, une partie de l’héritage maternel à Zameršje, et la cadette qui établit son siège familial à Raven et Čanjevo, dans le comitat de Križevci, lesquels biens vinrent en possession du fils cadet de Gabriel par son mariage avec Hélène Praškovečki.

1. La sous-branche aînée à Bišević et Zameršje
La lignée principale continue avec Gabriel (junior), nr. 7 (*~1610, †1637/38), fils aîné de Gabriel (nr. 2). Il mourut jeune, peu après son mariage avec Judith Ličković, en laissant un fils, Jean (l’aîné), nr. 11 (*~1635, †1673/78), sans doute le seul descendant de Gabriel (nr. 2). Jean épousa Anne-Rosine Gušić, la fille d’André et de Marie Posarelli. La mère d’Anne épousa, en secondes noces, Christophe Delišimunović, baron de Kostanjevec, qui, n’ayant pas de postérité, adopta son beau-fils, c’est-à-dire le mari de sa belle-fille, avec leur fils aîné. Jean mourut peu après l’adoption, laissant, en outre du fils aîné François-Christophe, nr. 18 (*1666, †1712), adopté Delišimunović, les fils Vuk-André, nr. 19 (*~1668, †après 1673), Georges-Sigismond, nr. 20 (*~1670, †1701/06) et Jean-Antoine, nr. 21 (*~1671, †1705/06).
François-Christophe Jelačić de Bišević, adopté Delišimunović (nr. 18), baron, comte, général de division, épousa Barbara-Sidonie Peranski, l’un des derniers membres de la célèbre famille Peranski de Perna, après les Zrinski certainement le plus célèbre “rejeton” de la famille Šubić de Bribir. De cette union il n’y eut malheureusement pas de postérité et François-Christophe mourut en tant que dernier descendant mâle de la lignée principale de la branche de Bišević. De trois de ses frères, Vuk-André (nr. 19) mourut dans l’enfance, le plus jeune, Jean-Antoine (nr. 21) ne se maria pas, et ce ne fut que Georges-Sigismond (nr. 20) qui eut des enfants, à savoir une fille, Anne, nr. 37 (*~1692, †1719), qui, par son mariage avec Nicolas Jelačić de Buzin (Jelačić I, nr. 74) forma l’une de pas tellement rares liaisons entre les deux familles Jelačić. Anne est le dernier membre de la lignée principale des Jelačić de Bišević.

2. La sous-branche cadette à Raven
Comme il fut déjà dit, la sous-branche à Raven commence avec Georges (nr. 9), fils cadet de Gabriel (nr. 2). De son union avec Hélène Praškovečki, qui lui apporta en dot des propriétés dans le comitat de Križevci, naquit un fils unique, qui, à son tour, laissa une nombreuse descendance, dont quatre fils continuèrent la lignée. Le pouvoir économique de Georges aurait dû être considérable puisqu’il maria ses trois filles dans des familles influentes: Judith-Marie (nr. 12) épousa un riche propriétaire de Bežanec, Georges Gorup; Catherine (nr. 13) épousa Ladislas (junior) Orehovečki (Orehoci), neveu du vice-ban et baron Gaspar Orehovečki de Guščerovec, dans le comitat de Križevci, tandis que Marthe (nr. 16) entra dans une famille en ascension sociale de Turopolje, les Škrlec de Lomnica.
François, nr. 14 (*~1652, †1709), fils unique de Georges (nr. 9), eut, avec sa seconde épouse, au moins quinze enfants. Quatre parmi eux laissèrent une descendance: Jean (l’aîné), nr. 26 (*1690, †1755/57), Jacob-Christophe, nr. 30 (*1695, †1740), Ignace-Antoine, nr. 35 (*1701, †1773) et Étienne-Isaac, nr. 36 (*1704, †1760/61).
Jean (nr. 26) se maria deux fois mais n’eut des enfants que dans son second mariage avec Barbara Kašnar. Son fils Joseph-Georges, nr. 39 (*1723, †1766/68) mourut sans descendance; l’une de ses deux filles qui survécurent à leurs parents, Catherine-Claire, nr. 38 (*1720, †1760), épousa, en ses premières noces, l’un des Jelačić du brevet de 1579, Jean-Joseph de la sous-branche de Hrastina de la branche de Prigorje, qui se servait également de l’épithète de la branche de Buzin (les Jelačić I., nr. 116).
Jacob-Christophe (nr. 30) se maria également deux fois. De ses enfants, ce ne fut qu’une fille, Marie-Rosalie-Judith (nr. 44), mariée à Ignace Kašnar, qui survécut à son père.
Ignace-Antoine, lui aussi, conclut deux mariages: de ses secondes noces avec Claire Somšić fut issu Michel, nr. 48 (*~1750, †1816), qui n’eut pas d’enfants et représente, ainsi, le dernier membre mâle des Jelačić de Bišević. La fille d’Ignace est également Barbara, nr. 54 (*1769, †1840), le dernier enfant connu de lui, qui mourut certainement après 1839, comme dernier membre de toute la famille Jelačić de Bišević.
Étienne-Isaac (nr. 36) eut, de son premier mariage, deux fils qui, les deux, atteignirent l’âge adulte: Casimir-Ladislas, nr. 55 (*1725, †1788) et Ignace, nr. 56 (*~1730, †après 1806) mais, à en juger d’après les documents, aucun des deux ne se maria. Avec sa seconde épouse, Anne Levačić, Étienne-Ignace eut un fils qui mourut dans le bas âge et une fille, Dorothée-Barbara, nr. 58 (*1753, †1836), qui épousa Grégoire Marković.
Ainsi, la famille Jelačić de Bišević s’éteint-elle à la sixième génération.
Au total, l’ouvrage cite 691 membres de la famille Jelačić, des branches de Prigorje, Pušča, Buzin et Pretkovec à travers douze générations, tandis que des Jelačić de Bišević, l’on y recense 58 membres à travers six générations. À la fin de l’ouvrage, l’on trouvera également des tableaux généalogiques (version texte et image), ainsi que la liste alphabétique de tous les membres de la famille traités, avec leurs conjoints et l’immédiate belle-famille (parents des épouses des membres mâles).

Traduit par Jelena Puškarić

Sur les sources (911); Les caveaux familiaux des Jelačić (912-913); Aperçu sommaire de l’arbre généalogique des Jelačić figurant sur le brevet d’armoiries de 1579 (913-921): 1. Les Jelačić de Prigorje (la branche de Jean du brevet de 1579) (913-916): La sous-branche à Laduč (913), La lignée principale à Prigorje Brdovečko (914), La sous-branche à Hrastina (914-915), Les Jelačić à Tuhelj (915-916); 2. Les Jelačić de Pušča (la branche de Georges mentionné par le brevet d’armoiries de 1579) (916); 3. Les Jelačić de Buzin (branche de Pierre mentionné dans le brevet de 1579) (917-920): La branche principale à Buzin (917-918), La sous-branche à Gornje Zagorje (918-919), La sous-branche à Ratkovec (Zlatar) (919), La sous-branche à Gubaševo (919-920); 4. Les Jelačić de Pretkovec (Krapina) (la branche de Gabriel du brevet d’armoiries de 1579) (921); Aperçu sommaire de l’arbre généalogique des Jelačić de Bišević (921-923): 1. La sous-branche aînée à Bišević et Zameršje (922), 2. La sous-branche cadette à Raven (922-923)

Zusammenfassung: Adelsgeschlechter Jelačić. I. Adelsgeschlecht Jelačić von Prigorje, Pušča, Buzin und Pretkovec (Krapina). II. Adelsgeschlecht Jelačić von Bišević, str. 924-937.

