Stjepan KOŽUL
Svećenici bjelovarskoga kraja. Dio I. Bjelovarski dekanat.

knjiga_kozul2007_1Niz: Radovi, knj. 10. Zagreb 2007.

Stjepan KOŽUL
Svećenici bjelovarskoga kraja.
Dio I. Bjelovarski dekanat.

Zagreb 2007., 870 stranica.
ISBN 978-953-6729-15-9 (cjelina); ISBN 978-953-6729-16-6 (dio I.)
Cijena: 300,00 kuna.

Pregled sadržaja:

Riječ urednika (dr. Stjepan Razum), str. 5. – 7.

Ocjena rukopisa (1) (dr. Agneza Szabo), str. 8-10.

Ocjena rukopisa (2) (dr. Juraj Kolarić), str. 11-12.

Uvod, str. 13. – 23.

Povod i okolnosti istraživanja, str. 13.

Svećeničko poslanje i opasnosti, str. 15.

Nismo gospodari, nego sluge, str. 17.

Mučenici Zagrebačke crkve, str. 18.

Prijetvornost prikrivenih komunista, str. 19.

Osuda komunizma i komunističkih zločina, str. 21.

Istina obvezuje, str. 21.

Kristovi svećenici, str. 23.

I. BJELOVARSKI DEKANAT, str. 25-34.

Razdoblje tursko-osmanlijskog nasrtaja, str. 25.

Miješanje stanovništva, str. 26.

Prvi kanonski pohodi župama, str. 27.

Osnutak Bjelovara, str. 27.

Građanski i vojni dio Kalničkoga arhiđakonata, str. 27.

Popis župa iz 1730. godine, str. 28.

Popis župnika i župa iz 1751. godine, str. 29.

Crkveni kotari tijekom 18.-20. stoljeća, str. 30.

Nove okolnosti, str. 32.

Podarhiđakoni Bjelovarskoga kotara, str. 33.

1. BJELOVAR – SV. TEREZIJA AVILSKA, str. 35-252.

A. Župnici, str. 36-77.

a) Predtursko razdoblje, str. 36.

Jakobove Sredice, str. 36.

Korenovo, str. 37.

Gudovac, str. 37.

Klokočevac, str. 37.

Stare Plavnice, str. 37.

Donja Česmica, danas Novoseljani, str. 38.

Miletinec ili Miketinec, str. 38.

b) Novoosnovana župa u Bjelovaru, str. 38.

Kapela, str. 38.

Bjelovar, str. 38.

B. Duhovni pomoćnici (kapelani) i vjeroučitelji u Bjelovaru, str. 78-207.

C. Svećenici rodom iz župe Bjelovar, str. 208-252.

a) Svećenici rođeni u Jakobovim Sredicama, str. 208.

b) Svećenici rođeni u župi Bjelovar, str. 210.

2. BJELOVAR – SV. ANA, str. 253-260.

A. Župnici, str. 253-258.

a) Predtursko razdoblje. Župnici nestalih župa: Gudovac, Hrgovljani, Klokočevac, Miletinec, Nove Plavnice, Stare Plavnice, str. 253.

b) Novoosnovana župa Svete Ane u Bjelovaru, str. 255.

B. Duhovni pomoćnici (kapelani), str. 258.

C. Svećenici rodom iz područja župe Sv. Ane u Bjelovaru, str. 259-260.

3. BJELOVAR – SV. ANTUN PADOVANSKI, str. 261-277.

A. Župnici kod Sv. Antuna Padovanskog u Bjelovaru, str. 263-270.

B. Duhovni pomoćnici (kapelani) i povremeni pomagači kod Sv. Antuna u Bjelovaru, str. 271-276.

C. Duhovna zvanja iz župe Sv. Antuna u Bjelovaru, str. 277.

4. CIGLENA, str. 279-310.

A. Župnici u Cigleni, str. 279-298.

a) Predtursko razdoblje, str. 279.

b) Župa u Cigleni, str. 280.

