Pavao MAČEK
Dva stara roda Zagrebačke županije: Mikulići od Brokunovca i Črnkovečki od Črnkovca.
(s priloženim rodoslovnim stablima)

knjiga_macek_2007Niz: Radovi, knj. 14. Zagreb 2007.

Pavao MAČEK
Dva stara roda Zagrebačke županije: Mikulići od Brokunovca i Črnkovečki od Črnkovca
(s priloženim rodoslovnim stablima)

Zagreb 2007., 392 stranice i 2 priložena lista
ISBN 978-953-6729-20-3 .
Cijena: 260,00 kuna

Pregled sadržaja:

Dobrotvori, str. 4.

Riječ urednika (Stjepan Razum zc), str. 5-8.

Kratice, str. 9-15.

Izvori i literatura, str. 16-20.

1. Neobjavljeni izvori, str. 16.

2. Objavljeni izvori, str. 17.

3. Korištena literatura, str. 19.

MIKULIĆI OD BROKUNOVCA, str. 21-205.

Uvod, str. 23-29.

Cilj i način rada, te imena i pojmovi, str. 23.

Vrijednost dosadašnjih rodoslovlja o Mikulićima od Brokunovca, str. 25.

O korištenim izvorima, str. 25.

Kratki pregled rodoslovlja Mikulića od Brokunovca, str. 26.

Podatci o članovima roda Mikulića od Brokunovca (203 člana), str. 31-189.

Pregledni prikaz 203 člana roda Mikulića, str. 190.

Abecedni popis članova roda Mikulića, str. 191-205.

pdficon_largeRodoslovno stablo obitelji Mikulić

ČRNKOVEČKI OD ČRNKOVCA, str. 207-349.

Uvod, str. 209-219.

Cilj i način rada, te imena i pojmovi, str. 209.

O korištenim izvorima, str. 210.

O vrijednosti dosadašnjih rodoslovlja Črnkovečkih, str. 212.

Kratki pregled rodoslovlja Črnkovečkih od Črnkovca, str. 215.

Podatci o članovima roda Črnkovečkih od Črnkovca (105 članova), str. 221-302/337.

Podatci o članovima roda Filipa Horvata-Galića od Klokoča i Barbare Črnkovečki (br. 81-105), str. 303-337.

Pregledni prikaz 105 članova roda Črnkovečkih, str. 338.

Abecedni popis članova roda Črnkovečkih, str. 339-349.

pdficon_largeRodoslovno stablo obitelji Črnkovečki

Sažetci, str. 351-367.

Sažetak: Dva stara roda Zagrebačke županije: Mikulići od Brokunovca i Črnkovečki od Črnkovca, str. 353-355.

Knjiga sadrži rodoslovnu raspravu o dva stara hrvatska roda, koja su se gotovo istovremeno pojavila na povijesnoj pozornici 14. st., jedna u starom Moravču (Mikulići), druga u Turopolju (Črnkovečki). Razni pripadnici ovih rodova vrlo su često prisutni u historiografiji, no do sada nije objavljena cjelovita kritička monografija niti o rodu Mikulića od Brokunovca, a niti o rodu Črnkovečkih od Črnkovca. Rad se, stoga, temelji najvećim dijelom na izvornoj građi, od koje je samo manji dio objavljen. Okosnica te građe, naročito za razdoblje od početka 16. st., pohranjena je u zbirkama isprava i protokola Vjerodostojnog mjesta Zagrebačkog i Čazmanskog kaptola.

Na osnovu iznesene građe, vidljivo je, da je moguće s priličnom sigur­nosti odrediti rodoslovne odnose unutar roda Mikulića od Brokunovca. Dok je posve neupitan rodoslovni niz, koji potječe od Ivana (br. 19), najstarijeg sina Antuna (br. 17), u slučaju drugog Antunova sina, Andrije (br. 21), postoji određena dvojba, naime, je li on neupitan otac onog Matije (br. 110), koji je rodočelnik druge glavne grane roda. Za veliku većinu od 203 pripadnika roda može se na osnovi prikupljene građe sasvim točno odrediti njihov položaj u rodoslovlju, a za jedva desetak njih za sada postoje samo predpostavke, no one su dobre kao i bilo koje druge, dok ih eventualno novopronađeni izvori ne opovrgnu. Drugi zaključak, koji proizlazi iz ovih istraživanja jest taj, da je rod Mikulića bio vrlo razgranat s dvije sasvim samostalne grane i nizom ogranaka, koji su proširili domicil daleko izvan izvornog sijela u Moravču. No, na žalost, kako se njihovo rodoslovno stablo naglo razgranalo, tako se naglo i osušil. To je prečesta sudbina mnogih naših plemenitih rodova.

Utemeljitelj roda Mikulića od Brokunovca je bez sumnje plemeniti Brokun, br. 1 (~1300.), jer se od njegova sina Detrika (br. 2) nastavlja neprekinuti genealoški niz. Prikazane su dvije glavne grane roda, koje su utemeljila dvojica sinova Antuna (br. 17) početkom 16. st. Starija, Ivanova (br. 19), grana utrnula je tridesetih godina 18. st., po svoj prilici s Ladislavom, br. 95 (umro ubrzo poslije 1732.). Ta je grana imala tri ogranka; ogranak u Lovrečanu (Zlataru) utemeljio je Krsto, br. 47 (*~1583. †1632.), onaj u Miketincu, Mihovil, br. 50 (*~1596. †1643./51.), a barunski, Tomo, br. 58 (*~1592. †1649.), podban i kraljevski personal i kojem ogranku pripada i Aleksandar Ignjat (br. 91), biskup zagrebački. Mlađa grana, koja potječe od Andrije (br. 21), nastavlja se još otprilike daljnjih stotinjak godina poslije utrnuća starije grane i gasi se svakako prije 1851. god., jer Mikulića više nema na posljednjem popisu plemića Zagrebačke županije. Ovu je granu nastavio Franjo, br. 127 (*~1650. †1713./17.), koji je ostao na djedovini u Moravču i njoj pripadaju zadnji Mikulići od Brokunovca, Ivan Nepomuk (br. 178) i po svoj prilici njegov sin Josip, br. 188 (*~1790. †~1848.), posljednji Mikulić od Brokunovca iz XV. koljena. Krsto, br. 129 (*~1658. †1712./13.) utemeljio je ogranak mlađe grane u Berislavcu, a Mihovil, br. 131 (*~1660. †1694./95.) ogranak u Zbelevu. Oba ova ogranka ugasila su se, međutim, u muškom spolu već u sljedećem naraštaju.