Diese genealogische Abhandlung versucht aufgrund einer strengen Evalu­ation der bekannten Quellen sämtliche historisch begründete verwand­schaft­liche Beziehungen zwischen den Angehörigen aller kroatischen Linien des weitverzweigten Jelačić-Geschlechtes herzustellen, sowie das Stammgut jeder Familie (Familienfideikomiss), das nicht nur die Stellung im Stammbaum sondern auch das Prädikat einzelner Zweige bestimmt, zu erforschen.
Trotz einer umfangreichen Bibliographie über die Familie Jelačić, die bis heute gesammelt werden konnte, wurde kein kritischer und vollständiger Stammbaum veröffentlicht. Als Referenzwerk diente dem Autor während seiner Forschung das auf die Familie Jelačić bezogene Schlagwort des im Jahr 2005 veröffentlichten sechsten Bandes des Kroatischen Biographischen Lexikons (weiter HBL), das von Tatjana Radauš verfasst wurde (HBL, 6., 2005, S. 378-387), sowie die grosse Abstammungstafel, die Aleksandar Jelačić unter dem Titel Das Geschlecht Jelačić (weiter AJR) im Jahr 1979 beendete und als Druckvorlage publizierte. Diese Arbeit, obwohl sie in ihrer Gesamtheit eigentlich schwer als eine ausschlieslich wissenschaftliche Quelle perzipiert werden kann, ist ohne Zweifel ein Ergebnis zahlreicher wissenchaftlich-kritischer aber zuweilen auch mehr oder weniger enthusiastischer Bemühungen sowie familiär-traditioneller Überzeugungen.
Die Aufteilung des Textes folgt der Struktur der früheren in der Tkalčić-Reihe veröffentlichten Arbeiten desselben Autors. Über jeden Familien­angehörigen wurden 3 Datengruppen erforscht. Die erste Gruppe umfasst alle Quellen, die die genaue Stellung des einzelnen Angehörigen im Stammbaum bestimmen. Die Dokumente sind gemäss ihrer Bedeutung für die Klärung dieser Frage und nicht nach der Chronologie ihrer Entstehung vorgeführt. Die zweite Gruppe besteht aus Unterlagen, die ausschliesslich zur Lebenszeit eines bestimmten Familienangehörigen entstanden. Sie bestätigen aufgrund einer genauen Zeitangabe die Angaben der ersten Gruppe und verknüpfen jeden einzelnen auf diese Weise ermittelten Angehörigen mit anderen Schlüssel­informationen aus seiner Biographie. Natürlich sind die Unterlagen dieser Sondergruppe crhonologisch aufgereiht. Die dritte Gruppe setzt sich dann mit diesen auf diese Art und Weise gesammelten und eingeordneten Unterlagen auseinander, ergänzt sie mit zusätzlichen Informationen aus der Literatur, erläutert mögliche Unklarheiten, zieht Schlüsse oder äussert Vermutungen. Ein ähnliches Verfahren wurde auch bezüglich der EhepratnerInnen angewendet.
In der kroatischen Geschichte kommt das Geschlecht Jelačić in den Quellen systematisch relativ spät vor, erst in der zweiten Hälfte des 16. Jhs. Natürlich ist die Situation im Bereich der Literatur ganz anders, aber die durch historische Unterlagen belegten Informationen über die Familie sind eher spärlich und ihr Verhältnis zu den authentischen Geschlechtern völlig unklar und durchaus fraglich.
Eine der ersten Erwähnungen des Geschlechtes, das später am häufigsten das Prädikat “von Buzin” tragen wird, ist eigentlich sein Wappenbrief, den der Familie König Rudolf von Habsburg am 15. Dezember 1579 in Prag erteilte, und der, nach Ivan Bojničić, auf dem Kroatischen Landtag im Jahr 1587 verlautbart wurde. Er bezieht such auf Ivan (Nr. 2), sowie seine Brüder Juraj (Nr. 5), Nikola (Nr. 7), Petar (Nr. 8) und Gabrijel (Nr. 9). Diese vier Brüder gründeten vier Familienzweige: von Prigorje (Brdovečko), von Pušča, von Buzin (in Turopolje) und von Pretkovec (bei Krapina). Etwas davor meldete sich in den Quellen auch das Geschlecht Jelačić von Bišević. Sein Stammvater war Krsto (Nr. 1), dem am 9. Mai 1569 Banus Franjo Frankopan Slunjski wegen seines treuen Dienstes den Grundbesitz Bišević unter der Stadt Gora am Fluss Kupa abtrat. Bis heute fand man keine glaubwürdige Quelle, die diese zwei Geschlechter verknüpfen würde.

Quellenübersicht
Die wichtigsten Quellen, die in dieser Abhandlung benutzt wurden, sind natürlich Familienarchive verschiedener Familienzweige. Das bedeutendste stammt natürlich vom Geschlecht aus dem Wappenbrief vom Jahr 1579 ab. Das Schicksal des Familienarchivs der Linie von Bišević ist bis heute unbekannt. Die Tatsache, dass die bestehenden Familienarchive erschlossen und mit Katalogen, analytischen Inventaren und zufriedenstellenden Regesten versehen sind, ist von grosser Bedeutung. Sie werden zum grössten Teil im Archiv der Kroatischen Akademie der Wissenschaften und Künste und im Staatsarchiv in Zagreb aufbewart. Nicht weniger wichtig sind auch die Archive anderer Familien die zur Familie Jelačić verwandschaftliche oder verschiedene Vermögens- und Rechtsbeziehungen pflegten. Ausser der angeführten Familiennachlässe und –Registraturen, als unumgängliche Quelle fur alle genealogischen Forschungen gelten auch einige allgemeine Archivsammlungen. An erster Stelle handelt es sich dabei um die Akten der glaubwürdigen Orte des Zagreber und Čazmaner Kapitels im Erzbischöflichen Archiv in Zagreb sowie um die Sammlung “Documenta” im Archiv der Kroatischen Akademie der Wissenschaften und Künste.
Die Erforschung des Stammbaums anhand der Matrikel war eine grosse Herausforderung, da der Autor mehr als dreissig Pfarreien aufzählen musste, auf deren Gebiet die Familienangehörigen getauft, verheiratet oder begraben wurden. Dazu kamen auch noch allgemein bekannte Schwierigkeiten jeder Matrikelforschung, besonders in unseren Umständen, wie z. B., dass keine Matrikel aus dem 16. Jh. für das kroatische Binnenland vorliegen, und die aus dem 17. Jh. können an den Fingern abgezählt werden. Die ältesten sind dann noch meistens schwer beschädigt oder es fehlen Belege von einigen Monaten bis zu einigen Jahren. Auch die Tatsache, dass die Matrikel überall zerstreut sind, erleichter die Forschung nicht. Letzten Endes ist hervorzuheben, dass für diese Arbeit nur die Matrikel benutzt wurden, die in Kirchen- oder Staatsarchiven gänzlich zugänglich sind. Die Matrikel der Pfarr- und örtlichen Standesämter wurden nicht berücksichtigt, was natürlich für die noch bestehenden Familienlienien von gewisser Bedeutung ist. Dem Autor standen die Angaben bis zum Ende des 19., bzw. bis zum Anfang des 20. Jhs. zur Verfügung, bzw. sie reichen bis zur XI. Generation für alle Geschlechteszweige und XII. Generation der ältesten Familienlinien.