B. Duhovni pomoćnici (kapelani) i povremeni pomagači u Cigleni, str. 299-307.

C. Svećenici rodom iz župe Ciglena, str. 308-310.

5. KAPELA, str. 311-384.

A. Župnici Kapele, str. 312-348.

a) Predtursko razdoblje, str. 312.

b) Obnovljena župa Kapela, str. 313.

B. Duhovni pomoćnici (kapelani) i povremeni pomagači u Kapeli, str. 349-380.

C. Svećenici rodom iz župe Kapela, str. 381-384.

6. NEVINAC, str. 385-504.

A. Župnici u Međurači i Nevincu, str. 386-439.

a) Predtursko razdoblje. Župnici župa Obrovnica, Sobočina, Otnja (Stari Pavljani), te Sv. Šimuna i Jude Tadeja, apostola, u Međurači, str. 386.

b) Obnovljena župa Svetih Šimuna i Jude Apostola u Međurači, str. 387.

c) Župnici župe Sv. Katarine u Nevincu, str. 397.

B. Duhovni pomoćnici (kapelani) i povremeni pomagači u Međurači i Nevincu, str. 440-479.

a) U župi Svetih Šimuna i Jude Apostola u Međurači, str. 440.

b) U župi Sv. Katarine u Nevincu, str. 447.

C. Svećenici rodom iz župe Međurača i Nevinac, str. 480-504.

7. NOVA RAČA (RAČA), str. 505-570.

A. Župnici u Novoj Rači, str. 506-529.

a) Predtursko razdoblje, str. 506.

b) Obnovljena župa u Novoj Rači, str. 507.

B. Duhovni pomoćnici (kapelani) i povremeni pomagači u Novoj Rači, str. 530-567.

C. Svećenici rodom iz župe Nova Rača, str. 567-570.

8. ŠANDROVAC, str. 571-609.

A. Župnici u Šandrovcu, str. 571-590.

a) Župe u predturskom razdoblju, str. 571.

b) Obnovljena župa u Šandrovcu, str. 572.

B. Duhovni pomoćnici (kapelani) i povremeni pomagači u Šandrovcu, str. 591-608.

C. Svećenici rodom iz župe Šandrovac, str. 609.

9. TROJSTVO (VELIKO), str. 611-665.

A. Župnici u Velikom Trojstvu, str. 612-642.

B. Duhovni pomoćnici (kapelani) i povremeni pomagači u Velikom Trojstvu, str. 643-661.

C. Svećenici rodom iz župe Veliko Trojstvo, str. 662-665.

10. VELIKA PISANICA, str. 667-679.

A. Župnici Velike Pisanice, str. 667-677.

B. Duhovni pomoćnici (kapelani) u Velikoj Pisanici, str. 677.

C. Svećenici rodom iz župe Velika Pisanica, str. 678-679.

11. VELIKI GRĐEVAC, str. 681-717.

A. Župnici u Velikom Grđevcu, str. 683-708.

a) Župe u predturskom razdoblju (Gordova, Kopačevac, Talovec, Gatalovec, Hotko i Račica), str. 683.

b) Obnovljena župa u Velikom Grđevcu, str. 683.

B. Duhovni pomoćnici (kapelani) u Velikom Grđevcu, str. 709-713.

C. Svećenici rodom iz župe Veliki Grđevac, str. 714-717.

Izvori i literatura, str. 719-751.

A. Izvori, str. 719.

I. Nadbiskupijski arhiv u Zagrebu (Nadbiskupski i Kaptolski arhiv), str. 719.

II. Pregled matičnih knjiga rimokatolika u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, Državnom arhivu u Bjelovaru, Nadbiskup­skom arhivu u Zagrebu, matičnim uredima i župnim uredima, prema pojedinim župama, str. 723.

III. Župni arhivi (ŽA): Župne spomenice, str. 742.

IV. Arhiv Hrvatske franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda sa sjedištem u Zagrebu (A.HFPSvĆM), str. 744.