U slučaju roda Črnkovečkih od Črnkovca ovaj je rad imao dvojak cilj: najprije iz dostupnih izvora prikupiti što je moguće veći broj sigurnih pripadnika ovog starog plemenitog roda turopoljskog plemstva, koji je imao važnu ulogu u pojedinim razdobljima hrvatske povijesti i tako dobivene podatke razvrstati u rodoslovno stablo, a zatim razlučiti pripadnike izvornog roda od onih, koji su se služili istim obiteljskim imenom, ali su zapravo kooptirani pripadnici iz sasvim drugog roda, odnosno potomci po tankoj krvi. Obrađeno je 78 potomaka utemeljitelja roda Črnka (br. 2), sina Pavla od Kosnice (br. 1), koji se spominje 1333. god., do utrnuća roda u muškom spolu smrću posljednjeg autentičnog Črnkovečkog, isusovca Baltazara (br. 73), 1722. god., te 25 potomka Filipa Horvata-Galića od Klokoča i Barbare Črnkovečki (br. 40), čiji su nasljednici stekli pravo na korištenje istog obiteljskog imena poslije spajanja grbova dviju obitelji 1569. god. Za veliku većinu pripadnika oba roda bilo je moguće bez većih poteškoća odrediti mjesto u rodoslovnom stablu, te je na kraju članka priložena i descendentna rodoslovna tabla, koja uključuje oba roda. Time je ujedno u podpunosti riješena dvojba u jednom dijelu naše historiografije, koja je ne baš rijetko miješala izvorne Črnkovečke i potomke Filipa Horvata-Galića od Klokoča, a koji potomci u suvremenim izvorima u velikoj većini slučajeva nose također obiteljsko ime njihovog ženskog pretka, Barbare Črnkovečki, što je pokadkad dovodilo i do sasvim pogrješnih zaključaka.

Izvorni rod Črnkovečkih trajao je 13 koljena, dok se rod Filipa Galića i Barbare Črnkovečki (br. 40) ugasio u četvrtom naraštaju, odnosno u XI. koljenu zajedničkog rodoslovnog stabla. Izvornom rodu pripadaju tako neki od najznačajnijih Črnkovečkih: prije svega podžupan i vikar zagrebačkog biskupa, Luka, br. 55 (*~1560. †1625./26.), te njegov sin Gabrijel, br. 61 (*~1696., †1643.), koji je bio prabilježnik, te drugi podžupan iz redova Črnkovečkih, Franjo Antun, br. 68 (*~1661., †1706.). I Črnkovečki koji su napravili značajnu vojnu karijeru pripadnici su izvornog roda: to su kapetan Letovanića, ali i podkapetan Pokupske krajine Ladislav, br. 67 (*~1638., †1674.), te njegov sin Gabrijel Ladislav, br. 69 (*~1662., †1694.), koji je dosegnuo čin carskog podpukovnika. S druge, pak, strane, plemićki sudac Matija Črnkovečki, br. 82 (*~1528., †1572.), kao i prisjednik Oktavalnog suda Ivan ml. Črnkovečki, br. 87 (*~1540. †1592./1601.) zapravo su pripadnici roda Horvat-Galić, odnosno potomci Filipa Galića i Barbare Črnkovečki.

I Mikulići od Brokunovca i Črnkovečki od Črnkovca, odnosno Galići od Klokoča, stupali su u ženidbene veze s najznačajnijim, pa i magnatskim, hrvatskim obiteljima. Tako su Mikulići uzimali za svoje žene kćerke iz utjecajnih obitelji iz sve tri hrvatske županije, kao što su Gubaševečki od Gubaševa, Jankovići od Bribira (Pribera), Gregurovečki od Gregurovca, Budački od Buče, Petričevići od Miketinca, Fodrovečki od Fodrovca, Bedekovići od Komora i dr., a Ladislav Mikulić od Brokunovca (br. 79) oženio je Anu Barbaru Oršić od Slavetića, sestru budućeg grofa Ivana Franje. Črnkovečki su se pak ženili kćerkama iz obitelji Pogledića od Kurilovca, Ščitarjevečkih od Ščitarjeva, Berislavića od Male Mlake, Barilovića od Gorice, Vragovića od Maruševca, Gotalima od Gotalovca, Gradečkima od Gradeca, a Gabrijel Ladislav Črnkovečki (br. 69) imao je za ženu također jednu Oršićku i to Anu, kćerku grofa Ivana Franje Oršića od Slavetića. Slično su se tako udavale i kćerke iz oba roda.

Summary: Two ancient clans in Zagreb County: the Mikulići clan of Brokunovec and the Črnkovečki clan from Črnkovac, str. 356-358.

This book is a discussion of the family trees of two ancient Croatian clans that appeared on the historical scene in the 14th century virtually almost at the same time. One emerged from Staro Moravče (Mikulići) and the other in Turopolje (Črnkovečki). Various members of these clans were frequently present in historical events however until now there has never been a critical monograph of either of these families. This work therefore is based on the most part on original material of which only a minor portion has been published. The starting point of this material, particularly for the period of the early 16th century is archived in collections of discussions and protocols of the credible towns of the Zagreb and Čazma capitals.