Familiengrabstätten des Adelsgeschlechtes Jelačić
Die älteste und grösste Familiengrabstätte des Geschlechtes aus der Schenkungsurkunde vom Jahr 1579 befindet sich im Franziskanerkloster und späterer Pfarrkirche in Marija Gorica, wo die Familienangehörigen aller Zweige bestattet wurden. Einzelne Zweige hatten aber auch ihre eigene Familiengrabstätten in ihren Patronatskirchen oder als separate Objekte auf ihren Grundbesitzen. So richtete Vuk Jelačić aus dem Familienzweig Prigorje (Nr. 108) ein Grabmal in der Pfarrkirche in Stenjevec, wo ausser ihm auch andere Familienmitglieder dieses Zwieges und sogar des Zweiges Buzin, der später die Grundbesitze des Zweiges Prigorje erbte, begraben wurden. Die Angehörigen des Familienzweiges Pušča hatten ihre Grabstätte in der Kapelle der hl. Maria Magdalena. Die ursprüngliche Familiengruft des Hauptzweiges Buzin befand sich höchstwahrscheinlich in der Pfarrkirche des hl. Georg in Odra. Nach dem Erwerb des Gutes Čehi in der zweiten Hälfte des 18. Jhs., wurde die Familiengrabstätte in die Pfarrkirche der hl. Klara verlegt. Die Nebenlinie des Zweiges Buzin in Gornje Zagorje, errichtete ihre Grabstätte in Perjavica auf der Grundherrschaft Jankomir, die nach dem Ersten Weltkrieg verlassen wurde. Die sterblichen Überreste wurden dann in die neue Grabstätte unter den kleinen Arkaden auf dem Friedhof Mirogoj verlegt. Die Nebenlinie Ratkovec des Zweiges Buzin verfügte über eine Familiengruft unter dem Chor in der Pfarrkirche in Zlatar, wo viele Familienmitglieder ihre letzte Ruhestätte fanden. Später erwarb die Familie eine Familiengruft unter den grossen Arkaden auf dem Friedhof Mirogoj. Eine Abzweigung dieser Nebenlinie in Batina hatte dort (bei hl. Jakob) ihren Familiengrab. Die Magnatenfamilie von Buzin hatte ohne Zweifel ihre erste Familiengrabstätte in der Kirche der hl. Barbara in Brest errichtet, die eine Filiale der Pfarrei in Petrinja (später Pfarrei Mala Gorica) war. Später errichtete man eine Gragbstätte auf dem Friedhof des hl. Georgs in Zagreb und endlich unter den grossen Arkaden von Mirogoj, wo zu Beginn des 20. Jhs. alle sterblichen Überreste der Familienmitglieder übertragen wurden. Seine ewige Ruhestätte fand dieser Zweig aber erst im Jahr 1933, als alle Angehörigen ausser Banus Josip, seinem Töchterchen und seinem Bruder Antun (insgesamt 11 Personen), in das monumentale Grabmal auf dem Grundbesitz in Novi Dvori übertragen wurden. Die Grabstätte unter Arkaden von Mirogoj wurde verlassen und nur durch ein Zusammentreffen von Umständen blieben die Überreste von Josip, Antun und Anica Jelačić im Grab der Hofkapelle des hl. Joseph in Novi Dvori. Die erwähnete Kapelle wurde nie als Familiengrabstätte vorgesehen, sie sollte eigentlich nur als vorläufige Begräbnisstätte bis zum Bauabschluss der grossen Familiengruft fungieren. Erst im Jahr 1992, nach einer gründlichen Renovierung der Kapelle des hl. Joseph sowie der Familiengrabstätte in Novi Dvori, wurden die sterblichen Überreste von Banus Josip, seinem Bruder Antun und Töchterchen Ana aus dem vorläufigen Grab in die Familiengrabstätte überführt, und so wurden dort 14 Angehörige dieses Zweiges begraben.

Ein kurzer Überblick über den Stammbaum des Adelsgeschlechtes Jelačić aus dem Wappenbrief vom Jahr 1579
Der erste in den historischen Quellen erwähnte Jelačić, der zweifellos dem Geschlecht angehörte, dem neben der Bestätigung des Adelstitels auch der Wappenbrief aus dem Jahr 1579 erteilt wurde, war Ivan, Nr. 1 (*~1520 †vor 1569). Er war Vater des Wappenbriefempfängers und zugleich der erste historisch belegte Familienangehörige, dem eine ununterbrochene Stammfolge entstammt. Seine vier Söhne waren die Stammväter von 4 Hauptzweigen des Geschlechtes.

1. Die Jelačić von Prigorje (der Zweig des Ivan aus dem Wappenbrief vom Jahr 1579)
Diesen Hauptzweig gründete Ivan, Nr. 2 (*~1550 †nach 1619). Als ältester der vier erwähnten Brüder, der Söhne Ivans, erbte Ivan das Stammgut Brdovec mit Hauptwohnsitz und Kurie in Prigorje und erhielt das Prädiktat nach diesem Toponym. Von seinen zwei Söhnen setzte der ältere Mihael, Nr. 10 (*~1588 †1652/54), die Familienline fort, während die Linie des jüngeren Sohnes Nikola, Nr. 13 (*~1600 †1645), schon in der nächsten Generation erlosch.
Die zwei Söhne von Mihael (Nr. 10) gründeten zwei Nebenlinien des Zweiges Prigorje: die Nebenlinie in Laduč stammt vom ältesten Krsto, Nr. 27 (*~1618 †1683/85), und die Nebenlinie in Hrastina vom jüngsten Mihael, Nr. 34 (*~1636 †vor 1687). Der mittlere Bruder Juraj, Nr. 32 (*~1630 †1674) führte den Hauptzweig in Prigorje fort.

Nebenlinie in Laduč:
Diese Linie setzte Franjo, Nr. 51 (~1650 †nach 1695), Sohn von Krsto fort, aber er kriegte nur Töchter und so erlosch diese erste Nebenlinie der Familie Jelačić in Laduč im männlichen Geschlecht schon in der nächsten Generation.