B. Važnija literatura, str. 745.

Sažetci, str. 753-764.

Sažetak: Svećenici bjelovarskoga kraja. Dio I. Bjelovarski dekanat, str. 755-756.

Šire bjelovarsko područje obuhvaća današnja četiri crkvena kotara ili dekanata: Bjelovarski dekanat, Cirkvenski dekanat, Čazmanski dekanat i Garešnički dekanat. Autor u svojim radovima naziva to područje “Bjelovar­ski kraj”. Tijekom povijesti, taj se kraj nalazio unutar dviju širih crkvenih jedinica, a to su Kalnički arhiđakonat i Čazmanski arhiđakonat, ali djelomi­čno i unutar Komarničkoga arhiđakonata. Cijelo područje pripadalo je i pripada Zagrebačkoj nadbiskupiji.

Godine 1999., autor je objavio knjigu “Sakralna umjetnost bjelovarskoga kraja”, a u ovom četverosveščanom djelu obrađuje i predstavlja svećenike toga istoga bjelovarskoga kraja. Djelo je, prema četiri dekanata, podijeljeno u četiri dijela ili sveska. U ovom prvom svesku obrađuje svećenike sljedećih 11 župa: Bjelovar-Sv. Terezija Avilska, Bjelovar-Sv. Ana, Bjelovar-Sv. Antun Padovanski, Ciglena, Kapela, Nevinac, Nova Rača, Šandrovac, Trojstvo (Veliko), Velika Pisanica i Veliki Grđevac.

Autor u opširnom uvodu, koji je jedinstven za sve četiri knjige, iznosi povod i okolnosti istraživanja, piše o svećeničkom poslanju i opasnostima za to poslanje, koje se očituju u “lijevim” i “desnim” skretanjima s evanđeoskoga puta, te ustanovljuje da svećenici nisu gospodari, već sluge riječi Božje. Zatim podsjeća na mučenike slavne Zagrebačke crkve, koji su stradali najvećim dijelom od strane komunističkoga režima, te razotkriva prijetvornost prikrivenih komunista u današnjem vremenu. Žali zbog nedostatka osude komunizma i komunističkih zločina u Republici Hrvatskoj, koje je inače osudila Skupština Vijeća Europe, 25. siječnja 2006. Bez obzira na taj nedostatak, istina obvezuje cjelokupnu hrvatsku javnost, a posebno svećenike koji ju moraju promicati. Zbog te uloge, kao i zbog svoga cjelokupnoga svećeničkoga služenja, autor je napisao ovu knjigu i posvetio ju Kristovim svećenicima.

Slijedi posebni uvod u kojem se iznosi povijesni pregled Bjelovarskoga dekanata. Na njegovu je području, kao i na području ostalih triju dekanata, uočljiv bujan crkveni i vjerski život u srednjem vijeku. Prodorom tursko-osmanlijske vojske u 16. stoljeću, taj je život prekinut i gotovo potpuno uništen. S osmanlijskom vlašću dolazi do miješanja stanovništva, pa su nekadašnja čista hrvatska sela s katoličkim življem naseljena tijekom vremena Vlasima pravoslavne vjere. Nakon Karlovačkog mira 1699. godine, počinje vrijeme naseljavanja i obnove, te slijedi mukotrpna i dugotrajna obnova crkvenoga života na tom području, od 17. do 19. stoljeća. O toj obnovi svjedoče zapisnici kanonskih pohoda kalničkih arhiđakona, kao i razni popisi župa i župnika. Na kraju ovog posebnog uvoda, autor donosi popis podarhiđakona ili dekana Bjelovarskoga dekanata tijekom posljednjih dvaju stoljeća.