Based on the material researched, the blood relations within the Muikulić clan of Brokunovec can be determined with almost certainty from the early stages. The family trees are unquestionable starting from John (Nr. 19), the eldest son of Anthony (Nr. 17). There is some doubt about Anthony’s second son, Andrew (Nr. 21). Namely, is he the unquestionable father of that Matthias (Nr. 110) who is the head of the second main branch of the family tree? For the majority of the 203 members of the clan, the researched material provides evidence that can almost precisely determine their position in the family tree. For a mere ten there are some presumptions which are just as reliable as for the rest of them until new sources prove otherwise. The second conclusion resulting from the research is that the Mikulić clan was quite widespread in two completely independent branches and an entire series of smaller branches that expanded their domiciliation far beyond their origins in Moravče. However, unfortunately, as their family tree branched out rapidly it also rapidly died off just as rapidly. This is a frequent occurrence with many of our noble families.

The founder of the Mikulić clan of Brokunovec without a doubt is the noble Brokun, Nr. 1 (~1300) because a continual genealogical series continued without interruption from his son Detrik (Nr. 2). Two main branches are presented that were founded by Anthony’s (Nr. 17) two sons in the early 16th century. The elder son John’s branch (Nr. 19) died off in the thirties of the eighteenth century most likely with Ladislaus, Nr. 95 (he died soon after 1732). That branch had three of its own branches. The Lovrečan branch (Zlatar) was founded by Christian (Krsto), Nr. 47 (*~1583 †1632). The one in Miketinec – a dukedom – was founded by Michael, Nr. 50 (*~1596 †1643/51). While one branch was founded by Thomas, Nr. 58 (*~1592 †1649), the deputy ban and royal staff member and Alexander Ignatius (Nr. 91), Bishop of Zagreb belonged to this branch. The younger branch that originates with Andrew (Nr. 21) continued for another one hundred years after the older branch died off but it too died off before 1851 because there are no Mikulić on the last censor of nobility in Zagreb County. This branch continued with Francis, Nr. 127 (*~1650 †1713/17) and remained in areas around Moravče and the last of Mikulić of Brokunovec – John Nepomucene (Nr. 178) belonged to it and more than likely so did his son Joseph, Nr. 188 (*~1790 †~1848), the last Mikulić of Brokunovec, XV times removed. Christian (Krsto), Nr. 129 (*~1658 †1712/13) founded a branch of the younger branch in Berislavec while Mihovil, Nr. 131 (*~1660 †1694/95) founded the branch in Zbelevo. Both branches died off however in the male gender in the following generation already.

With the Črnovečki clan of Črnkovec we researched the clan with two objectives: primarily to gather as much information about definite members from the material available of this ancient noble clan from the Turopolje region which had an important role in certain periods of Croatian history; and secondly to categorise the information obtained and place it in the family tree and then to distinguish members of the original clan from those that used the same family name but were actually co-opted members from completely different clans or rather related but barely. Seventy-eight members were researched as belonging to the founder of the Črnko clan (Nr. 2), the son of Paul from Kosnica (Nr. 1) who is mentioned in 1333 until the clan died off in the male gender with the death of the last authentic Črnovečki, the Jesuit Balthasar (Nr. 73) in 1722 and the 25 descendants of Philip Horvat-Galić of Klokoč and Barbara Črnkovečki (Nr. 40) whose descendants gained the right to use the same family name after the joining of the two family crests in 1569. It was possible without any difficulty to determine the position in the family tree of the majority of both clans and the conclusion of the article presents a list of the descendants and the family tree including both clans. This then resolves the doubt that exists about one portion of our history which quite often confused the original Črnkovečki clan and descendants of Horvat-Galić of Klokoč whose descendants in more modern sources, on the most part carry the family name of their female ancestor Barbara Črnovečki which sometimes led to incorrect conclusions.

The original Črnkovečki clan survived 13 times removed until the clan of Philip Galić and Barbara Černkovečki (Nr. 40) died out in the fourth generation that is XI times removed from the joint family tree. Some of the most significant Črnkovečki’s belong to the original clan, including deputy ban and Zagreb Diocesan Vicar Luke, Nr. 55 (*~1560 †1625/26) and his son Gabriel, Nr. 61 (*~1696 †1643) who was a notary. The second deputy ban in the Črnkovečki family was Francis Anthony, Nr. 68 (*~1661 †1706). The Črnkovečki’s who were famous for their military careers were members of the original clan. These were the captain of Letovanić and deputy captain of the Pokuplje region Ladislaus, Nr. 67 (*~1638 †1674) and his son Gabriel Ladislaus, Nr. 69 (*~1662 †1694) who managed to reach the rank of an empirial lieutenant. On the other hand the noble judge Matthias Črnkovečki, Nr. 82 (*~1528 †1572) as well as the president of the Octaval Court John Črkovečki Jr., Nr. 87 (*~1540 †1592/1601), were in fact members of the Horvat-Galić family, that is, descendants of Philip Galić and Barbara Črnkovečki.

Both the Mikulić of Brokunovec and the Črnkovečki of Črnkovec, that is the Galić of Klokoč entered into wedlock with the most significant and most magnanimous Croatian families. The Mikulić took the daughters of influential families in all three Croatian counties as their wives such as the Gubaševečki family of Gubaševo, the Janković from Bribir (Priber), the Gregurovečki of Gregurovec, Budački of Buče, the Petričević of Miketniec, the Fodrovečki of Fodrovec, Bedeković from Komor and others while Ladislaus Mikulić of Brokunovec (Nr. 79) married Anna Barbara Oršić of Slavetić, the sister of the future count John Francis. The Črnkovečki married their daughters off to the Pogledić family of Kurilovec, the Ščitarjevečki of Ščitarjevo, Berislavić from Mala Mlaka, Barilović from Gorica, Vragović from Maruševec, Gotal of Gotalovec, Gradečki of Gradec, and Grabriel Ladislaus Črnkovečki (Nr. 69) took for his wife one of the Oršić daughters, Anna, the daughter of Count John Francis Oršić of Slavetić. The daughters of both clans married into well known families too. Translated by s. Anđelita Šokić

Résumé: Deux vieilles familles du comitat de Zagreb: les Mikulić de Brokunovec et les Črnkovečki de Črnkovec, str. 359-361.