Hauptzweig in Prigorje Brdovečko:
Juraj (Nr. 32), der den Hauptzweig fortsetze, hatte drei Söhne: der älteste Ivan, Nr. 52 (*~1662 †1709), wurde zum Priester geweiht und zum Generalvikar des Paulinerordens gewählt, der jüngere Gabrijel, Nr. 53 (*~1664 †1703/04), führte die Linie fort, während das Schicksal des jüngsten Juraj, Nr. 54 (*~1666 †nach1698), unbekannt blieb, obwohl die Möglichkeit besteht, dass dieser Juraj einer der Stammväter des Zweiges Tuhelj war. Diese Nebenlinie wäre dann die dritte, aber für diese Vermutung gibt es keine historisch klar belegte Beweise.
Gabrijel (Nr. 53) hatte mit seiner Frau Barbara Bedeković Söhne Vuk, Nr. 108 (*1699 †1770), und Juraj, Nr. 111. (*1703 †1758). Juraj (Nr. 111) wurde Vizegespan der Zagreber Gespanschaft, aber er hatte nur eine Tochter, die ihn überlebte. Vuk (Nr. 108) war gewiss eines der angesehensten Mitglieder des ganzen Geschlechtes, nicht nur des Zweiges Prigorje. Er hatte eine erolgreiche militärische Laufbahn und wurde Oberstleutnant. Er steigerte auch die wirtschaftliche Kraft der Familienzweiges. Ab der Mitte des 18. Jhs. gab er das Prädikat “von Prigorje” auf und entschied sich für das das Prädikat “von Buzin”, obwohl die Frage offen bleibt, aufgrund welchen Rechts. Von seinen zahlreichen Nachkommen hatten die Kinder Juraj Vuk Stjepan, Nr. 188 (*1738 †1807), Ivan Petar Ladislav, Nr. 190 (*1742 †1813), und Baltazar, Nr. 195 (*1751 †1804). Die Kinder von Juraj Vuk Stjepan (Nr. 188) überlebten ihre Eltern nicht. Ivan Petar Ladislav (Nr. 190) verwaltete vorbildlich seinen Teil der grossen Erbschaft im Bezirk Brdovec und erweiterte seinen Besitz durch neuen Erwerb. Ihn erbte seine Tochter Narcisa Amalija, Nr. 284 (*1782 †1828). Da aber auch der dritte Bruder Balthasar (Nr. 195) nur Töchter hatte, war Ivan Petar Ladislav der letzte männliche Nachkomme des Hauptzweiges Prigorje. Seine Tochter Narcisa (Nr. 284) heiratete Vinko Jelačić von Buzin (Nr. 312) der Nebenlinie Laduč, die dem Zweig Gornje Zagorje und dem Hauptzweig Buzin entstammte. Die beiden gründeten eine Nebenlinie in Jankomir auf der Grundlage des grossen Herrschaftsgutes, das sie von ihrem Vater erbte. Das letzte Mitglied des Hauptzweiges Prigorje war allredings nicht Narcisa sondern ihre Cousine Cecilija, Nr. 287 (*~1782 †nach 1843), Tochter von Balthasar (Nr. 195).

Nebenlinie in Hrastina:
Mihael (Nr. 34) hatte zwei Söhne, Petar, Nr. 56 (*~1670 †1707/12) und Stjepan, Nr. 59 (*~1678 †nach 1740). Das Schicksal von Petar (Nr. 56) ist nicht sicher, aber es besteht die Möglichkeit, dass er der Petar war, der gemeinsam mit Juraj, vuelleicht seinem Cousin, Nr. 54, in Tuhelj auftauchte, wo die beiden am Ende des 17. Jhs. ihre Kindern tauften. Petar wäre demnach der Grundbesitzer der Kurie in Glogovec, die später zum Hauptwohnsitz der Jelačić von Tuhelj wurde. Stjepan (Nr. 59) setzte die Linie in Hrastina fort. Mit seiner Frau hatte er mindestens sechszehn Kinder. Die Nachkommen hatten Ivan Josip, Nr. 116 (*~1708 † 1758), Baltazar, Nr. 121 (*~1722 †1763/66), und Antun, Nr. 131 (*~1740 †1800). Ivan Josip (Nr. 116) war der Adelsrichter der Zagreber Gespanschaft und aus seiner Ehe mit Katarina Klara Jelačić von Bišćević (Jelačić II., Nr. 38) stammten mindestens sieben Kinder, von denen das reife Alter nur zwei Töchter erreichten. Der einzige Sohn von Baltazar (Nr. 121), Juraj Franjo, Nr. 216 (*1763 †1824), war der Beisitzer der Gerichtstafel der Varaždiner Gespanschaft, aber es scheint, dass er kinderlos war. Antun (Nr. 131) hatte vier Söhne, welche den Vater überlebten, aber keiner von ihnen hatte Nachkommen und so erlosch die Nebenlinie in Hrastina im männlichen Geschlecht mit Josip, Nr. 221 (*1785 †1841/42), Sohn von Antun. Josip (Nr. 221) war auch der letzte Nachkomme des ganzen Hauptzweiges Prigorje, natürlich ausgenommen der Familienlinie Jelačić von Tuhelj, die auch heute floriert. Noch immer gibt es aber keine unbestreitbaren Beweise, dass es sich dabei um eine Abzweigung der Linie Prigorje handelt.

Die Jelačić in Tuhelj:
Man geht davon aus, dass diese Familienlinie auch zum Hauptzweig Prigorje aus dem Wappenbrief vom Jahr 1579 gehört. Wie schon erwähnt wurde, waren die ersten Mitglieder der Familie Jelačić, die in den Matrikeln der Pfarrei von Tuhelj vorkommen, ein gewisser Juraj und ein gewisser Petar, die nach den Zeitangaben der Taufe ihrer Kinder, in der zweiten Hälfte des 17. Jhs. geboren wären. Es könnte sich dabei um vom Hauptzweig Prigorje abstammenden Juraj (Nr. 54) und von seiner Nebenlinie in Hrastina abstammenden Petar (Nr. 56) handeln. Falls diese Vermutung bestätigt wird, hätte Juraj (Nr. 54) einen Sohn, der auch Juraj, Nr. 112 (*1698 †nach 1724), hiess. Der Sohn von Petar (Nr. 56) hiess Gabrijel, Nr. 113 (*1701). Man weiss, dass Juraj eine Tochter hatte, aber über die Nachkommen von Gabrijel ist nichts bekannt. In dieser Generation taucht in Tuhelj auch ein Ivan, Nr. 115 (*~1696 †nach 1724), auf, dessen unmittelbaren Vorfahren uns unbekannt bleiben, aber es könnte sich dabei um den schon erwähnten Juraj (Nr. 54) oder Petar (Nr. 56) handeln. Es scheint aber, dass keine Kinder Ivans ihre Eltern überlebten, was wiederum nicht mit absoluter Sicherheit bestätigt werden kann. In der nächsten Generation (IV. Generation der Nebenlinie in Tuhelj, bzw. VIII. Generation des Geschlechtes aus dem Wappenbrief vom Jahre 1579), erschienen in Tuhelj noch vier Angehörige der Familie, deren Eltern zur Zeit noch unbekannt sind, darunter auch Ivan, Nr. 288 (*~1750 †1822), von welchem alle heutigen Angehörigen der Familie von Tuhelj abstammen. Von vier Söhnen des Ivan, setzte nur wieder ein Ivan, Nr. 364 (*1780 †nach 1825), die Familienlinie fort, welcher, wie es scheint, sogar sechs Söhne hatte. Alle Söhne hatten Nachkommen, aber die Linie führten nur zwei von ihnen fort. So hatte der Sohn von Ivan, Mirko, Nr. 450 (*~1806 †nach 1865) viele Nachkommen, von denen Stjepan, Nr. 554 (*1836 †1908), Franjo, Nr. 559 (*1849 †1915) und Pavao, Nr. 561 (*1854 †1940), Kinder hatten. Der Bruder von Mirko, Antun, Nr. 453 (*1811 †nach 1859), kriegte einen Sohn, Andrija, Nr. 568 (*1841 †1894). Ihre Nachkommen leben noch heute in Tuhelj.