S kratkim uvodima u pojedinu župu, autor dalje obrađuje sve svećenike koji su u povijesti i sadašnjosti službovali i službuju, bilo kao župnici, bilo kao njihovi duhovni pomoćnici (kapelani, vikari, vjeroučitelji), u navedenih 11 župa Bjelovarskoga dekanata, kao i sve svećenike koji potječu iz tih župa. Tako nam autor ovim djelom pruža mnoštvo životopisa ljudi koji su značajni za povijest pojedinih župa, ali mnogi od njih i za opću hrvatsku i crkvenu povijest.

Nakon toga glavnog i središnjeg dijela knjige, slijedi opširan popis arhivskih izvora i literature kojima se autor služio kod pisanja ovih četiriju knjiga. U ovom prvom svesku objavljeni su, dakle, svi izvori, pa i oni koji se odnose na preostala tri dekanata. Knjiga je opremljena također opširnim, ali jedinstvenim kazalom osoba, mjesta i pojmova.

Urednik

Summary: Priests from the Bjelovar region. Part I. Bjelovar Deanery, str. 757-758.

The wider Bjelovar area encompasses four church circuits or deaneries: Bjelovar, Cirkvena, Čazma and Garešnica. In this work, the author refers to this as the “Bjelovar region”. During the past this region was encompassed in two wider Church units: Kalnik Archdeaconry and Čazma Archdeaconry, partly inside it Komarnica Archdeaconry. The entire area belonged to the Zagreb Archdiocese and still does.

In 1999 the author released a book entitled, “Sacral Art in the Bjelovar region”. In this four volume work he deals with and presents priests from this same region. The work is divided into four volumes, one each for each deanery. The first volume deals with the priests of eleven parishes: Bjelovar-St. Therese of Avila, Bjelovar-St. Anne, Bjelovar-St. Anthony of Padua, Ciglena, Kapela, Nevinac, Nova Rača, Šandrovac, Trojstvo (Veliko), Velika Pisanica and Veliki Grđevac.

In a broad introduction for all four books, the author describes the reasons and circumstances for this research – a priest’s mission and the threats to that mission which are noticed in “left” and “right” movements away from the Evangelical path and determines that priests are not lords but servants of God’s Word. He then recalls the martyrs of the Zagreb Church who on the most part fell victim to the Communist regime. He uncovers the threat of hidden communists of our times. He regrets that communism and its atrocities remain uncondemned in Croatia even though the Council of Europe did so on 25 January 2006. Regardless of this the truth obliges the entire Croatian public, particularly its priests, to promote this idea. Because of this role and their entire priestly mission the author felt the need to publish this book in honour of Christ’s priests.

This is followed by a separate introduction with a historical review of the Bjelovar Deanery, a lively religious life was evident in this region and the Bjelovar area overall during the Middle Ages. With the insurgence of the Turkish-Ottoman Empire in the 16th century that life was abruptly interrupted and virtually destroyed. With Turkish rule the population began to mix and one-time pure Croatia villages with an entire Catholic population were inhabited by Orthodox refugees. Following the Karlovci peace treaty in 1699 a period of reconstruction and renewal began followed by the laborious task of renewing Church life in that region in the 17th to the 19th century. Many documents witness this period of reconstruction and renewal with cannon visits by Kalnik Archdeacons and various lists of parishes and parishioners. In concluding this introduction the author presents a list of under-archdeacons or deans in the Bjelovar Deanery over the past two centuries.

With a brief introduction of each parish the author lists every priest in history to this day who served in the parish as the parish priest or spiritual assistant (chaplain, vicar, religious instructor), for each of the eleven parishes in the Bjelovar Deanery as well as all the priests that emerged from these parishes. In this way the author offers a multitude of biographies of the people that were important to the history of individual parishes and many of them were even more significant to the entire Croatian Church or Church history at all.

After the main part of the book there is a broad list of archival sources and literature which the author referred to when writing these four books. The first volume therefore lists all the sources including those used for the remaining three volumes. The book is also equipped with a broad but unique index of people, places and notions.