Le livre contient l’étude généalogique sur deux vieilles familles croates qui firent, presque simultanément, leur entrée en scène historique du 14e siècle, l’une dans la région du vieux Moravče (Mikulić) et l’autre dans le Turopolje (Črnkovečki). Divers membres de ces deux familles sont souvent présents dans l’historiographie. Cependant, jusqu’à maintenant aucune monographie complète et critique ne fut consacrée ni à la famille Mikulić ni à la famille Črnkovečki. Cet ouvrage est ainsi basé, dans sa plus grande partie, sur les sources desquelles seulement une moindre partie est publiée. La plupart des documents, surtout pour la période du début du 16e siècle, est conservée dans les fonds des documents et des protocoles du Lieu crédible du chapitre de Zagreb et de celui de Čazma.

Sur la base du matériel présenté il est évident qu’on peut déterminer, avec assez de sûreté, les relations généalogiques au sein de la famille Mikulić de Brokunovec. Tandis que la succession généalogique qui descend de Jean (n° 19), l’aîné des fils d’Antoine (n° 17), ne pose aucun doute, dans le cas de l’autre fils d’Antoine, André (n° 21), on ne peut pas être tout à fait sûr s’il est, ou non, le père indubitable de Matthieu (n° 110), qui est chef de lignée de l’autre branche principale de la famille. Pour la plus grande partie des 203 membres de la famille il est possible de déterminer, en se basant sur le matériel collecté, leur place sur l’arbre généalogique. Il ne reste qu’une di­zaine d’entre eux pour qui on n’a que des suppositions, qui restent d’ailleurs valables jusqu’à ce que de nouvelles sources ne viennent les réfuter. L’autre conclusion qui vient s’imposer concerne le fait que la famille Mikulić fut très ramifiée, avec deux branches tout à fait indépendantes et toute une série de branches secondaires, qui ont, toutes, porté le domicile familial bien loin du siège original de la famille à Moravče. Cependant, de la même manière impétueuse qu’il s’est ramifié, l’arbre généalogique des Mikulić s’est asséché. C’était le destin triste de maintes nobles familles croates à travers l’histoire.

Le fondateur de la famille Mikulić de Brokunovec est sans doute le noble Brokun, n° 1 (vers 1300), parce que, de son fils Detrik (n° 2), on peut suivre le fil généalogique ininterrompu de la famille. Ici sont présentées deux branches principales de la famille, fondées par deux fils d’Antoine (n° 17) au début du 16e siècle. La branche aînée, celle de Jean (n° 19) s’éteignit dans les années 30 du 18e siècle, probablement avec Ladislas, n° 95 (mort peu après 1732). Cette branche avait trois branches secondaires. Celle de Lovrečan (Zlatar) fut fondée par Krsto, n° 47 (*~1583 †1632), celle de Miketinec par Michel, n° 50 (*~1596 †1643/51), et celle des barons par Thomas, n° 58 (*~1592 †1649), vice-ban et personalis regni Hungariae. De cette dernière branche est issu Alexandre Ignace (n° 91), évêque de Zagreb. La branche cadette, qui descend d’André (n° 21) continue à exister pour encore une centaine d’années suivant l’extinction de la branche aînée de la famille et s’éteint, quant à elle, sans doute avant l’année 1851, puisqu’aucun membre de la famille Mikulić ne figure sur le dernier registre des nobles du comitat de Zagreb. C’était François, n° 127 (*~1650 †1713/17), qui continua cette branche. Il resta sur la propriété familiale à Moravče. A cette branche appar­tiennent les derniers membres de la famille, Jean Népomucène et son fils supposé, Joseph, n° 188 (*~1790 †~1848), le dernier Mikulić de Broku­novec de la 15e génération. Krsto, n° 129 (*~1658 †1712/13), fonda la plus jeune branche de la famille, celle de Berislavec, tandis que Michel, n° 131 (*~1660 †1694/95), fonda la branche secondaire de Zbelevo. Cependant, toutes les deux branches s’éteignirent, dans la lignée masculine, déjà dans la génération suivante.

Dans le cas de la famille de Črnkovečki de Črnkovec, cet ouvrage s’était fixé deux objectifs: avant tout de repérer, dans les sources accessibles, le plus que possible de membres de cette vieille et noble famille croate de Turopolje qui avait joué un rôle important dans certaines périodes de l’histoire croate, et puis de les placer à leurs places respectives sur l’arbre généalogique de la famille. Ensuite il fallait distinguer entre les membres de la souche familiale originale et ceux qui utilisaient le même patronyme, en n’étant cependant que membres cooptés d’une tout à fait autre branche, i.e. la descendance de la lignée maternelle. Dans le cadre de cette étude on élabora 78 descendants du fondateur de la lignée, Črnko (n° 2), fils du Paul de Kosnica (n° 1), dont le nom est mentionné dans un document du 1333. On suit l’histoire généalogique de la famille jusqu’à son extinction, dans la lignée masculine, avec la mort du dernier membre authentique des Črnko­večki, le jésuite Balthazar (n° 73), qui survint en 1722. On inclut également dans l’étude les 25 descendants de Philippe Horvat-Galić de Klokoč et de Barbara Črnkovečki (n° 40), qui obtinrent le droit de se servir du même nom familial, après l’union des blasons familiaux en 1569. Pour la plus grande partie des membres des deux familles il était possible de déterminer, sans grandes difficultés, leurs places respectives sur l’arbre généalogique, comme on peut le voir dans le tableau généalogique, apporté en annexe de l’ouv­rage, qui regroupe les lignées des deux familles. Cette étude porte un éclair­cissement définitif aux doutes présents dans une partie de l’historiographie croate qui confondait souvent les membres de la famille originale de Črnkovečki avec les descendants de Philippe Horvat-Galić de Klokoč. Cette confusion est due surtout au fait que ces derniers portent aussi, dans les sources contemporaines, le nom familial de leur ancêtre féminin, à savoir celui de Barbara Črnkovečki (n° 40). De ce fait, on tira, plus d’une fois, des conclusions tout à fait erronées.

