U sukladnosti s člankom 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 88/2001.), a na temelju članka 5., stavak 4., točka 8, i članka 10. Pravila Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, ovjerovljenih u Ministarstvu uprave Republike Hrvatske 4. svibnja 1998. (klasa: UP/I-230-02/98-01/354, urbroj: 515-02-02-98-4), Glavna skupština Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, održana 17. studenoga 2011., donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Pravila, koju je Gradski ured za upravu Grada Zagreba ovjerovio svojim rješenjem od 11. siječnja 2012. (klasa: UP/I-230-02/11-02/1443, urbroj: 251-07-02/1-12-2), pa ova Pravila sada s unesenim izmjenama i dopunama u cijelosti slove:

PRAVILA DRUŠTVA ZA POVJESNICU ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE “TKALČIĆ”

Članak 1: Ime, sjedište, znak i pečat Društva

 1. Društvo se zove “Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije ‘Tkalčić’” (u daljnjem tekstu: Društvo). Sjedište je Društva pri Nadbiskupijskom arhivu u Zagrebu, na Kaptolu 27.
 2. Društvo djeluje na području Republike Hrvatske.
 3. Društvo se ravna ovim Pravilima, a Upravni odbor ovim Pravilima i Poslovnikom koji sam izrađuje i koji sadrži potanje odredbe za njegov rad.
 4. Društvo ima svoj znak koji se sastoji od jednostavne slike, preuzete iz povijesnoga pečata Zagrebačkoga kaptola. Slika predstavlja čin darivanja katedrale, što ju okrunjeni Sv. Ladislav daruje Bogorodici s Djetetom Isusom u krilu.
 5. Pečat Društva je okrugli, promjera 37 mm, sa znakom Društva u sredini. Znak je okružen tekstom: DRUŠTVO ZA POVJESNICU ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE TKALČIĆ  ZAGREB. Upotreba pečata opisana je u Poslovniku Upravnog odbora.
 6. Društvo je upisano u Registar udruga kod Ministarstva uprave, te ima svojstvo pravne osobe.

Članak 2: Značenje i cilj Društva

 1. Društvo je dragovoljna udruga, koja djeluje neprofitno.
 2. Rad Društva je javan za sve njegove članove, kao i za širu javnost, ako ju zanima. Načelo javnosti ostvaruje se održavanjem javnih godišnjih skupština, kao i objavljivanjem ljetopisa u društvovnom glasilu.
 3. Cilj Društva je okupljanje osoba koje promiču i istražuju povijest Zagrebačke nadbiskupije te prikupljaju i objavljuju izvore i radove vezane uz ovu temu.
 4. Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:
  1. istražuje i objavljuje izvore i rasprave iz povijesti Zagrebačke nadbiskupije, te radi na povijesnoj bibliografiji,
  2. potiče, traži i vodi znanstvene skupove i predavanja te priređuje izložbe iz nadbiskupijske povijesti,
  3. promiče podizanje znanstveno-kulturnog središta Zagrebačke nadbiskupije (arhiv, knjižnica, muzej),
  4. nenaplatno pruža stručnu pomoć u sređivanju arhiva, knjižnica, muzeja i zbirki,
  5. promiče brigu za kulturno-povijesno blago,
  6. objavljuje godišnjak izvora, rasprava i članaka, pod imenom: “Tkalčić. Godišnjak Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije”.