2. Die Jelačić von Pušča (der Zweig des Juraj aus dem Wappenbrief vom Jahr 1579)
Juraj aus Pušča, Nr. 5 (*~1560 †nach 1614), wird in den historischen Quellen als Lehnsmann von Nikola Gregorijanec mit seinen Grundbesitzen bei Susedgrad am Ende des 16 Jhs. erwähnt. Er ist ohne Zweifel Juraj aus dem Wappenbrief und Vater von Michael, Nr. 15 (*~1605 † nach 1650). Von diesem Mihael, der das Prädikat “von Pušča” trug, und seiner Frau geb. Trgovičić, stammt der ganze Zweig Jelačić von Pušča ab, der in der III. Generation (IV. Generation des Geschlechtes!) mit Stjepan, Nr. 39 (*~1640 †vor 1690), fortgefürht wurde. Die Stammfolge kann bis heute unuterbrochen verfolgt werden.
Von seinen drei Söhnen setzte Petar d. Ä., Nr. 63 (*~1675 †1729./32), die Familienlinie fort. Aus einer unehelichen Beziehung mit Helena Grdanović hatte er auch Sohn Ivan, br. 135 (*1708 †nach 1769). Als erwähnte Beziehung durch die Eheschliessung legitimiert wurde, wurde er zum rechtmässigen Erben seines Vaters. Er setzte die Familienline fort und erbte das Hersschaftsgut in Pušča. Von seinen zwei Söhnen hatte nur der ältere Petar, Nr. 227 (*1729 †1798), Kinder, die ihre Eltern überlebten. Von zwei Söhnen des Petar, setzte die Linie nur Ivan, Nr. 295 (*1760 †nach 1818), fort. Er hatte viele Nachkommen, aber von ihnen hatte nur sein Sohn Ivan, Nr. 377 (*1790 †1869), auch Söhne. Die Brüder teilten zum ersten Mal die Familie Jelačić von Pušča in drei Zweige auf.
Die erste Nebenlinie des Zweiges Pušča stammt von Šimun, Nr. 479 (*1816 †1898), ab, die zweite von seinem Bruder Franjo, Nr. 483 (*1824 †1896), und die dritte vom jüngsten Juraj, Nr. 485 (*1830 †1919). Es scheint, dass heute nur die Nachkommen von Vinko, Nr. 669 (*1886 †1940), dem Enkel von Šimun, ihren Wohnsitz in Pušča, bzw. Sveta Magdalena, haben.

3. Die Jelačić von Buzin (der Zweig des Petar aus dem Wappenbrief vom Jahr 1579)
Den Zweig mit der grössten Anzahl der Nebenlinien des Geschlechtes aus dem Wappenbrief vom Jahr 1579, gründete Petar, Nr. 8 (*~1566 †vor 1633). Sein ältester Sohn Gabrijel, Nr. 16 (*~1610 †1661), setzte den Hauptzweig auf den Herrschaftsgütern von Buzin, der jüngere Bruder Ivan, Nr. 17 (*~1612 †1653/54), gründete eine neue Nebenlinie in Gubaševo, während der jüngste Franjo d.J., Nr. 18 (*~1614 †1673/74), in Buzin blieb und verwaltete seinen Teil des Grundbesitzes. Seine Söhne sollten aber durch ihre Vermählungen die Grundbesitze in Varaždiner Gespanschaft erworben haben. Dem Hauptzweig entstammten in der V. Generation auch die Nebenlinien in Gornje Zagorje und Ratkovec, und in der VIII. Generation die Nebenlinien in Hum und Hraščina. Demnach hat der Zweig Buzin in Folge seiner Entwicklung ausser dem Hauptzweig in Turopolje noch 4 Nebenlinien hervorgebracht: in Gubaševo, Gornje Zagorje, Ratkovec und Hum. Von der Nebenlinie in Gornje Zagorje schied in der VII. Generation eine neue Abzweigung in Laduč aus, wodurch das Gut im Bezirk Brdovec schon zum zweiten Mal in Besitz der Familie Jelačić gelangte, nachdem es durch das Aussterben der Nebenlinie in Laduč in der VI. Generation des Geschlechtes Prigorje verloren worden war. Von dieser Abzweigung in Laduč löste sich in der VIII. Generation eine Nebenlinie in Jankomir los. Die Nebenlinie in Ratkovec teilte sich in der VIII. Generation in Nebenlinien in Batina Gornja und Varaždin auf, während sich die Nebenlinie in Gubaševo schon in der V. Generation in Magnaten- und Adelslinie trennte.

Hauptzweig in Buzin:
Wie schon erwähnt, den Hauptzweig in Buzin und Mala Mlaka setzte Gabrijel fort, Adelsrichter der Zagreber Gespanschaft. Von seinen Söhnen hatte aber nur Stjepan, Nr. 43 (*~1640 †1712), Kinder. Stjepan hatte eine erfolgreiche Karriere im Staatsdienst und wurde zum Vizebanus. Er ehelichte sogar sechs Frauen: Kinder hatte er aus erster Ehe mit Suzana Stolneković, aus zweiter Ehe mit Ana Elizabeta Werneck von Freihoff, und die anderen (die Mehrheit) stammten aus seiner vierten Ehe mit Helena Marta Patačić. Insgesamt hatte er mindestens 12 Kinder. Von seinen Söhnen hiess der älteste wieder Gabrijel, Nr. 69 (*~1665 †1708), und er blieb auf dem Stammgut in Turopolje, der jüngere Juraj, Nr. 71 (*~1670 †1714) gründete die Nebenlinie in Gornje Zagorje, und der jüngste Petar, Nr. 80 (*1697 †1768) eine Nebenlinie in Zlatar (Ratkovec).
Antun, Nr. 235 (*~1730 †1786), der Enkel von Gabrijel (Nr. 69), erweiterte den Besitz des Hauptzweiges in Turopolje auf das Gebiet der Pfarrei der hl. Klara, wo auf dem Gut Čehi die Familienlinie ihren Hauptwohnsitz hatte. Die ältere Linie erlosch aber mit dem Enkel von Antun, Ljudevit Ferdinand, Nr. 383 (*1792 †185), einem angesehenem Professor der Zagreber Akademie und Beisitzer der Gerichtstafel der Zagreber Gespanschaft. Der jüngere Sohn von Antun, Danijel, Nr. 305 (*1777 †1849), gründete die Nebenlinie des Hauptzweiges Buzin in Hum und Hraščina, welche aber schon in der nächsten Generation (IX. Generation des Geschlechtes!) mit Danijels Sohn Eduard Ferdinand Teodor, Nr. 389 (*1811 †1871), erlosch. Eduard wurde sogar Barontitel verliehen, aber da er keine Nachkommen hatte, ging nicht nur diese jüngere Nebenlinie sondern auch der ganze Hauptzweig des Geschlechtes Buzin ein.