La lignée originale des Črnkovečki s’étendit à travers 13 générations, tandis que la branche de Philippe Horvat-Galić et de Barbara Črnkovečki (n° 40) s’éteignit dans la 4e génération, c’est-à-dire dans la 11e génération de l’arbre commun. A la branche originale de la famille appartenaient ainsi quelques-uns des membres les plus importants de la famille: avant tout le vice-préfet et vicaire de l’évêque de Zagreb, Luc, n° 55 (*~1560 †1625/26), et son fils Gabriel, n° 61 (*~1696 †1643), qui était protonotaire, ainsi que l’autre vice-préfet issu de la famille Črnkovečki, François-Antoine, n° 68 (*~1661 †1706). A la même branche originale appartiennent également les membres de la famille qui firent une importante carrière militaire: ce sont le capitaine de Letovanić et sous-capitaine de la région de Pokupsko, Ladislas, n° 67 (*~1638 †1674), et son fils Gabriel-Ladislas, n° 69 (*~1662 †1694), qui atteignit le grade de sous-lieutenant-colonel royal. De l’autre part, Matthieu Črnkovečki, n° 82 (*~1528 †1572), juge des nobles, ainsi que Jean Jr. Črnkovečki, n° 87 (†~1540 †1592/1601), assesseur du Tribunal octaval, appartiennent à la branche Horvat-Galić, i.e. ils descendent de Philippe Galić et de Barbara Črnkovečki.

Les membres de la famille Mikulić de Brokunovec, de même que ceux de la famille Črnkovečki de Črnkovec, i.e. de la famille Galić de Klokoč, avaient noué des liens matrimoniaux avec les membres des familles les plus importantes, voire les plus influentes, croates. Ainsi les Mikulić avaient épousé les filles des familles les plus influentes de tous les trois comitats croates. Parmi ces familles on peut mentionner en cet endroit les familles de Gubaševečki de Gubaševo, de Janković de Bribir (Priber), de Gregurovečki de Gregurovec, de Budački de Buča, de Petričević de Miketinec, de Fodrovečki de Fodrovec, de Bedeković de Komor etc. Ladislas Mikulić de Brokunovec (n° 79) a ainsi épousé Anne-Barbara Oršić de Slavetić, soeur du futur comte Jean-François. Quant aux Črnkovečki, ils avaient épousé les filles des familles de Pogledić de Kurilovec, de Ščitarjevečki de Ščitarjevo, de Berislavić de Mala Mlaka, de Barilović de Gorica, de Vragović de Maruševec, de Gotal de Gotalovec et de Gradečki de Gradec. Dans ce sens il faut mentionner également que l’épouse de Gabriel-Ladislas Črnkovečki (n° 69), Anne, fille du comte Jean-François, venait également de la famille Oršić de Slavetić. Les filles des deux familles se mariaient similairement. Traduit par Jelena Puškarić

Zusammenfassung: Zwei alte Familien der Gespanschaft Za­greb: Mikulić von Brokunovec und Črnkovečki von Črnko­vec, str. 362-364.

Das Buch beinhaltet die genealogische Abhandlung über zwei alte kroatische Familien, die fast gleichzeitig im 14. Jh. die historische Bühne betreten haben, eine in altem Moravče (Mikulić) und eine in Turopolje (Črnkovečki). Viele ihrer Angehörigen sind in der Historiographie präsent, aber bis heute wurde weder über die Familie Črnkovečki von Črnkovec noch Mikulić von Brokunovec eine vollständige kritische Monographie verfasst. Deswegen basiert die Arbeit grösstenteils auf ursprünglichem und nur zu einem kleineren Teil veröffentlichtem Quellenmaterial, dessen Fundament, und das besonders für den Zeitraum seit Beginn des 16. Jhs., in Urkunden- und Protokollsammlungen des glaubwürdigen Ortes des Zagreber und Čazmaner Kapitels aufbewahrt wird.

Aufgrund der vorgeführten Quellen war es offensichtlich, dass die genealogischen Verhältnisse in der Familie Mikulić von Brokunovec mit ziemlicher Sicherheit zu bestimmen sind. Während die genealogische Folge, die von dem älteren Sohn von Antonius (Nr. 17), Johann (Nr. 19), stammt, keine Fragen offen lässt, gibt es im Fall von Andreas (Nr. 21), dem anderen Sohn von Antonius, bestimmte Zweifel, ob er wirklich der Vater von dem Gründer der zweiten Hauptlinie der Familie, Mathias (Nr. 110), ist. Für die Mehrheit von 203 Familienangehörigen konnte man aufgrund der gesam­melten Quellen ihre Stellung im Stammbaum genau feststellen. Für ungefähr zehn von ihnen gibt es vorläufig nur Vermutungen, die aber ihre Geltung wie jede andere Annahme bis sie von neuentdeckten Quellen nicht widerlegt wird, haben. Die zweite Schlussfolgerung, die aus diesen Forschungen erging, ist, dass die Familie Mikulić mit zwei selbständigen Hauptlinien und einer Reihe von Nebenlinien, die ihr Domizil weit weg von ihrem ursprün­glichen Wohnsitz ausgedehnt haben sollen, sehr verzweigt war. Leider, wie schnell auch ihr Stammbaum gewachsen ist, ist er ebenso eilig eingegangen. So ein Schicksal wiederfuhr zu oft unseren edlen Adelsfamilien.