Članak 3: Članstvo

 1. Članovi društva su: redoviti, suradnici, podupirajući i utemeljitelji.
  a) Redoviti su članovi osobe koje se bave poviješću, a voljni su raditi na ciljevima Društva, te ih Društvo u svoje članstvo primi. Redoviti su članovi dužni u glasilu Društva makar jednom u tri godine objaviti članak, raspravu ili izvor iz povijesti Zagrebačke nadbiskupije. Dužni su također surađivati s Upravnim odborom glede ocjenjivanja radova i izvora koje bi Društvo trebalo objaviti.
  b) Članovi suradnici mogu postati sve duhovne i svjetovne osobe Zagrebačke nadbiskupije koje su voljne pružati podatke iz povijesti i suvremenosti pojedinih župa, te ih Društvo primi u svoje članstvo.
  c) Podupirajući su članovi fizičke i pravne osobe koje svojim novčanim prilozima godišnje podupiru rad Društva, iznosom koji utvrđuje Glavna skupština.
  d) Članovi utemeljitelji su fizičke i pravne osobe koje jednokratnim doprinosom iznosa utvrđenog na Glavnoj skupštini omogućuju rad Društva. Članovi utemeljitelji dobivaju na dar društvovna izdanja.
 2. Redoviti članovi i članovi suradnici predaju pisanu pristupnicu za Društvo Upravnom odboru, koji ju prihvaća ili ne prihvaća. Članstvo prestaje smrću, trogodišnjim uzastopnim neplaćanjem članarine, pisanom izjavom o istupu, koja se može predati Upravnom odboru uvijek, kao i isključenjem. Razlog isključenja je teška povreda Pravila o kojoj težini odlučuje Upravni odbor. Isključeni član ima pravo žalbe Glavnoj skupštini.

Članak 4: Imovina Društva

 1. Imovina Društva sastoji se od uplaćenih članarina, dragovoljnih priloga članova i suradnika, te druge imovine, koju Društvo tijekom svoga rada stječe.
 2. Godišnju članarinu, čiju visinu određuje uvijek Glavna skupština, plaćaju redoviti članovi kao i članovi suradnici.
 3. Prihodi se koriste samo u svrhe određene u Pravilima. Članovima se ne dijeli nikakav dobitak niti ikakva potpora iz sredstava Društva.

Članak 5: Glavna skupština

 1. Glavna skupština može biti redovita i izvanredna.
 2. Redovita se glavna skupština održava svake godine jedanput. Na radu glavne skupštine dužni su sudjelovati redoviti članovi koji na njoj imaju aktivno i pasivno pravo glasa. Redoviti će članovi biti pozvani mjesec dana prije održavanja skupštine. Ostali članovi mogu biti nazočni na glavnoj skupštini, bez prava odlučivanja.
 3. Glavnoj skupštini predsjeda radno predsjedništvo, koje čini predsjednik Društva i dva redovita člana neposredno izabrana na Glavnoj skupštini.
 4. Na Glavnoj skupštini:
  1. predsjednik podnosi izvješće o radu Društva od zadnje Glavne skupštine;
  2. rizničar daje godišnje novčano izvješće, koje je prije toga potvrdio Nadzorni odbor;
  3. Nadzorni odbor izvješćuje skupštinu o izvršenom pregledu novčanoga poslovanja Društva;
  4. utvrđuje se visina godišnje članarine te doprinosa podupirajućih članova i članova utemeljitelja;
  5. odlučuje se o proračunu za nadolazeću godinu;
  6. odlučuje se o programu rada za iduću godinu;
  7. odlučuje se o žalbi isključenih članova;
  8. odlučuje se o promjeni Pravila ili o dokidanju Društva;
  9. bira se i razrješava Upravni i Nadzorni odbor te uredništvo godišnjaka;
  10. na prijedlog Upravnog odbora bira se pokrovitelj Društva.
 5. Izvanredna se skupština saziva ako najmanje polovica redovitih članova to predloži, s naznakom razloga njenog održavanja. Saziva je, kao i redovitu Glavnu skupštinu, Upravni odbor.
 6. Redovita i izvanredna skupština sposobna je odlučivati, ako je nazočna nadpolovična većina redovitih članova Društva.
 7. Ako u zakazano vrijeme za održavanje Skupštine nema nadpolovične većine iz stavka 6. ovog članka, početak Skupštine odgađa se za 30 minuta i tada Skupština može početi s radom i pravovaljano odlučivati s onim brojem redovitih članova koji joj nazočuju.
 8. Na Glavnoj skupštini odlučuje se nadpolovičnom većinom glasova nazočnih iz predhodnoga šestoga ili sedmoga stavka, s iznimkom spomenutih slučajeva u članku 10. i 11. Kod jednakoga broja glasova odlučuje glas predsjednika.
 9. Ako najmanje jedna trećina redovitih članova, zbog očevidnih kršenja Pravila, zatraži glasovanje o povjerenju predsjedniku Društva, pojedinom članu Upravnog ili Nadzornog odbora, ili cijelom Upravnom ili Nadzornom odboru, tada će Glavna skupština donijeti odluku o tom povjerenju.
 10. O odlukama zapisničar vodi zapisnik, kojega podpisuje sam zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika.