Nebenlinie in Gornje Zagorje:
Der zweite Sohn des Vizebanus Stjepan (Nr. 43), Juraj (Nr. 71), Hauptmann in Sredičko, der zur V. Generation des Geschlechtes gehörte, gründete die Nebenlinie der Famile Jelačić von Buzin in Gornje Zagorje auf den Herschafftsgütern Jezero und Erpenji. Von seinen zwei Söhnen setzte nur Aleksandar, Nr. 157 (*1708 †1783), die Nebenlinie fort, während die Nebenlinie seines Bruders Ladislav, Nr. 159 (*1711 †1746/49), schon in der nächsten Generation (VII. Generation des Geschlechtes!) mit seinem Sohn und Zagreber Domherr Ignjat Stjepan, Nr. 253 (*1744 †1813), erlosch.
Von elf Kindern, die Aleksandar zeugte, führten die Nebenlinie die Söhne Juraj Ivan Krstitelj, Nr. 241 (*1738 †1772), und Nikola Maksimilijan, Nr. 244 (*1741 †1804), fort. Juraj (Nr. 241) erbte das Stammgut in Gornje Zagorje, das er auch vergrössern konnte, indem er das Gut Pluska kaufte, wohin er auch den Hauptwohnsitz der Familie verlegte. Er kaufte auch das Gut Konščica im Bezirk Okić, ein Teil des Muttererbes. Von seinen Kindern überlebte ihn nur Sohn Julijan, Nr. 307 (*1768 †nach 1829). Mit Julians Sohn Adalbert, Nr. 391 (*~1792 †1876), einem Fiskal der Zagreber Gespanschaft, erlosch diese ältere Nebenlinie des Zweiges Buzin im männlichen Geschlecht. Nikola (Nr. 244) trat den Grossteil des Muttererbes im Bezirk Brdovec (Laduč und Kraj) an und gründete zum zweiten Mal eine Nebenlinie in Laduč. Diese Linie erbte der jüngere Sohn von Nikola, Stjepan, Nr. 314 (*1784 †1856), mit dessen Sohn Rikard Vinko Stjepan Viktor, Nr. 404 (*1816 †1876), aber auch sie erlosch. Der ältere Sohn von Nikola (Nr. 244), Major Vinko Šimun, Nr. 312 (*1776 †1824), gründete eine Nebenlinie in Jankomir als Abzweigung der Linie in Laduč, nachdem er das grosse Erbe seiner Frau Narcisa Jelačić (Nr. 284) angetreten hatte. Die Herrschaften im Bezirk Brdovec überliess er seinem jüngeren Bruder. Vinko Šimun hatte zwei Söhne, die die Nebenlinie in Jankomir fortgesetzt haben. Der ältere Karl Vinko, Nr. 396 (*1802 †1878), war Beisitzer der Gerichtstafel mehrerer Gespanschaften, und aus Ehe mit Franjica Josipa Gräfin Sermage hatte er den einzigen Sohn Julije Alojz Nikola, Nr. 490 (*1835 †1908), der durch die Übergabe des grossen Familienarchivs an die Kroatische (damals Jugoslawische) Akademie der Wissenschaften und Künste bekannt wurde. Mit dem Sohn von Julije Janko Juraj Herman, Nr. 602 (*1881 †1969), erlosch im männlichen Geschlecht die Nebenlinie Jankomir, aber auch die ganze Familienlinie Gornje Zagorje des Zweiges Jelačić von Buzin. Nämlich, der jüngere Sohn von Vinko (Nr. 312) Albert Josip, Nr. 399 (*1806 †1869), auch Beisitzer der Gerichtstafel der Gespanschaft, hatte eine grosse Nachkommenschaft, aber keiner seiner Söhne heiratete.

Nebenlinie in Ratkovec (Zlatar):
Der jüngste Sohn des Vizebanus Stjepan (Nr. 43), Adelsrichter der Gespanschaften Zagreb und Virovitica Petar (Nr. 80) und ein Spross der V. Generation des Geschlechtes, konnte eine Nebenlinie in Zlatar zum grössten Teil dank dem Mitgift und Erbe seiner Frau Barbara Kiš von Šaulovec gründen. Heute floriert noch sowohl ihr Hauptzweig als auch ihre Nebenlinien in Gornja Batina, bzw. Varaždin.
Der einzige Sohn von Petar, der die Nebenlinie fortsetzte, war Sigismund Ludovik, Nr. 162 (*1722 †1771). Er heiratete sehr spät, aber bekam Sohn Stjepan Ivan, Nr. 254 (*1770 †1847). Dieser Jelačić, ein Spross der VII. Generation des Geschlechtes, hatte im Unterschied zu seinen Vorfahren eine grosse Nachkommenschaft. Sein ältester Sohn Kazimir Antun, Nr. 320 (*1818 †1898), war ein Richter des Bezirkgerichtes und konnte die Hauptlinie der Abzweigung Zlatar in Ratkovec fortsetzen. Der jüngere Sohn von Stjepan (Nr. 254), Ladislav Alojz, Nr. 321 (*1819 †1882), war auch der Richter des Bezirksgerichtes. Sein Sohn erwarb die Hersschaftsgüter in Batina Gornja und gründete eine neue Nebenlinie. Der jüngste Sohn von Stjepan (Nr. 254) Friderik Matija, Nr. 323 (*1822 †1875), wurde zum Stammvater der sog. Varaždiner-Nebenlinie.
Die Hauptlinie Zlatar führte der einzige Sohn Kazimirs fort, Marcel Nikola, Nr. 407 (*1851 †1892). Aus seiner Ehe mit Ida Ožegović von Barlabaševec stammt Sohn Nikola Marcel, Nr. 502 (*1880 †1934), Fregattenkapitän. Sein Sohn ist Aleksandar Marcel Robert Donat, Nr. 606 (*1919 †1988), Autor der umfassenden Genealogie des Geschlechtes Jelačić aus dem Jahr 1979.
Die Nebenlinie in Batina gründete Stjepan Antun, Nr. 412 (*1856 †1892), Sohn von Ladislav (Nr. 321). Die Nachkommen seiner Söhne Juraj Ladislav Stjepan, Nr. 503 (*1887 †1948), und Ivan, Nr. 505 (*1889 †1938), leben noch heute.
Die sog. Nebenlinie Varaždin setzte Oskar, Nr. 416 (*~1855 †1898), fort. Seine Einkel leben noch heute in Zagreb.