Der Gründer der Familie Mikulić von Brokunovec war ohne Zweifel der edle Brokun, Nr. 1 (~1300), da von seinem Sohn Detrik (Nr. 2) die Stammfolge ununterbrochen fortgesetzt wurde. Es werden zwei Hauptlinien der Familie, die von zwei Söhnen von Antonius (Nr. 17) anfangs des 16. Jhs. gegründet wurden, dargestellt. Die ältere Hauptlinie von Johann (Nr. 19) erlosch allem Anscheine nach mit Ladislaus, Nr. 95) (er starb bald nach dem Jahr 1732) in den 30er Jahren des 18. Jhs. Sie hatte 3 Nebenlinien. Die Nebenlinie in Lovrečan (Zlatar) gründete Krsto, Nr. 47 (*~1583 †1632), die in Miketinec Michael, Nr. 50 (*~1596 †1643/51), und die freiherrliche gründete Thomas, Nr. 58 (*~1592 †1649), Vizebanus und königliches Personal. Zu dieser Nebenlinie gehörte auch Alexander Ignatius (Nr. 91), Zagreber Bischof. Die jüngere Hauptlinie, die von Andreas (Nr. 21) stammte, setzte sich noch etwa 100 Jahre nach dem Erlöschen des älteren Hauptzweiges fort, und erlosch gewiss vor dem Jahr 1851, da es keinen Mikulić auf dem letzten Verzeichnis aller Adeligen der Gespanschaft Zagreb gab. Dieser Zweig wurde von Franz, Nr. 127 (*~1650 †1713/17), der auf seinem Stammgut in Moravče geblieben ist, fortgeführt, und zu ihm gehörten die letzten Mikulić von Brokunovec, Johann Nepomuzen (Nr. 178) und höchstwahrscheinlich auch sein Sohn Joseph, Nr. 188 (*~1790 †~1848), der letzte Mikulić von Brokunovec in der XV. Generation. Krsto, Nr. 129 (*~1658 †1712/13) gründete die Nebenlinie der jüngeren Hauptlinie in Berislavec, und Michael, Nr. 131 (*~1660 †1694/95) in Zbelevo. Die beiden Nebenlinien sind im männlichen Geschlecht schon in der nächsten Generation erloschen.

Im Fall der Familie Črnkovečki von Črnkovec hat man zweiartige Ziele befolgt: zuerst versuchte man aus zugänglichen Quellen eine möglichst grösste Anzahl von zweifellosen Angehörigen dieser alten edlen Adelsfa­milie aus Turopolje, die eine wichtige Rolle in einzelnen Zeitabschnitten der kroatischen Geschichte gespielt hat, festzustellen, und erst nachdem diese Angaben dem Stammbaum zugeordnet wurden, trennte man die Angehö­rigen der ursprünglichen Familie von denen, die denselben Familiennamen getragen haben, aber bei denen es sich eigentlich um die kooptierten Ange­hörigen einer anderen Familie, dh. Bluttsverwandschaft mütterlicherseits, handelte. Es wurden die Angaben über 78 Nachkommen des Familien­gründers Črnko (Nr. 2), des Sohnes von Paulus von Kosnica (Nr. 1), der 1333 zum ersten Mal erwähnt wurde, bis zum Erlöschen der Familie im männlichen Geschlecht mit dem Tod des letzten authentischen Črnkovečki Jesuiten Balthasar (Nr. 73) im Jahr 1722, sowie über 25 Nackommen von Philipus Horvat-Galić von Klokoč und Barbara Črnkovečki (Nr. 40), deren Erben nachdem die Wappen der Familien im Jahr 1569 zu einem gemein­samen vereinigt wurden, das Recht auf die Benutzung desselben Fami­liennamens erworben haben, erforscht. Für die grosse Mehrheit der Angehörigen der beiden Familien konnte man ohne grosse Schwierigkeiten ihre Stellung im Stammbaum bestimmen, und am Ende des Artikels eine deszedente und beide Familien umfassende Stammtafel beifügen. Auf diese Weise wurde auch der Zweifel eines Teils unserer Historiographie, die öfters die ursprünglichen Črnkovečki mit Nach­kommen von Philipus Horvat-Galić von Klokoč zu verwechseln pflegte, ganz beseitigt. Die Nachkommen von Philipus Horvat-Galić von Klokoč tragen in gegenwärtigen Quellen auch meistens den Familiennamen ihrer weiblichen Vorfahrin Barbara Črnko­večki, woraus manchmal völlig falsche Schlüsse gezogen wurden.

Der ursprünglichen Familie enstammten 13 Generationen, während die Familie von Philipus Galić und Barbara Černovečki (Nr. 40) in der vierten, bzw. in der XI. Generation des gemeinsamen Stammbaums erloschen ist. So gehörten zur ursprünglichen Familie einige der bedeutendsten Familien­mitgliedern von Černovečki: vor allem Vizegespan und Vikar des Zagreber Bischofs Lucas, Nr. 55 (*~1560 †1625/26), sein Sohn Gabriel, Nr. 61 (*~1696 †1643), Protonotar, sowie der zweite Vizegespan aus ihrer Reihe Franz Antonius, Nr. 68 (*~1661 †1706). Von dieser ursprünglichen Familie stammen auch die Mitglieder, die eine erfolgreiche Militärkarriere hatten: der Hauptmann von Letovanić, aber auch Vizehauptmann des Militärdi­strikts Pokupsko Ladislaus, Nr. 67 (*~1638 †1674), sein Sohn Gabriel Ladislaus, Nr. 69 (*~1662 †1694), der sogar den Rang des kaiserlichen Oberstleutnants erreichte. Andererseits Adelsrichter Mathias Črnkovečki, Nr. 82 (*~1528 †1572), sowie Assessor des Octaval-Gerichtes Johann der jüngere Črnkovečki, Nr. 87 (*~1540 †1592/1601), gehörten eigentlich zur Familie Horvat-Galić, bzw. zu den Nachkommen von Philipus Galić und Barbara Črnkovečki.