Translated by s. Anđelita Šokić

Résumé: Les prêtres du pays de Bjelovar. Partie 1 – Le décanat de Bjelovar, str. 759-760.

La région de Bjelovar regroupe aujourd’hui quatre circonscriptions ecclésiastiques ou décanats: ceux de Bjelovar, de Cirkvena, de Čazma et de Garešnica. Au fil de ses ouvrages, l’auteur donne à ce territoire le nom de “pays de Bjelovar”. A travers l’histoire, ce pays se vit incorporer dans d’anciennes unités administratives bien plus grandes que ne le sont les décanats actuels, à savoir dans les archidiaconats de Kalnik et de Čazma, et en partie également dans celui de Komarnica. L’ensemble du territoire faisait partie, et le fait encore aujourd’hui, de l’archevêché de Zagreb.

En l’an 1999, l’auteur publia l’ouvrage intitulé “L’art sacré du pays de Bjelovar”. Cette fois-ci, au fil des quatre tomes du présent ouvrage, il présente les prêtres de ce même pays. L’ouvrage est réparti, par parallélisme avec les quatre décanats, en quatre parties ou volumes. Dans le premier volume l’auteur évoque les prêtres des 11 paroisses suivantes: de la paroisse de Sainte-Thérèse-d’Avila à Bjelovar, de celles de Sainte-Anne et de Saint-Antoine-de-Padoue, les deux également ayant leur siège à Bjelovar, ensuite de celles de Ciglena, Kapela, Nevinac, Nova Rača, Šandrovac, Trojstvo (Veliko), Velika Pisanica et Veliki Grđevac.

Dans une introduction extensive, valable pour tous les quatre livres, l’auteur fait connaître sa motivation et les conditions où il avait poursuivi ses recherches, il écrit sur la vocation sacerdotale, les dangers qui menacent cette même vocation et qui se laissent voir dans toute forme de déviation, “gauche” aussi bien que “droite”, de la voie de l’Evangile. Il conclut que les prêtres ne sont pas des maîtres, mais des servants de la parole de Dieu. Ensuite il rappelle à la mémoire collective les martyrs de la célèbre Eglise de Zagreb, qui sont tombés victimes, pour le plus grand nombre d’eux, du régime communiste et dénonce l’hypocrisie des communistes deguisés dans le moment actuel. Il exprime son dépit du fait que ni le communisme ni ses crimes ne firent l’objet d’une condamnation officielle en Croatie, alors qu’ils furent condamnés par le Conseil de l’Europe à son assemblée du 25 janvier 2006. Malgré ce défaut, la vérité oblige tout le corps national croate, et en particulier les prêtres qui doivent la promouvoir. Vu ce rôle et le service sacerdotal en général, l’auteur écrivit ce livre et le dédia aux prêtres du Jésus-Christ.

Suit une introduction spéciale où l’on trouve le précis historique du décanat de Bjelovar. Ce territoire, ainsi que celui des trois autres décanats, témoigna, durant le Moyen Age, d’une riche vie ecclésiastique et religieuse. L’irruption des troupes ottomanes au 16e siècle mit brusquement fin à cette vie, qui fut, par la suite, presque entièrement anéantie. Avec le gouvernement ottoman la composition de la population subit des changements. Ainsi, des villages jadis purement croates et catholiques furent peuplés par des populations de confession orthodoxe, les Valaques. Avec la signature du traité de paix à Karlowitz, en 1699, commence la période de repeuplement et de reconstruction, suivie, du 17e au 19e siècle, par un long et pénible processus de renouveau de la vie ecclésiastique sur ce territoire. Les procès-verbaux des visites canoniques effectuées par les archidiacres de Kalnik, ainsi que diverses listes de paroisses et de curés, constituent autant de témoins de ce renouveau. A la fin de cette introduction spéciale, l’auteur dresse la liste des sous-archidiacres ou doyens du décanat de Bjelovar durant les deux derniers siècles.