Nebenlinie in Gubaševo:
Diese Nebenlinie gründete Ivan (Nr. 17), Spross der III. Generation des Geschlechtes und zweiter Sohn von Peter (Nr. 8), dem Stammvater des Zweiges Buzin. Die Herrschaftsgüter in Gubaševo erwarb Ivan durch die Heirat mit Katarina Gubaševečki. Zu diesem Zeitpunkt ist uns von seinen Nachkommen nur Sohn Andrija, Nr. 44 (*~1640 †1699/1706), bekannt. Die zwei Söhne von Andrija, der ältere Ivan, Nr. 81 (*~1674 †nach 1739), und der jüngere Andrija, Nr. 87 (*1693 †1750), gründeten zwei Nebenlinien, während die Nebenlinie ihres Bruders Franjo, Nr. 82 (*~1876 †nach 1717), mit seinem Enkel Ignjat Antun, Nr. 268 (*1745), der vermutlich Ignjat (†1774/75.), dem Pfarrer in Stupnik, entspricht, erlosch.
Ivan (Nr. 81) gründete jene Nebenlinie, die mit seinem Enkel in der VII. Generation den Magnatenstatus erlangte. Ivans Sohn, Antun, Nr. 168 (*~1706 †1766), zeugte in der Ehe mit Barbara Grošić viele Kinder. Barbara Grošić brachte ihr beträchtliches Muttererbe, Grundbesitz Kurilovec in Turopolje, in die Ehe mit, und als Vattererbe gehörte dazu der Besitz in Petrinja. Antun wählte als Hauptwohnsitz die neuen Herrschaftsgüter und verliess Bezirk Gubaševo. In Gubaševo blieb die Linie seines Onkels Andrija. Von Antuns zwölf Kindern setzte die Linie nur Sohn Franjo Juraj, Nr. 259 (*1746 †1810), fort. Er erlangte den Rang eines Feldmarschalleutnants sowie den Barontitel und verschaffte dieser Linie dadurch den Magnatenstatus, den seine drei Söhne, die zu den berühmtesten Familienmitgliedern in der kroatischen Geschichte gehörten, weiter fortführen werden. Alle drei wurden in den Grafenstand erhoben. Der älteste von ihnen Josip Juraj Franjo, Nr. 332 (*180. †1859), war ohne Zweifel die berühmteste Persönlichkeit des ganzen Geschlechtes, der unbesiegte Feldherr auf dem Schlachtfeld, Banus von Kroatien, Patriot und Reformator, der jüngere Juraj Franjo, Nr. 335 (*1805 †1902), auch Feldmarschalleutnant und Vizehauptmann des Dreieinigen Königreichs, aber leider auch der letzte männliche Nachkomme dieser Nebenlinie. Der jüngste dieser drei berühmten Brüder Antun Petar Franjo Borgia, Nr. 336 (*1807 †1875), erlangte auch den Rang eines Feldmarschalleutnants, aber er lebte überwiegend im Ausland, wo er auch starb. Keiner der Brüder hatte Glück mit Nachkommen. Der Banus hatte aus seiner Ehe mit Gräfin Sofija Stockau nur eine Tochter, die bald nach der Geburt starb. Alle Söhne von Juraj starben vor dem Vater, während Antun nur seine Töchter überlebten, da aber nur eine heiratete, und, wie es scheint, keine Kinder hatte, erlosch diese Familienlinie Mitte des 20. Jh. auch im weiblichen Geschlecht.
Andrija (Nr. 87) setzte die Nebenlinie in Gubaševo, wo auch heute seine Nachkommen leben, fort. Der einzige Sohn von Andrija, der überlebte, war Antun, Nr. 179 (*1732 †1778). Er hatte drei Söhne, von denen die Nebenlinie des ältesten Ivan, Nr. 274 (*1758 †1831) schon in der nächsten Generation erlosch, während die übrigen zwei, Andrija, Nr. 278 (*1770 †1840), und Josip, Nr. 279 (*1774 †1840), die Nebenlinie von Gubaševo weitverzweigten. Noch im letzten Jahrhundert florierten mindestens sieben Nebenlinien dieser Abzweigung.

4. Die Jelačić von Pretkovec (Krapina) (der Zweig des Gabrijel aus dem Wappenbrief vom 1579)
Den Zweig in Krapina gründete Gabrijel, Nr. 9 (*~1568 †1632), der jüngste der Gebrüder aus dem Wappenbrief vom Jahre 1579, sowie der Träger des neuen Wappenbriefes vom Jahr 1614. Er wird schon anfangs des 17. Jhs. in den Quellen über die Grundbesitzer in Krapina (Začretje) erwähnt. Seinen Besitz wird sein Sohn Baltazar Adam d. Ä., Nr. 22 (*~1606 †1657), durch den neuen Erwerb in Pretkovec erweitern und das neue Prädikat nach dem Namen dieses Herrschaftsgutes übernehmen. Aus zwei Ehen hatte Gabrijel (Nr. 9) mindestens sieben Kinder, aber die Nebenlinie setzte nur Baltazar (Nr. 22) fort. Aus seiner Ehe mit Judita Trgovčić hatte er mindestens zwei Söhne, von denen nur Baltazar Adam d. J., Nr. 50 (*~1650 †1700), das reife Alter erreichte. Er war auch zweimal verheiratet und hatte mindenstens vierzehn Kinder, aber das einzige Kind, das auch Nachkommen bekam, war sein Sohn aus zweiter Ehe mit Judita Bužan, Juraj Josip, Nr. 101 (*~1698 †1755/6), langjähriger Adelsrichter der Varaždiner Gespanschaft, der in der Quellen hauptsächlich nur unter seinem zweiten Namen erscheint. Aus erster Ehe mit Ana Reš (Rees) stammt der Zagreber Domherr Šimun Gabrijel, Nr. 182 (*1731 †1797), und aus zweiter Ehe mit Baronin Ana Rozina Vojnović hatte er Sohn Dizma, Nr. 184 (*~1741 †1794), einen Major. Mit ihm erlosch leider dieser Zweig des Geschlechtes aus dem Wappenbrief vom Jahr 1579 schon in der VI. Generation.

Ein kruzer Überblick über den Stammbaum der Jelačić von Bišević
Der Stammvater des Geschlechtes Jelačić von Bišević war Krsto, Nr. 1 (*~1540 †nach 1590), der im Dinest des Banus Franjo Frankopan Slunjski stand, und dem der Banus das Gut Bišević im Jahr 1569 schenkte. Zur Zeit gibt es keine glaubwürdige Quellen mit Angaben über seine unmittelbaren Vorfahren. Von ihm aus kann eine ununterbrochene genealogische Reihe durch sechs Generation bis zur Erlöschung des Geschlechtes anfangs des 19. Jhs. verfolgt werden. Man weiss Bescheid, dass er zwei Söhne hatte: Gabrijel d. Ä., Nr. 2 (*~1570 †1637./38), setzte die Nebenlinie fort, während der jüngere Vuk, Nr. 3 (*~1580 †1646/48), Hauptmann von Letovanić, nur eine Tochter hatte.
Da Gabrijel d. Ä. (Nr. 2) mit Suzana Ajtić zwei Söhne hatte, wurde das Geschlecht in zwei Linien verzweigt, die ältere, der das Stammgut in Bišević sowie ein Anteil am Muttererbe in Zameršje zuteil wurde, und die jüngere, die den Hauptwohnsitz in Reven und Čanjevo auf dem Gebiet der Gespanschaft Križevci verlegte, auf das Gut, welches der jüngere Gabrijel nach seiner Hochzeit mit Helena Preškovečki erwarb.

1. Der ältere Zweig in Bišević und Zameršje
Den Hauptzweig setzte Gabrijel d. J., Nr. 7 (*~1610 †1637/38), fort, der ältere Sohn von Gabrijel d. Ä. (Nr. 2). Er starb jung, wahrscheinlich sehr schnell nach seiner Hochzeit mit Judita Ličković. Sein Sohn Ivan d.Ä., Nr. 11 (*~1635 †1673/78), war daher ohne Zweifel sein einziger Nachkomme. Ivan heiratete Ana Rozina Gušić, Tochter von Andrija und Marija Posarelli. Die Mutter von Ana heiratete wieder Krsto Delišimunović, Baron von Kostanjevec, der, da er keine eigene Kinder hatte, seinen Schwiegersohn, eigentlich den Ehemann seiner Stieftochter mitsamt seinem ältesten Sohn, adoptierte. Ivan starb bald danach und liess hinter sich ausser dem schon erwähnten ältesten Sohn Franjo Krsto, Nr. 18 (*1666 †1712), adoptiert Delišimunović, auch Söhne Vuk Andrija, Nr. 19 (*~1668 †nach 1673), Juraj Žigmund, Nr. 20 (*~1670 †1701/06) und Ivan d. J. Antun, Nr. 21 (*~1671 †1705/06).
Franjo Krsto Jelačić von Bišević, adoptiert Delišimunović (Nr. 18), Baron, Graf und Genralmajor, heiratete Barbara Sidonija Peranski, eines der letzten Sprosse des ruhmreichen Geschlechtes Peranski von Perna, später Zrinski, freilich eines der bekanntesten Zweige des Stammes Šubić Bribirski. Leider hatten sie keine Kinder, so starb Franjo Krsto als letzter männlicher Nachkomme des Hauptzweiges des Geschlechtes Bišević. Von seiner drei Brüdern starb Vuk Andrija (Nr. 19) noch als Kind und der jüngste Ivan Antun (Nr. 21) heiratete nie. Der einzige, der Kinder hatte, war Juraj Žigmund (Nr. 20), aber es handelte sich dabei nur um eine einzige Tochter – Ana, Nr. 37 (*~1692 †1719), die durch die Heirat mit Nikola Jelačić von Buzin (Jelačić I., Nr. 71) auch eine nicht so seltene Beziehung zwischen zwei Geschlechtern von Jelačić realisierte. Sie war der letzte Spross des Hauptzweiges Jelačić von Bišević.