Die Mitglieder der Familien Mikulić von Brokunovec und Črnkovečki von Črnkovec, bzw. Galić von Klokoč, haben ihre Ehen mit bedeutendsten kroatischen und sogar Magnatenfamilien geschlossen. So hat die Familie Mikulić für ihre Frauen die Töchter aus einflussreichen Familien aller drei Gespanschaften gewählt: aus Familie Gubaševečki von Gubaševo, Janković von Bribir (Priber), Gregurovečki von Gregurovec, Budački von Buče, Petričević von Miketinec, Fodrovečki von Fodrovec, Bedeković von Komor u.a., und Ladislaus Mikulić von Brokunovec (Nr. 79) heiratete Anna Barbara Oršić von Slavetić, die Schwester des zukünftigen Grafen Johann Franz. Die männlichen Mitglieder der Familie Črnkovečki heirateten die Töchter der Familie Pogledić von Kurilovec, Ščitarjevečki von Ščitarjevo, Berislavić von Mala Mlaka, Barilović von Gorica, Vragović von Maruševec, Gotal von Gotalovec und Gradečki von Gradec. Gabriel Ladislaus Črnkovečki (Nr. 69) nahm auch eine Frau aus der Familie Oršić: Anna, die Tochter des Grafen Johann Franz Oršić von Slavetić. Ähnliche Heiratspolitik galt auch für die Töchter der Familien. Übersetzung Danijela Marjanić

Sommario: Due antiche stirpi del comitato di Zagreb: Mikulić de Brokunovec e Črnkovečki de Črnkovec, str. 365-367.

Il libro contiene lo studio genealogico sulle due antiche stirpi, che apparvero quasi contemporaneamente nella scena storica del XIV secolo, una a Moravče (Mikulić), altra a Turopolje (Črnkovečki). I diversi membri di queste stirpi sono spesso presenti nella storiografia, però fino ad adesso non è stata pubblicata monografia completa e critica né sulla stirpe (famiglia) Mikulić de Brokunovec, né sulla stirpe (famiglia) Črnkovečki de Črnkovec. Questo lavoro è perciò basato maggiormente sui fondi archivi­stici, di cui soltanto una piccola parte è pubblicata. La gran parte di questo materiale, specialmente per il periodo dall’inizio del XVI secolo, si trova nella raccolta dei documenti e protocolli dei Loci credibili del Capitolo di Zagreb e quello di Čazma.

Sulla base del materiale utilizzato è evidente che sia possibile con sufficiente sicurezza determinare le relazioni genealogiche dentro la stirpe Mikulić de Brokunovec. La successione genealogica, che deriva da Giovanni (No 19), il più grande figlio di Antonio (No 17), è sicura. Nel caso dell’altro figlio di Antonio, Andrea (No 21), esiste un certo dubbio cioè, non è chiaro se sia egli padre di quello Mattia (No 110), che è capostipite dell’altro ramo principale della stirpe. Per la maggior parte dei 203 membri della stirpe è possibile sulla base del materiale utilizzato determinare con grande precisione il loro posto sull’albero genealogico. Per appena una decina di loro fino ad adesso esistono soltanto i presupposti, che sono però utili finché non appaiono nuove fonti che ne possono confutare. La seconda conclusione, che proviene da queste ricerche, è questa che la stirpe Mikulić fu molto diramata con i due del tutto indipendenti rami e con una serie dei rami secondari, che hanno ampliato il domicilio lontano dall’originario luogo a Moravče. Purtroppo, nello stesso modo come si era l’albero genealogico impetuosamente diramato, così si era precipitosamente seccato. Questo destino accadeva molto spesso alle molte nobili stirpi croate.

Il fondatore della stirpe Mikulić de Brokunovec è senza dubbio il nobile Brokun, No 1 (circa 1300), perché dal suo figlio Detrico (No 2) continua l’ininterrotto filo genealogico. Sono presentati due principali rami della stirpe, che sono stati fondati da due figli di Antonio (No 17) all’inizio del XVI secolo. Più vecchio ramo, quello di Giovanni (No 19) si era estinto negli anni trenta del XVIII secolo, probabilmente con Ladislao, No 95 (morto poco dopo il 1732). Questo ramo aveva tre rami secondari; ramo secondario a Lovrečan (Zlatar) ha fondato Krsto, No 47 (*~1583 †1632), quello a Miketinec, Michele, No 50 (*~1596 †1643/51), e ramo dei baroni, Tomaso, No 58 (*~1592 †1649), vice-bano e personale reale. A questo ultimo ramo appartiene Alessandro Ignazio Mikulić (No 91), vescovo di Zagreb. Più giovane ramo, che deriva da Andrea (No 21), continua ad esistere ancora circa centinaio di anni dopo l’estinzione del più vecchio ramo e si estingue senz’altro prima dell’anno 1851, perché nessuno della famiglia Mikulić apparve nell’ultimo elenco dei nobili del comitato di Zagreb. Questo ramo l’ha continuato Francesco, No 127 (*~1650 †1713/17), il quale è rimasto sul patrimonio avito a Moravče. A questo ramo apparten­gono anche gli ultimi membri della famiglia Mikulić de Brokunovec, Giovanni Nepomuceno (No 178) e il suo presupposto figlio Giuseppe, No 188 (*~1790 †~1848), l’ultimo Mikulić de Brokunovec della XV gene­razione. Krsto, No 129 (*~1658 †1712/13) ha fondato il ramo secondario di più giovane ramo a Berislavec, e Michele, No 131 (*~1660 †1694/95) il ramo secondario a Zbelevo. Tutti e due i rami si erano estinti nel genere maschio già nella seguente generazione.