Faisant précéder d’une petite introduction les chapitres consacrés aux paroisses particulières du décanat de Bjelovar, l’auteur poursuit son sujet en présentant la vie et l’oeuvre des prêtres qui exerçaient, à travers l’histoire, leur service pastoral dans les 11 paroisses élaborées dans l’ouvrage, et de ceux qui le font aujourd’hui, soit dans le rôle de curés, soit dans celui de leurs assistants (chapelains, vicaires, catéchistes), en n’oubliant pas d’y retracer également le parcours des prêtres originaires desdites paroisses. Ainsi, avec cet ouvrage, l’auteur nous fournit un grand nombre de biographies des personnages ayant marqué l’histoire des paroisses particulières, mais également, pour certains d’entre eux, ayant de grands mérites pour l’histoire générale et l’histoire ecclésiastique de l’espace historique croate.

La partie centrale du livre est suivie d’une liste exhaustive des sources archivistiques et de la bibliographie dont l’auteur s’était servi dans la rédaction de son ouvrage. Dans ce premier volume l’auteur donc fait figurer toutes les sources utilisées, également celles qui concernent les trois autres décanats, à savoir ceux de Cirkvena, de Čazma et de Garešnica. A la fin du livre le lecteur trouvera un index détaillé regroupant personnages, lieux et termes spécifiques.

Traduit par Jelena Puškarić

Zusammenfassung: Priester aus der Bjelovarer Gegend. Teil I. Bjelovarer Dekanat, str. 761-762.

Die weitere Umgebung von Bjelovar umfasst die vier heutigen kirchlichen Bezirke oder Dekanate: Dekanat Bjelovar, Cirkvena, Čazma und Garešnica. Der Autor bezeichnet dieses Gebiet in seinen Arbeiten als “Bjelovarer Gegend”. Im Verlauf der Geschichte befand sich diese Gegend innerhalb von zwei grösseren krichlichen Verwaltungseinheiten, und das sind Archidiakonate Kalnik und Čazma, aber teilweise auch Komarnica. Das ganze Gebiet gehörte und gehört zu dem Zagreber Erzbistums.

Im Jahr 1999 hat der Autor das Buch “Sakrale Kunst der Bjelovarer Gegend” veröffentlicht, und in diesem Werk in vier Bänden werden die Priester dieser Gegend dargestellt. Das Werk ist, nach vier Dekanaten, in vier Teile oder Bände gegliedert. In diesem ersten Band werden die Priester aus folgenden elf Pfarreien vorgestellt: Bjelovar-Hl. Teresa von Avila, Bjelovar-Hl. Ana, Bjelovar-Hl. Antonius von Padua, Ciglena, Kapela, Nevinac, Nova Rača, Šandrovac, Trojstvo (Veliko), Velika Pisanica und Veliki Grđevac.

In seiner ausführlichen Einleitung, die einheitlich für alle vier Bände ist, hat der Autor die Beweggründe und Umstände der Forschung dargelegt, sowie über die priesterliche Sendung und mit ihr verbundenen Gefahren, die sich in “linken” und “rechten” Abweichungen vom evangelischen Weg offenbaren würden, geschrieben. Er stellte fest, dass die Priester nicht die Herrscher, sonder die Diener des Wortes Gottes seien. Dann erinnert er an die Märtyrer der ruhmvollen Zagreber Kirche, für deren Mehrheit das kommunistische Regime zum Verhängnis wurde, und enthüllt die Verstel­lung verborgener Kommunisten in der Gegenwart. Er bedauert die unzulängliche Kritik des Kommunismus und seiner Verbrechen in Republik Kroatien, die aber sonst die Parlamentarische Versammlung des Europarates am 25. Januar 2006, verurteilte. Aber ohne Rücksicht auf diese Unzuläng­lichkeit, würde die Wahrheit die ganze kroatische Öffentlichkeit auf ihre Förderung, und besonders die Priester, verpflichten. Deswegen, und wegen seines ganzen Priesterdienstes, hat der Autor dieses Buch geschrieben und den Priestern des Christus gewidmet.

