Ivanka MAGIĆ i Stjepan RAZUM:
Imovnici Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu.

imovnici

Niz: Obavijesna pomagala Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu, br. 1.

Ivanke MAGIĆ i Stjepana RAZUM
Imovnici Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu.
Zagreb, 2011., 176 stranica.
ISBN 978-953-6729-32-6.
Cijena: 100,00 kuna

Pregled sadržaja:

Uvod, str. 5. – 13.

1.1. Obavijesna pomagala, str. 6.
1.2. Promjene u gradivu, str. 6-7.
1.3. Tvarni opis “Imovnika Kaptolskoga arhiva – I. odjela, Zagreb”, str. 7-10.
1.4. Tvarni opis “Inventara Nadbiskupskog arhiva u Zagrebu”, str. 10-11.

2. Cjeloviti prijepis dvaju imovnika, str. 14-159.

2.1. Imovnik gradiva Prvostolnoga kaptola zagrebačkog (1. IX. 1942.), str. 14-91.

2.1.1. Predhodne pripomene, str. 14.

2.1.2. Prijepis, str. 14-85.

Katalozi (15-18); Spisi (18-40): Acta capituli antiqua (18), Acta capituli saec. XVIII. (25), Acta loci credibilis, I. (32), Acta loci credibilis, II. (35), Acta collegii Viennensis (37), Acta collegii Bononiensis (37), Acta seminarii Zagrabiensis (37), Acta orphanotrophii Požegani (38), Acta summarum (fundationum) piarum (38), Acta decimalia (38), Acta urbarialia (39), Acta mandatorum ad capitulum Čazmense (39), Acta nobilitaria varia (39), Acta varia (40), Acta Milpacher (40), Acta fragmenta (40); Protokoli (41-85): Protocollum capituli Zagrabiensis – fassiones (41), Protocollum fassionum (43), Fundationes piae (47), Protocolla oeconomica (63-85)

 2.2. Imovnik gradiva središnje uprave Zagrebačke nadbiskupije (2. IV. 1955.), str. 93-160.

2.2.1. Predhodne pripomene, str. 93.

2.2.2. Prijepis, str. 98-160.

A. Katalozi (98-102); B. Protokoli (102-116): I. Kanonske vizitacije (102), II. Officium dioecesanum (111), III. Prothocola varia (113), IV. Protocolla locumtenentiae banalis (116); C. Isprave i spisi (116-160): I. Acta privilegialia (116), II. Acta testamentaria (117), III. Acta decimalia (117), IV. Acta iuridica (118), V. Acta politica (125), VI. Acta donationalia (127), VII. Acta ecclesiastica (128), VIII. Acta fundationalia (131), IX. Acta excorporatoria (132), X. Acta scolastica (133), XI. Acta locumtenentialia (133), XII. Acta visitationum canonicarum (133), XIII. Acta prioratus Auranae (133), XIV. Acta diaetalia (134), XV. Acta personalia (134), XVI. Epistolae missiles originales (136), XVII. Libelli supplices originales ad diversos scripti (142), XVIII. Acta miscelanea (144), XIX. Acta oeconomica (145-160)

 Sažetci, str. 163-164.

Sažetak: Imovnici Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu, str. 163.

Nakon uvodnog teksta arhivisti Nadbiskupijskoga arhiva u Zagrebu objavljuju cjeloviti popis dvaju najkorištenijih popisa gradiva Nadbiskupijskoga arhiva u Zagrebu; jedan od njih donosi popis gradiva arhiva Prvostolnoga kaptola zagrebačkoga (Kaptolski arhiv u Zagrebu), a drugi, popis gradiva zagrebačkih biskupa i nadbiskupa te dijela njihove središnje upravne ustanove – Nadbiskupskoga duhovnog stola (Nadbiskupski arhiv u Zagrebu). Prvi je sastavljen 1942., a drugi, 1955. godine. Za gradivo koje je u njima popisano, ti su popisi još uvijek u najvećem svom dijelu važeći, pa se njihovim objavljivanjem omogućuje istražiteljima bolja obaviještenost o gradivu. Mnoge naknadne arhivističke bilješke u tim popisima pružaju djelomični uvid u rad arhiva kao ustanove, pa ovaj članak predstavlja i doprinos poznavanju povijesti Nadbiskupijskoga arhiva u Zagrebu.

Summary: Inventories of the Archdiocesan archive in Zagreb, str. 163.

After a brief introductory text, archivists of the Zagreb Archdiocesan Archive published a complete list of the two most referred to lists of texts held by the Zagreb Archdiocesan Archives; one of these lists documents held by the Metropolitan Capitol of Zagreb (Capitol Archives of Zagreb), and the other, presents a list of documents written by Zagreb bishops and archbishops and their central administrative institution – the Archdiocesan Chancery (Archbishop’ Archive in Zagreb). The first list was put together in 1942, while the second was produced in 1955. With reference to the material listed in them, these lists can be considered to still be current for the most part which means that researchers can be better informed about the documents they are investigating. Many supplementary archival notations in these lists offer a partial view of the activities of the archives as an institute in itself and as such, this article represents a contribution to aiding us to be better informed about the history of the Archdiocesan Archives in Zagreb.

 Translated by: s. Anđelita Šokić

Zusammenfassung: Bestandsverzeichnis des Erzbischöflichen Archivs in Zagreb, str. 164.

Nach dem einführenden Text veröffentlichen die Archivare des Erzbischöflichen Archivs in Zagreb das vollständige Verzeichnis der beiden am häufigsten genutzten Verzeichnisse der Archivalien des Erzbischöflichen Archivs in Zagreb; eines enthält das Verzeichnis der Archivalien des Archivs des Zagreber Domkapitels (Kaptol-Archiv in Zagreb), das zweite die Übersicht der Archivalien der Zagreber Bischöfe und Erzbischöfe sowie Teile ihrer zentralen Verwaltungseinrichtung – des Zagreber Ordinariats (Erzbischöfliches Archiv in Zagreb). Das erste Verzeichnis wurde im Jahre 1942, das zweite im Jahre 1955 erstellt. Für die Archivalien, die in ihnen aufgezählt sind, sind die Verzeichnisse noch größtenteils gültig, so dass mit ihrer Publikation den Forschern eine bessere Information über den Bestand der Archivalien ermöglicht wird. Zahlreiche nachträgliche Anmerkungen der Archivare in diesen Verzeichnissen gewähren einen Einblick in die Arbeit des Archivs als Institution, so dass dieser Artikel auch einen Beitrag zur besseren Kenntnis der Geschichte des Erzbischöflichen Archivs in Zagreb darstellt.

Übersetzung: Janko Schandor

Popis svjetlopisa, str. 165.

Kazalo osoba, mjesta i pojmova, str. 166-172.

Pregled sadržaja, str. 173-174.

Bilješka o piscima, str. 175.

 

Naručbenica

imovnici Ivanke MAGIĆ i Stjepana RAZUMA
Imovnici Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu.

Zagreb, 2011.
176 stranica.

Cijena:100,00 kuna. (+odpremnina)

Ime i prezime / Naziv pravne osobe *

Ulica i kućni broj *

Mjesto *

Poštanski broj *

Država *

Telefon *

GSM

E-adresa

Broj primjeraka *

* Molimo Vas da upišete svoje podatke u pripadajuća polja kako bismo mogli zaprimiti Vašu naručbu. Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku. Hvala!