Članak 6: Predsjednik Društva i Upravni odbor

 1. Društvo ima svoga predsjednika, koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.
 2. Predsjednik Društva i Upravni odbor biraju se na Glavnoj skupštini, svakih pet godina. Ako, zbog određenih razloga, jedan ili dva člana ne mogu više sudjelovati u radu Upravnog odbora, prva Glavna skupština izabrat će na njihovo mjesto nove članove, čiji mandat traje do isteka petogodišnjega mandata tada djelatnog Upravnog odbora. Ako bi u međuvremenu s radom u Upravnom odboru prestala trojica ili više njegovih članova, tada će Glavna skupština birati cijeli novi Upravni odbor koji će voditi Društvo tijekom svoga petogodišnjega razdoblja. Ponovni je izbor dopušten.
 3. Predsjednik Društva i Upravni odbor biraju se nadpolovičnom većinom glasova, nazočnih prema odredbi šestoga stavka članka 5.
 4. Upravni odbor čine:
  1. predsjednik Društva,
  2. dopredsjednik,
  3. tajnik,
  4. rizničar,
  5. tri prisjednika.
 5. Predsjednik saziva i predsjeda sjednicama Upravnog odbora i zastupa Društvo sudski i izvansudski.
 6. Dopredsjednik u slučaju predsjednikove spriječenosti, u svemu preuzima njegove ovlasti.
 7. Tajnik vodi zapisnik sjednica, koji podpisuju predsjednik, odnosno dopredsjednik i sam tajnik. Tajnik vodi uručbeni zapisnik i popis članova, nadzire čuvanje rukopisa i izvora prispjelih Društvu, te vodi pismohranu Društva.
 8. Rizničar prikuplja članarinu i ostale prihode Društva, vodi blagajnički dnevnik, te uz odobrenje Upravnog odbora, a u hitnim slučajevima samo predsjednika, izdaje novac iz riznice Društva.
 9. Prisjednici su dužni prisustvovati sjednicama Upravnog odbora na kojima imaju pravo i dužnost aktivno sudjelovati svojim prijedlozima, te u slučaju donošenja odluka glasovati.
 10. Upravni odbor donosi odluke, ako je prisutna najmanje nadpolovična većina. Odluke se donose nadpolovičnom većinom nazočnih članova. U slučaju jednakoga broja glasova odlučuje glas predsjednika.
 11. Ovlasti Upravnog odbora su:
  1. Upravni odbor prihvaća u Društvo nove članove, te odlučuje o isključenju;
  2. priprema radni materijal, predlaže dnevni red i saziva Glavnu skupštinu Društva;
  3. provodi zaključke Glavne skupštine;
  4. vodi opće poslove oko ostvarivanja svrhe Društva;
  5. Upravni odbor izrađuje Poslovnik koji sadrži potanje odredbe za njegovo poslovanje;
  6. Upravni odbor sudjeluje u radu uredništva Godišnjaka.

Članak 7: Nadzorni odbor

 1. Nadzorni odbor Društva bira se na Glavnoj skupštini svakih pet godina.
 2. Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti birani iz Upravnog odbora.
 3. Nadzorni odbor donosi odluke, ako su prisutna barem dva člana. Kada su nazočna sva trojica članova, odluke se donose njihovom natpolovičnom većinom, a kada su nazočna samo dva člana, odluka se donosi njihovom suglasnošću.
 4. Nadzorni odbor dužan je uoči Glavne skupštine pregledati novčano poslovanje Društva i o tome izvijestiti skupštinu

Članak 8. Časni sud

 1. Sporovi koji bi nastali među članovima u vezi s radom Društva, imaju se podnijeti Upravnom odboru radi rješavanja. Ukoliko stranke ne bi bile zadovoljne rješenjem Upravnog odbora, mogu tražiti rješenje Časnog suda, koji se sazivlje za pojedini spor. U Časni sud svaka stranka bira po dva člana, a ovi petoga kao predsjednika.
 2. Časni sud donosi odluke, kada je nazočno svih pet članova. Odluke se donose nadpolovičnom većinom svih članova.
 3. Pravorijeku Časnog suda ima se pokoriti svaki član Društva.