Es folgt dann eine besondere Einleitung mit der Geschichte des Bjelovarer Dekanats im Überblick, auf dessen Gebiet, wie auch in anderen drei Dekanaten, sich im Mittelalter ein reiches kirchliches und religiöses Leben entwickelte. Mit dem Einfall des türkisch-osmanischen Heeres im 16. Jh, wurde es abgebrochen und fast völlig zerstört. Durch die osmanische Herrschaft kommt zur Mischung der Bevölkerung und so wurden die rein katholischen Dörfer allmälich mit orthodoxen Walachen angesiedelt. Nach dem Karlowitzer Frieden im Jahr 1699, beginnt die Zeit der Ansiedelung und Erneuerung, ein müsahmer und langwieriger Ausbau des Kirchenlebens auf diesem Gebiet von 17. bis 19. Jh. Über diese Erneuerung zeugen die Protokolle der kanonischen Visitationen der Kalniker Archidiakonen, sowie verschiedene Verzeichnisse von Pfarreien und Pfarrern. Am Ende dieser besonderen Einleitung bringt der Autor das Verzeichnis von Dekanen des Bjelovarer Dekanats der letzten zwei Jahrhunderte.

In kurzen Einleitungen für jede einzelne Pfarrei wurden alle Priester, die in den erwähnten elf Pfarreien des Bjelovarer Dekanats, ihren Dienst in der Geschichte und der Gegenwart, entweder als Pfarrer oder als ihre Hilfsgeistlichen (Kaplane, Vikare, Katecheten), leisteten und leisten, aber auch alle Priester, die aus ihnen stammen, bedacht. So macht uns der Autor durch dieses Werk mit einer Vielzahl von Lebensläufen von Menschen bekannt, die nicht nur für die Geschichte einzelner Pfarreinen, sonder auch für die allgemeine kroatische und kirchliche Geschichte von Bedeutung sind.

Nach diesem Haupt- und zentralen Teil des Buches, folgt ein umfangreiches Verzeichnis von archivalischen Quellen und Literatur, bei denen sich der Autor beim Verfassen dieser vier Bücher bediente. In diesem ersten Band sind also alle Quellen veröffentlicht, auch die, die sich auf die drei restlichen Dekanate beziehen. Das Buch ist auch mit einem ausführlichen aber einheitlichen Personen-, Orts-, und Begriffsindex ausgestattet.

Übersetzung Danijela Marjanić

Sommario: I sacerdoti della regione di Bjelovar. Parte I. Il decanato di Bjelovar, str. 763-764.

Il territorio più ampio di Bjelovar comprende i quattro odierni distretti ecclesiastici o decanati: il decanato di Bjelovar, il decanato di Cirkvena, il decanato di Čazma e il decanato di Garešnica. L’autore nei suoi lavori chiama questo territorio “la regione di Bjelovar”. Durante la storia, questa regione si trovava dentro due unità ecclesiastiche più ampie, e queste sono l’arcidiaconato di Kalnik e l’arcidiaconato di Čazma, però in parte anche dentro l’arcidiaconato di Komarnica. Tutto il territorio fa parte dell’arci­diocesi di Zagreb.

Nell’anno 1999, l’autore ha pubblicato il libro “L’arte sacra della regione di Bjelovar”, e in questa opera in quattro volumi presenta i sacerdoti di questa stessa regione di Bjelovar. L’opera è, secondo i quattro decanati, suddivisa in quattro parti oppure volumi. Nel primo volume tratta dei sacerdoti delle seguenti 11 parrocchie: Bjelovar – Santa Teresa d’Avila, Bjelovar – Sant’Anna, Bjelovar – San Antonio di Padua, Ciglena, Kapela / Capella, Nevinac, Nova Rača / Nuova Rača, Šandrovac, Trojstvo (Veliko) / Trinità (Magna), Velika Pisanica / Magna Pisanica e Veliki Grđevac / Magno Grđevac.