Nel caso della stirpe Črnkovečki de Črnkovec questo lavoro ha un duplice scopo: prima di tutto dai fonti accessibili raccogliere un numero il più grande possibile dei membri di questa vecchia e nobile stirpe dei nobili di Turopolje, la quale ha avuto l’importante ruolo in alcuni periodi della storia croata e, poi, questi membri metterli nell’albero genealogico. Secondo, distinguere gli appartenenti della stirpe originaria da quelli che hanno utilizzato lo stesso cognome familiare, però erano soltanto cooptati appartenenti da un’altra stirpe, cioè dalla discendenza della sangue materna. Sono stati elaborati i 78 posteri del fondatore della stirpe Črnko (No 2), figlio di Paolo de Kosnica (No 1), il quale fu menzionato il 1333, fino all’estinzione della stirpe nel genere maschio con la morte dell’ultimo vero Črnkovečki, gesuita Baltasare (No 73), il 1722. Sono stati elaborati anche 25 posteri di Filippo Horvat-Galić de Klokoč e Barbara Črnkovečki, i cui posteri hanno ottenuto il diritto di utilizzare lo stesso cognome familiare dopo il congiungimento degli stemmi delle due famiglie nel 1569. Per la maggior parte degli appartenenti di tutti e due le stirpi era possibile, senza grandi problemi, determinare il loro posto nell’albero genealogico, come è evidente nella tabella allegata con albero genealogico che contiene tutte e due le stirpi. Con questo è completamente risolto il dubbio in una parte della storiografia croata, dubbio dovuto alla frequente confusione dei membri della originaria famiglia Črnkovečki con i posteri di Filippo Horvat-Galić de Klokoč, a causa del fatto che i posteri di Filippo e Barbara Črnkovečki (No 40) hanno portato nei documenti contemporanei in maggior parte dei casi il cognome dell’antenato femminile, cioè di Barbara Črnkovečki, il fatto che ha talvolta condotto fino a conclusioni completamente errate.

La stirpe originaria di Črnkovečki esisteva 13 generazioni, mentre la stirpe di Filippo Galić e Barbara Črnkovečki (No 40) si estinse nella quarta generazione, cioè nella XI generazione del comune albero genealogico. Alla stirpe originaria appartengono così alcuni dei più importanti Črnkovečki: prima di tutto vice-comite e vicario del vescovo di Zagreb, Luca, No 55 (*~1560 †1625/26), e il suo figlio Gabriele, No 61 (*~1696 †1643), che era protonotario, come anche l’altro vice-comite dalla famiglia Črnkovečki, Francesco Antonio, No 68 (*~1661 †1706). Alcuni della famiglia Črnkove­čki che appartengono alla stirpe originaria avevano fatto un’importante carriera militare. Questi sono il capitano di Letovanić e sottocapitano di regione di Pokupsko, Ladislao, No 67 (*~1638 †1674), e il suo figlio Gabriele Ladislao, No 69 (*~1662 †1694/95), il quale ha ottenuto il grado del tenente colonnello cesareo. Dall’altra parte, Mattia Črnkovečki, No 82 (*~1528 †1572), il giudice dei nobili, come anche Giovanni iun. Črnkovečki, No 87 (*~1540 †1592/1601), assessore del Giudizio otavale, sono appartenenti della stirpe Horvat-Galić, cioè i posteri di Filippo Galić e Barbara Črnkovečki.

I membri dei Mikulić de Brokunovec come anche dei Črnkovečki de Črnkovec, cioè dei Galić de Klokoč, hanno stipulato i matrimoni con i membri delle più importanti, anzi magnatizie famiglie croate. Così i Mikulić hanno preso come mogli le figlie dalle influenti famiglie da tutti e tre i comitati croati, come per esempio sono: Gubaševečki de Gubaševo, Janković de Bribir (Priber), Gregurovečki de Gregurovec, Budački de Buče, Petričević de Miketinec, Fodrovečki de Fodrovec, Bedeković de Komor ed altri, e Ladislao Mikulić de Brokunovec (No 79) ha sposato Anna Barbara Oršić de Slavetić, sorella del futuro comite Giovanni Francesco. I membri dei Črnkovečki hanno sposato le figlie delle famiglie Pogledić de Kurilovec, Ščitarjevečki de Ščitarjevo, Berislavić de Mala Mlaka, Barilović de Gorica, Vragović de Maruševec, Gotal de Gotalovec, Gradečki de Gradec, e Gabriele Ladislao Črnkovečki (No 69) ha avuto la moglie anche una dei Oršić, Anna, figlia del comite Giovanni Francesco Oršić de Slavetić. Similmente si sposavano anche le figlie di tutte e due le stirpi. Traduzione di Stjepan Razum e Ružica Razum

Kazalo osoba, mjesta i pojmova, str. 369-390.

Pregled sadržaja, str. 391-392.

Naručbenica

knjiga_macek_2007Pavao MAČEK
Dva stara roda Zagrebačke županije: Mikulići od Brokunovca i Črnkovečki od Črnkovca
(s priloženim rodoslovnim stablima)

Zagreb, 2007.
392 stranica.

cijena: 260 kn (+odpremnina)

Ime i prezime / Naziv pravne osobe *

Ulica i kućni broj *

Mjesto *

Poštanski broj *

Država *

Telefon *

GSM

E-adresa

Broj primjeraka *

* Molimo Vas da upišete svoje podatke u pripadajuća polja kako bismo mogli zaprimiti Vašu naručbu. Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku. Hvala!