2. Der jüngere Zweig in Raven
Der Stammvater des Zweiges in Raven war Juraj (Nr. 9), der jüngere Sohn von Gabrijel d. Ä. (Nr. 2). Aus einer Beziehung mit Helena Praškovečki, die als Mitgift die Grundbesitze in Križevcer Gespanschaft mitbrachte, hatte er nur einen Sohn, der aber sogar vier Söhne hatte. Sein Reichtum darf nicht unterschätzt werden, da seine Töchter sehr angesehene Männer heirateten: Judita Marta (Nr. 12) ehelichte Juraj Gorup, einen reichen Grundbsitzer in Bežanec, Katarina (Nr. 13) Ladislav d. J. Orehovečki (Orehoci), den Neffen des Vizebanus und Barons Gašpar aus der einflussreichen Linie Orehovečki in der Gespanschaft Križevci, und Martas (Nr. 16) Mann stammte aus der Familie Škrlec von Lomnica, einem bekannten Geschlecht in Turopolje.
Franjo, Nr. 14 (*~1652 †1709), der einzige Sohn von Juraj (Nr. 9), hatte mit seiner zweiten Frau mindestens fünfzehn Kinder. Die Nachkommen hatten Ivan d. Ä., Nr. 26 (*1690 †1755/57), Jakob Krsto, Nr. 30 (*1695 †1740), Ignjat Antun, Nr. 35 (*1701 †1773), und Stjepan Izak, Nr. 36 (*1704 †1760/61).
Ivan d. Ä. (Nr. 26) war zweimal verheiratet, aber die Kinder hatte er nur aus erster Ehe mit Barbara Kašnar. Sein Sohn Josip Juraj, Nr. 39 (*1723 †1766/68), starb kinderlos, und der erste Ehemann von Katarina Klara, Nr. 38 (*1720 †1760), eine der zwei Töchter von Josip, die ihre Eltern überlebeten, war ein Jelačić aus dem Wappenbrief vom Jahr 1579, Ivan Josip aus der Nebenlinie Hrastina und dem Zweig Prigorje, der auch das Prädikat des Zweiges Buzin trug (Jelačić I., Nr. 116).
Jakob Krsto (Nr. 30) hatte auch zwei Frauen, aber ihn überlebte, wie es scheint, nur die Tochter Marija Rozalija Judita (Nr. 44), die Ignjat Kašnar heiratete.
Auch Ignjat Antun (Nr. 35) war zweimal verheiratet, und aus zweiter Ehe mit Klara Somšić hatte er Sohn Michael, Nr. 48 (*~1750 †1816). Mihael war aber kinderlos und wurde zum letzten männlichen Nachkommen des Geschlechtes Jelačić von Bišević. Ignjats Tochter Barbara, Nr. 54 (*1769 †1840), starb nach 1839 als letzter Spross des ganzen Stammes Jelačić von Bišević.
Stjepan Izak (Nr. 36) zeugte in der ersten Ehe zwei Söhne, die das reife Alter erreichten, Kazimir Ladislav, Nr. 55 (*1725 †1788) und Ignjat, Nr. 56 (*~1730 †nach 1806), aber wie es scheint, keiner von ihnen heiratete. Er bakam mit seiner zweiten Ehefrau Ana Levačić noch einen Sohn, der aber als Kind starb. Seine Tochter Doroteja Barbara, Nr. 58 (*1753 †1836), heiratete Grgur Marković.
Das Geschlecht Jelačić von Bišević erlosch so in der VI. Generation.
Insgesamt wurden im Buch die Angaben über 691 Angehörige aus zwölf Generationen des Geschlechtes Jelačić von Prigorje, Pušča, Buzin und Pretkovec, sowie über sechs Generationen und 58 Angehörige des Geschlechtes Jelačić von Bišević, erforscht und erfasst. Als Beilage fungieren die Stammtafel in der Form von textuellen und graphischen Tabellen sowie die alphabetischen Verzeichnisse aller ermittelten Personen mit ihren Ehepartnern und nächster Verwandschaft (Eltern der Ehefrauen der männlichen Angehörigen).

Übersetzung Danijela Marjanić

Quellenübersicht (925-926); Familiengrabstätten des Adelsge­schlech­tes Jelačić (926-927); Ein kurzer Überblick über den Stammbaum des Adelsgeschlechtes Jelačić aus dem Wappenbrief vom Jahr 1579 (927-935): 1. Die Jelačić von Prigorje (der Zweig des Ivan aus dem Wappenbrief vom Jahr 1579) (927-930): Nebenlinie in Laduč (928), Hauptzweig in Prigorje Brdovečko (928), Nebenlinie in Hrastina (929), Die Jelačić in Tuhelj (929-930); 2. Die Jelačić von Pušča (der Zweig des Juraj aus dem Wappenbrief vom Jahr 1579) (930); 3. Die Jelačić von Buzin (der Zweig des Petar aus dem Wappenbrief vom Jahr 1579) (931-935): Hauptzweig in Buzin (931-932), Nebenlinie in Gornje Zagorje (932-933), Nebenlinie in Ratkovec (Zlatar) (933), Nebenlinie in Gubaševo (934-935); 4. Die Jelačić von Pretkovec (Krapina) (der Zweig des Gabrijel aus dem Wappenbrief vom 1579) (935); Ein kruzer Überblick über den Stammbaum der Jelačić von Bišević (935-937): 1. Der ältere Zweig in Bišević und Zameršje (936), 2. Der jüngere Zweig in Raven (936-937)

Pogovor urednika (Stjepan Razum zc), str. 938.

Kazalo osoba, mjesta i pojmova, str. 939-997.

Pregled sadržaja, str. 998-1001.

 Rodoslovna stabla Plemenitih rodova Jelačića pdficon_large

Naručbenica

Knjiga_jelacic

Pavao MAČEK
Plemeniti rodovi Jelačića.
I. Rod Jelačića od Prigorja, Pušče, Buzina i Pretkovca (Krapine). II. Rod Jelačića od Biševića.

Zagreb, 2010
1001 stranica.

cijena: 300 kn (+odpremnina)

Ime i prezime / Naziv pravne osobe *

Ulica i kućni broj *

Mjesto *

Poštanski broj *

Država *

Telefon *

GSM

E-adresa

Broj primjeraka *

* Molimo Vas da upišete svoje podatke u pripadajuća polja kako bismo mogli zaprimiti Vašu naručbu. Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku. Hvala!


Ključne riječi:,