L’autore nell’introduzione ampia, unitaria per tutti i quattro volumi, espone il motivo e le circostanze della ricerca, scrive della missione sacerdotale e dei pericoli per questa missione, i quali si manifestano nelle deviazioni “sinistre” e “destre” dal cammino evangelico, e constata il fatto che i sacerdoti non sono padroni ma servi della parola di Dio. Poi richiama alla mente i martiri dell’alma Chiesa di Zagreb, i quali sono rimasti vittime nella parte maggiore del regime comunista, e svela l’ipocrisia dei comunisti nascosti nel tempo odierno. Si rammarica della mancanza di condanna del comunismo e dei crimini comunisti nella Repubblica Croazia, i quali sono stati condannati, altrimenti, dall’Assemblea del Consilio Europeo, il 25 gennaio 2006. Nonostante questa mancanza, la verità obbliga tutto il pubblico croato e specialmente i sacerdoti i quali la devono promuovere.

Segue l’introduzione speciale nella quale si espone il quadro storico del decanato di Bjelovar. Nel suo territorio, come anche nel territorio degli altri tre decanati, è evidente l’abbondante vita ecclesiastica e religiosa nel medioevo. Con l’avanzata dell’esercito turco-ottomano nel Cinquecento, questa vita è interrotta e quasi completamente distrutta. Con il potere ottomano viene mescolata la popolazione, fino a punto che i paesi croati, cattolici, vengono colonizzati dai Valacchi della fede ortodossa. Dopo la pace di Karlovci nell’anno 1699 comincia tempo della colonizzazione e del rinnovo, e segue il paziente e lungo rinnovo della vita ecclesiastica in questo territorio, dal Seicento fino all’Ottocento. Di questo rinnovo testimoniano i verbali delle visite canoniche degli arcidiaconi di Kalnik, come anche i diversi elenchi delle parrocchie e dei parroci. Alla fine di questa introduzione speciale, l’autore porta l’elenco dei sottoarcidiaconi o decani del decanato di Bjelovar durante gli ultimi due secoli.

Con le brevi introduzioni a ogni singola parrocchia, l’autore in seguito tratta tutti i sacerdoti i quali erano nella storia oppure sono ora in servizio, sia come i parroci, sia come i loro cooperatori spirituali (cappellani, vicari, catechisti), nelle menzionate 11 parrocchie del decanato di Bjelovar. L’autore tratta anche tutti i sacerdoti che provengono di queste parrocchie. Così, con questa opera l’autore ci offre una moltitudine di biografie delle persone che sono importanti per la storia delle singole parrocchie, ma molti di loro anche per la storia ecclesiastica e per la storia croata generale.

Dopo questa principale e centrale parte del libro, segue l’ampio elenco delle fonti archivistiche e della letteratura, con le quali si era servito l’autore scrivendo questi quattro libri. In questo primo volume sono pubblicate, dunque, tutte le fonti, anche quelle che riguardano gli altri tre decanati. Nel libro viene riportato l’ampio e unico indice delle persone, dei luoghi e concetti.

Traduzione di Stjepan Razum zc

Kazalo osoba, mjesta i pojmova / Index personarum, locorum et rerum, str. 765-861.

Pregled sadržaja, str. 863-866.

Popis izdanja Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, str. 867-870.

Naručbenica

knjiga_kozul2007_1Stjepan KOŽUL 
Svećenici bjelovarskoga kraja. 
Dio I. Bjelovarski dekanat.

Zagreb, 2007.
870 stranica.

cijena: 300 kn (+odpremnina)

Ime i prezime / Naziv pravne osobe *

Ulica i kućni broj *

Mjesto *

Poštanski broj *

Država *

Telefon *

GSM

E-adresa

Broj primjeraka *

* Molimo Vas da upišete svoje podatke u pripadajuća polja kako bismo mogli zaprimiti Vašu naručbu. Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku. Hvala!