Članak 9: Pokroviteljstvo Društva

Društvo na svojoj Glavnoj skupštini među zaslužnim osobama bira svoga pokrovitelja. Godišnje izvješće ima mu se uvijek podastrijeti.

Članak 10: Promjena Pravila

Promjena Pravila može se izvršiti samo na redovitoj ili izvanrednoj Glavnoj skupštini članova. U oba je slučaja potrebna suglasnost dviju trećina redovitih članova.

Članak 11: Raspuštanje Društva

 1. Društvo može prestati odlukom redovite ili izvanredne Glavne skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom.
 2. Odluku o raspuštanju Društva Glavna skupština donosi većinom od četiri petine prisutnih članova.
 3. Nakon raspuštanja Društva, njegova imovina prelazi u vlasništvo Nadbiskupijskoga arhiva.

Predsjednik:
Dr. Stjepan Kožu

 


 

Na temelju članka 5., stavak 4., točka 8, i članka 10. Pravila Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, Glavna skupština Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, održana 17. studenoga 2011., donijela je

 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PRAVILA DRUŠTVA ZA POVJESNICU ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE “TKALČIĆ”

Članak 1.

U članku 1., stavak 1. Pravila, dvojni naslov ustanove “Nadbiskupskom i Kaptolskom arhivu” mijenja se u jednostavni naslov: “Nadbiskupijskom arhivu”.

Članak 2.

U članku 3., stavak 1., slovo c) Pravila, riječ “materijalnim” mijenja se u: “novčanim”.
U članku 3., stavak 2. Pravila, jezično se i sadržajno mijenja cijeli stavak u: “Redoviti članovi i članovi suradnici predaju pisanu pristupnicu za Društvo Upravnom odboru, koji ju prihvaća ili ne prihvaća. Članstvo prestaje smrću, trogodišnjim uzastopnim neplaćanjem članarine, pisanom izjavom o istupu, koja se može predati Upravnom odboru uvijek, kao i isključenjem. Razlog isključenja je teška povreda Pravila o kojoj težini odlučuje Upravni odbor. Isključeni član ima pravo žalbe Glavnoj skupštini.

Članak 3.

U članku 5., stavak 4., točka 7. Pravila, riječ “isključenju” zamjenjuje se riječima: “žalbi isključenih”.
U članku 5. Pravila, iza stavka 6. dodaje se novi, 7. stavak, koji slovi: “(7) Ako u zakazano vrijeme za održavanje Skupštine nema nadpolovične većine iz stavka 6. ovog članka, početak Skupštine odgađa se za 30 minuta i tada Skupština može početi s radom i pravovaljano odlučivati s onim brojem redovitih članova koji joj nazočuju.
U članku 5. Pravila, dosadašnji 7., 8. i 9. stavak prebrajaju se u 8., 9. i 10. stavak.
U članku 5. Pravila, u novom, 8. stavku (dosadašnjem 7.) riječi “prethodnoga stavka”, dopunjuju se rednim brojevima: “predhodnoga šestoga ili sedmoga stavka”.

Članak 4.

U članku 6., stavak 11, prva ovlast Upravnoga odbora, “Upravni odbor prihvaća u Društvo nove članove”, dopunja se riječima: “te odlučuje o isključenju”.

Članak 5.

U članku 11., stavak 3., riječ “Nadbiskupskoga” mijenja se u: “Nadbiskupijskoga”.

Članak 6.

Zadužuje se Upravni odbor da izmjene i dopune ugradi u postojeća Pravila, te da ih jezično dotjerana podastre na odobrenje Gradskom uredu za opću upravu.

Predsjednik:
Dr. Stjepan Kožul